Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Timothy 2

2 Timothy

Return to Index

Chapter 3

1

Sq wtii cq kn zilele din urmq vor fi vremuri grele.

2

Cqci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lqudqrowi, trufawi, hulitori, neascultqtori de pqrinyi, nemulyqmitori, fqrq evlavie,

3

fqrq dragoste fireascq, neknduplecayi, clevetitori, neknfrknayi, nekmblknziyi, neiubitori de bine,

4

vknzqtori, obraznici, kngkmfayi; iubitori mai mult de plqceri deckt iubitori de Dumnezeu;

5

avknd doar o formq de evlavie dar tqgqduindu -i puterea. Depqrteazq-te de oamenii acewtia.

6

Sknt printre ei unii, cari se vkrq prin case, wi momesc pe femeile uwuratice kngreuiate de pqcate wi frqmkntate de felurite pofte,

7

cari knvayq kntotdeauna wi nu pot ajunge niciodatq la deplina cunowtinyq a adevqrului.

8

Dupq cum Iane wi Iambre s`au kmpotrivit lui Moise, tot awa wi oamenii acewtia se kmpotrivesc adevqrului, ca unii cari sknt stricayi la minte wi oskndiyi kn ce privewte credinya.

9

Dar nu vor mai knainta; cqci nebunia lor va fi arqtatq tuturor, cum a fost arqtatq wi a celor doi oameni.

10

Tu, knsq, ai urmqrit de aproape knvqyqtura mea, purtarea mea, hotqrkrea mea, credinya mea, kndelunga mea rqbdare, dragostea mea, rqbdarea mea,

11

prigonirile wi suferinyele cari au venit peste mine kn Antiohia, kn Iconia wi kn Listra. Wtii ce prigoniri am rqbdat; wi totuw Domnul m`a izbqvit din toate.

12

De altfel, toyi ceice voiesc sq trqiascq cu evlavie kn Hristos Isus, vor fi prigoniyi.

13

Dar oamenii rqi wi knwelqtori vor merge din rqu kn mai rqu, vor amqgi pe alyii, wi se vor amqgi wi pe ei knwiwi.

14

Tu sq rqmki kn lucrurile, pe cari le-ai knvqyat wi de cari ewti deplin kncredinyat, cqci wtii dela cine le-ai knvqyat:

15

din pruncie cunowti Sfintele Scripturi, cari pot sq-yi dea knyelepciunea care duce la mkntuire, prin credinya kn Hristos Isus.

16

Toatq Scriptura este knsuflatq de Dumnezeu wi de folos ca sq knveye, sq mustre, sq kndrepte, sq dea knyelepciune kn neprihqnire,

17

pentruca omul lui Dumnezeu sq fie desqvkrwit wi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunq.

2nd Timothy 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com