คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
 
 

คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์


คำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

พระเยซูทรงเป็นพระ้เจ้าหรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าหรือไม่?

พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้หรือ?

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

มีพระเยซูปรากฏอยู่จริง ๆ หรือ? มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซูบ้างหรือไม่?

พระเยซูทรงถูกตรึงในวันศุกร์หรือ?

พระเยซูเสด็จไปที่นรกในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

ทำไมการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์จึงมีความสำคัญมาก?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์