คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร
 
 

คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร


คำถามเกี่ยวกับคริสตจักร

คริสตจักรคืออะไร?

วัตถุประสงค์ของคริสตจักรคืออะไร?

อะไรคือความสำคัญของการรับบัพติศมาของคริสเตียน?

ทำไมการไปคริสตจักรจึงสำคัญ?

อะไรคือความสำคัญของพิธีศีลมหาสนิทของคริสเตียน?

การเป็นคริสเตียนคืออะไร และ คริสเตียนเชื่ออะไร?

ผู้หญิงควรเป็นศิษยาภิบาล/นักเทศน์ไหม? พระคัมภีร์พูดถึงผู้หญิงที่ทำพันธกิจว่าอย่างไร?

ทำไมฉันจึงต้องเชื่อในศาสนาองค์กร?

คริสเตียนต้องร้กษาวันสะบาโตไหม?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับคริสตจักร