Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Peter 3

1 John

Return to Index

Chapter 1

1

Ce era dela knceput, ce am auzit, ce am vqzut cu ochii nowtri, ce am privit wi ce am pipqit cu mknile noastre, cu privire la Cuvkntul vieyii, -

2

pentrucq viaya a fost arqtatq, wi noi am vqzut -o, wi mqrturisim despre ea, wi vq vestim viaya vecinicq, viayq care era la Tatql, wi care ne -a fost arqtatq; -

3

deci, ce am vqzut wi am auzit, aceea vq vestim wi vouq, ca wi voi sq aveyi pqrtqwie cu noi. Wi pqrtqwia noastrq este cu Tatql wi cu Fiul Squ, Isus Hristos.

4

Wi vq scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastrq sq fie deplinq.

5

Vestea, pe care am auzit -o dela El wi pe care v`o propovqduim, este cq Dumnezeu e luminq, wi kn El nu este kntunerec.

6

Dacq zicem cq avem pqrtqwie cu El, wi umblqm kn kntunerec, minyim, wi nu trqim adevqrul.

7

Dar dacq umblqm kn luminq, dupq cum El knsuw este kn luminq, avem pqrtqwie unii cu alyii; wi skngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curqyewte de orice pqcat.

8

Dacq zicem cq n`avem pqcat, ne knwelqm singuri, wi adevqrul nu este kn noi.

9

Dacq ne mqrturisim pqcatele, El este credincios wi drept, ca sq ne ierte pqcatele wi sq ne curqyeascq de orice nelegiuire.

10

Dacq zicem cq n`am pqcqtuit, Kl facem mincinos, wi Cuvkntul Lui nu este kn noi.

1st John 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com