Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Peter 1

2 Peter

Return to Index

Chapter 1

1

Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob wi apostol al lui Isus Hristos, cqtre ceice au cqpqtat o credinyq de acelaw prey cu a noastrq, prin dreptatea Dumnezeului wi Mkntuitorului nostru Isus Hristos:

2

Harul wi pacea sq vq fie knmulyite prin cunoawterea lui Dumnezeu wi a Domnului nostru Isus Hristos!

3

Dumnezeiasca Lui putere ne -a dqruit tot ce privewte viaya wi evlavia, prin cunoawterea Celuice ne -a chemat prin slava wi puterea Lui,

4

prin cari El ne -a dat fqgqduinyele Lui nespus de mari wi scumpe, ca prin ele sq vq faceyi pqrtawi firii dumnezeiewti, dupq ce ayi fugit de stricqciunea, care este kn lume prin pofte.

5

De aceea, dayi-vq wi voi toate silinyele ca sq uniyi cu credinya voastrq fapta; cu fapta, cunowtinya;

6

cu cunowtinya, knfrknarea; cu knfrknarea, rqbdarea; cu rqbdarea, evlavia;

7

cu evlavia, dragostea de frayi; cu dragostea de frayi, iubirea de oameni.

8

Cqci, dacq aveyi din belwug aceste lucruri kn voi, ele nu vq vor lqsa sq fiyi nici lenewi, nici neroditori kn ce privewte deplina cunowtinyq a Domnului nostru Isus Hristos.

9

Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblq cu ochii knchiwi, wi a uitat cq a fost curqyit de vechile lui pqcate.

10

De aceea, frayilor, cqutayi cu atkt mai mult sq vq kntqriyi chemarea wi alegerea voastrq; cqci, dacq faceyi lucrul acesta, nu veyi aluneca niciodatq.

11

Kn adevqr, kn chipul acesta vi se va da din belwug intrare kn Kmpqrqyia vecinicq a Domnului wi Mkntuitorului nostru Isus Hristos.

12

De aceea voi fi gata sq vq aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, mqcar cq le wtiyi, wi sknteyi tari kn adevqrul pe care -l aveyi.

13

Dar socotesc cq este drept, ckt voi mai fi kn cortul acesta, sq vq yin treji aduckndu-vq aminte;

14

cqci wtiu cq desbrqcarea de cortul meu va veni deodatq, dupq cum mi -a arqtat Domnul nostru Isus Hristos.

15

Kmi voi da osteneala dar, ca, wi dupq moartea mea, sq vq puteyi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.

16

Kn adevqr, v`am fqcut cunoscut puterea wi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu kntemeindu-ne pe niwte basme mewtewugit alcqtuite, ci ca unii cari am vqzut noi knwine cu ochii nowtri mqrirea Lui.

17

Cqci El a primit dela Dumnezeu Tatql cinste wi slavq, atunci cknd, din slava minunatq, s`a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, kn care Kmi gqsesc plqcerea.``

18

Wi noi knwine am auzit acest glas venind din cer, cknd eram cu El pe muntele cel sfknt.

19

Wi avem cuvkntul proorociei fqcut wi mai tare; la care bine faceyi cq luayi aminte, ca la o luminq care strqlucewte kntr`un loc kntunecos, pknq se va crqpa de ziuq wi va rqsqri luceafqrul de dimineayq kn inimile voastre.

20

Fiindcq mai kntki de toate, sq wtiyi cq nicio proorocie din Scripturq nu se tklcuiewte singurq.

21

Cqci nici o proorocie n`a fost adusq prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mknayi de Duhul Sfknt.

2nd Peter 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com