คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 
 

คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์


คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์

พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าจริงหรือไม่?

พระคัมภีร์มีข้อผิดพลาด, สิ่งที่ขัดแย้งกัน, สิ่งที่ไม่ตรงกันไหม?

พระคัมภีร์เข้ากับปัจจุบันได้ไหม?

คัมภีร์ สารบบถูกรวมรวมขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร?

อะไรคือวิธีที่ถูกต้องในการศึกษาพระคัมภีร์?

พระคัมภีร์ได้รับการดลใจหมายความว่าอะไร?

ทำไมเราจึงต้องอ่าน/ศึกษาพระคัมภีร์?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์