Rumanian Bible Cornilescu Version

Colossians 3

Colossians

Return to Index

Chapter 4

1

Stqpknilor, dayi robilor vowtri ce le datorayi, wi ce li se cuvine, cqci wtiyi cq wi voi aveyi un Stqpkn kn cer.

2

Stqruiyi kn rugqciune, vegheayi kn ea cu mulyqmiri.

3

Rugayi-vq tot odatq wi pentru noi, ca Dumnezeu sq ne deschidq o uwq pentru Cuvknt, ca sq putem vesti taina lui Hristos, pentru care iatq, mq gqsesc kn lanyuri:

4

ca s`o fac cunoscut awa cum trebuie sq vorbesc despre ea.

5

Purtayi-vq cu knyelepciune fayq de cei de afarq; rqscumpqrayi vremea.

6

Vorbirea voastrq sq fie totdeauna cu har, dreasq cu sare, ca sq wtiyi cum trebuie sq rqspundeyi fiecqruia.

7

Tot ce este cu privire la mine, vq va spune Tihic, fratele prea iubit wi slujitorul credincios, tovarqwul meu de slujbq kn Domnul.

8

Vi l-am trimes knadins, ca sq luayi cunowtinyq despre starea noastrq, wi sq vq mkngkie inimile.

9

L-am trimes kmpreunq cu Onisim, fratele credincios wi prea iubit, care este dintr`ai vowtri. Ei vq vor spune tot ce se petrece pe aici.

10

Aristarh, tovarqwul meu de temniyq, vq trimete sqnqtate; tot awa wi Marcu, vqrul lui Barnaba (cu privire la care ayi primit porunci... dacq vine la voi, sq -l primiyi bine),

11

wi Isus, zis Iust: ei sknt din numqrul celor tqiayi kmprejur, wi singurii cari au lucrat kmpreunq cu mine pentru Kmpqrqyia lui Dumnezeu, oameni cari mi-au fost de mkngqiere.

12

Epafra, care este dintr`ai vowtri, vq trimete sqnqtate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptq pentru voi kn rugqciunile sale, pentruca, desqvkrwiyi wi deplin kncredinyayi, sq stqruiyi kn voia lui Dumnezeu.

13

Cqci vq mqrturisesc cq are o mare rkvnq pentru voi, pentru cei din Laodicea wi pentru cei din Ierapole.

14

Luca, doftorul prea iubit, wi Dima, vq trimet sqnqtate.

15

Spuneyi sqnqtate frayilor din Laodicea, wi lui Nimfa, wi Bisericii din casa lui.

16

Dupq ce va fi cititq aceastq epistolq la voi, faceyi awa ca sq fie cititq wi kn Biserica Laodicenilor; wi voi, la rkndul vostru, sq citiyi epistola care vq va veni din Laodicea.

17

Wi spuneyi lui Arhip: ,,Ia seama sq kmplinewti bine slujba pe care ai primit -o kn Domnul.``

18

Urarea de sqnqtate este cu mkna mea: Pavel. Aduceyi-vq aminte de lanyurile mele. Harul sq fie cu voi! Amin

1st Thessalonians 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com