Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Thessalonians 1

2 Thessalonians

Return to Index

Chapter 2

1

Ckt privewte venirea Domnului nostru Isus Hristos wi strkngerea noastrq laolaltq cu El, vq rugqm, frayilor,

2

sq nu vq lqsayi clqtinayi awa de repede kn mintea voastrq, wi sq nu vq tulburayi de vreun duh, nici de vreo vorbq, nici de vreo epistolq, ca venind dela noi, ca wi cum ziua Domnului ar fi wi venit chiar.

3

Nimeni sq nu vq amqgeascq kn vreun chip; cqci nu va veni knainte ca sq fi venit lepqdarea de credinyq, wi de a se descoperi omul fqrqdelegii (Sau: omul pqcatului), fiul pierzqrii,

4

protivnicul, care se knalyq mai pe sus de tot ce se numewte ,,Dumnezeu``, sau de ce este vrednic de knchinare. Awa cq se va aweza kn Templul lui Dumnezeu, dkndu-se drept Dumnezeu.

5

Nu vq aduceyi aminte cum vq spuneam lucrurile acestea, cknd eram kncq la voi?

6

Wi acum wtiyi bine ce -l oprewte ca sq nu se descopere deckt la vremea lui.

7

Cqci taina fqrqdelegii a wi knceput sq lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprewte acum, sq fie luat din drumul ei.

8

Wi atunci se va arqta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus kl va nimici cu suflarea gurii Sale, wi -l va prqpqdi cu arqtarea venirii Sale.

9

Arqtarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne wi puteri mincinoase,

10

wi cu toate amqgirile nelegiuirii pentru ceice sknt pe calea pierzqrii, pentrucq n`au primit dragostea adevqrului ca sq fie mkntuiyi.

11

Din aceastq pricinq, Dumnezeu le trimete o lucrare de rqtqcire, ca sq creadq o minciunq:

12

pentruca toyi cei ce n`au crezut adevqrul, ci au gqsit plqcere kn nelegiuire, sq fie oskndiyi.

13

Noi knsq, frayi prea iubiyi de Domnul, trebuie sq mulyqmim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, cqci dela knceput Dumnezeu v`a ales pentru mkntuire, kn sfinyirea Duhului wi credinya adevqrului.

14

Iatq la ce v`a chemat El, prin Evanghelia noastrq, ca sq cqpqtayi slava Domnului nostru Isus Hristos.

15

Awa dar, frayilor, rqmkneyi tari, wi yineyi knvqyqturile, pe cari le-ayi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastrq.

16

Wi knsuw Domnul nostru Isus Hristos, wi Dumnezeu, Tatql nostru, care ne -a iubit wi ne -a dat, prin harul Squ, o mkngkiere vecinicq wi o bunq nqdejde,

17

sq vq mkngkie inimile, wi sq vq kntqreascq kn orice lucru wi cuvknt bun!

2nd Thessalonians 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com