คำถามเกี่ยวกับมนุษย์
 
 

คำถามเกี่ยวกับมนุษย์


คำถามเกี่ยวกับมนุษย์

เรามีสองด้านหรือสามด้าน? เราประกอบด้วยร่างกาย, จิต และ วิญญาณ หรือ ร่างกาย, และจิต-วิญญาณ?

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างจิตและวิญญาณของมนุษย์?

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า ตามอย่างพระองค์หมายความว่าอย่างไร (ปฐมกาล 1:26-27)?

ทำไมคนในสมัยปฐมกาลจึงมีอายุยืน?

อะไรคือที่มาของชนชาติต่าง ๆ?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชังและว่าอย่างไร?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับมนุษย์