Rumanian Bible Cornilescu Version

Titus 1

Titus

Return to Index

Chapter 2

1

Tu knsq, vorbewte lucruri cari se potrivesc cu knvqyqtura sqnqtoasq.

2

Spune cq cei bqtrkni trebuie sq fie treji, vrednici de cinste, cumpqtayi, sqnqtowi kn credinyq, kn dragoste, kn rqbdare.

3

Spune cq femeile kn vkrstq trebuie sq aibq o purtare cuvincioasq, sq nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; sq knveye pe alyii ce este bine,

4

ca sq knveye pe femeile mai tinere sq-wi iubeascq bqrbayi wi copiii;

5

sq fie cumpqtate, cu viaya curatq, sq-wi vadq de treburile casei, sq fie bune, supuse bqrbayilor lor, pentruca sq nu se vorbeascq de rqu Cuvkntul lui Dumnezeu.

6

Sfqtuiewte de asemenea pe tineri sq fie cumpqtayi,

7

wi dq-te pe tine knsuyi pildq de fapte bune, kn toate privinyele. Iar kn knvqyqturq, dq dovadq de curqyie, de vrednicie,

8

de vorbire sqnqtoasq wi fqrq cusur, ca protivnicul sq rqmknq de ruwine, wi sq nu poatq sq spunq nimic rqu de noi.

9

Sfqtuiewte pe robi sq fie supuwi stqpknilor lor, sq le fie pe plac kn toate lucrurile, sq nu le kntoarcq vorba,

10

sq nu fure nimic, ci totdeauna sq dea dovadq de o desqvkrwitq credinciowie, ca sq facq kn totul cinste knvqyqturii lui Dumnezeu, Mkntuitorul nostru.

11

Cqci harul lui Dumnezeu, care aduce mkntuire pentru toyi oamenii, a fost arqtat,

12

wi ne knvayq s`o rupem cu pqgknqtatea wi cu poftele lumewti, wi sq trqim kn veacul de acum cu cumpqtare, dreptate wi evlavie,

13

awteptknd fericita noastrq nqdejde wi arqtarea slavei marelui nostru Dumnezeu wi Mkntuitor Isus Hristos.

14

El S`a dat pe Sine knsuw pentru noi, ca sq ne rqscumpere din orice fqrqdelege, wi sq-Wi curqyeascq un norod care sq fie al Lui, plin de rkvnq pentru fapte bune.

15

Spune lucrurile acestea, sfqtuiewte wi mustrq cu deplinq putere. Nimeni sq nu te dispreyuiascq.

Titus 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com