คำถามเกี่ยวกับความรอด
 
 

คำถามเกี่ยวกับความรอด


คำถามเกี่ยวกับความรอด

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ใด?

เมื่อไหร่/อย่างไรเราจึงได้จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์?

ฉันจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่าไร?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของฉันคืออะไร?

การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

ในปัจจุบันนี้ของประทานแห่งการอัศจรรย์ของพระวิญญาณยังมีอยู่ไหม?

ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลก ๆ คืออะไร?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับความรอด