นา ๆ คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 
 

นา ๆ คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์


นา ๆ คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์

ใครคืออัครสาวก / อัครทูต ทั้ง 12 คน ของพระเยซูคริสต์?

มีสิ่งใดที่เป็นความจริงที่แน่แท้ / ความจริงที่ถ่องแท้หรือไม่?

พระบัญญัติ 10 ประการคืออะไร?

ทำไมชาวยิวและชาวอาหรับ / มุสลิมเกลียดชังกันและกัน?

พระคำภีร์ได้กล่าวถึงการยกความเป็นทาสหรือไม่?

คริสเตียนจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองหรือไม่?

สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ ได้ขึ้นสวรรค์ไหม? สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ มีจิตวิญญาณไหม?

พระเจ้ายังทรงให้นิมิตกับผู้คนในวันนี้หรือไม่? ผู้เชื่อควรให้นิมิตนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของชีวิตคริสเตียนหรือไม่?

พระคำภีร์ได้บันทึกการตายของอัครทูตไว้หรือไม่? อัครทูตแต่ละคนได้ตายลงอย่างไร?

ทำไมพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก?

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอย่างไร?

มีสิ่งต่างๆเช่นมนุษย์ต่างดาวหรือยูเอฟโอไหม?

คริสเตียนตีความความฝันได้หรือไม่? ความฝันของเรามาจากพระเจ้าไหม?กลับสู่หน้าภาษาไทยนา ๆ คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์