Rumanian Bible Cornilescu Version

Colossians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 1

1

Pavel, Silvan wi Timotei, cqtre Biserica Tesalonicenilor, care este kn Dumnezeu Tatql wi kn Domnul Isus Hristos: Har wi pace dela Dumnezeu, Tatql nostru, wi dela Domnul Isus Hristos.

2

Mulyqmim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toyi, pe cari vq pomenim necurmat kn rugqciunile noastre;

3

cqci ne aducem aminte fqrq kncetare, knaintea lui Dumnezeu, Tatql nostru, de lucrarea credinyei voastre, de osteneala dragostei voastre wi de tqria nqdejdii kn Domnul nostru Isus Hristos!

4

Wtim, frayi prea iubiyi de Dumnezeu alegerea voastrq.

5

Kn adevqr, Evanghelia noastrq v`a fost propovqduitq nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfknt wi cu o mare kndrqsnealq. Cqci wtiyi cq, din dragoste pentru voi am fost awa printre voi.

6

Wi voi knwivq ayi cqlcat pe urmele mele wi pe urmele Domnului, kntruckt ayi primit Cuvkntul kn multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfknt;

7

awa cq ayi ajuns o pildq pentru toyi credinciowii din Macedonia wi din Ahaia.

8

Kn adevqr, nu numai cq dela voi Cuvkntul Domnului a rqsunat prin Macedonia wi Ahaia, dar vestea despre credinya voastrq kn Dumnezeu s`a rqspkndit pretutindeni, awa cq n`avem nevoie sq mai vorbim de ea.

9

Cqci ei knwiwi istorisesc ce primire ne-ayi fqcut, wi cum dela idoli v`ayi kntors la Dumnezeu, ca sq slujiyi Dumnezeului celui viu wi adevqrat,

10

wi sq awteptayi din ceruri pe Fiul Squ, pe care L -a knviat din moryi: pe Isus, care ne izbqvewte de mknia viitoare.

1st Thessalonians 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com