Rumanian Bible Cornilescu Version

Colossians 1

Colossians

Return to Index

Chapter 2

1

Vreau, kn adevqr, sq wtiyi ckt de mare luptq duc pentru voi, pentru cei din Laodicea wi pentru toyi ceice nu mi-au vqzut faya kn trup;

2

pentruca sq li se kmbqrbqteze inimile, sq fie uniyi kn dragoste, wi sq capete toate bogqyiile plinqtqyii de pricepere, ca sq cunoascq taina lui Dumnezeu Tatql, adicq pe Hristos,

3

kn care sknt ascunse toate comorile knyelepciunii wi ale wtiinyei.

4

Spun lucrul acesta, pentruca nimeni sq nu vq knwele prin vorbiri amqgitoare.

5

Cqci mqcarcq sknt departe cu trupul, totuw cu duhul sknt cu voi, wi privesc cu bucurie la buna rknduialq care domnewte kntre voi wi la tqria credinyei voastre kn Hristos.

6

Astfel dar, dupq cum ayi primit pe Hristos Isus, Domnul, awa sq wi umblayi kn El,

7

fiind knrqdqcinayi wi zidiyi kn El, kntqriyi prin credinyq, dupq knvqyqturile cari v`au fost date, wi sporind kn ea cu mulyqmiri cqtre Dumnezeu.

8

Luayi seama ca nimeni sq nu vq fure cu filosofia wi cu o amqgire dewartq, dupq datina oamenilor, dupq knvqyqturile kncepqtoare ale lumii, wi nu dupq Hristos.

9

Cqci kn El locuiewte trupewte toatq plinqtatea Dumnezeirii.

10

Voi aveyi totul deplin kn El, care este Capul oricqrei domnii wi stqpkniri.

11

Kn El ayi fost tqiayi kmprejur, nu cu o tqiere kmprejur, fqcutq de mknq, ci cu tqierea kmprejur a lui Hristos, kn desbrqcarea de trupul poftelor firii noastre pqmkntewti,

12

fiind kngropayi kmpreunq cu El, prin botez, wi knviayi kn El wi kmpreunq cu El, prin credinya kn puterea lui Dumnezeu, care L -a knviat din moryi.

13

Pe voi, cari erayi moryi kn grewelile voastre wi kn firea voastrq pqmknteascq netqiatq kmprejur, Dumnezeu v`a adus la viayq kmpreunq cu El, dupq ce ne -a iertat toate grewalele.

14

A wters zapisul cu poruncile lui, care stqtea kmpotriva noastrq wi ne era potrivnic, wi l -a nimicit, pironindu -l pe cruce.

15

A desbrqcat domniile wi stqpknirile, wi le -a fqcut de ocarq knaintea lumii, dupq ce a iewit biruitor asupra lor prin cruce.

16

Nimeni dar sq nu vq judece cu privire la mkncare sau bquturq, sau cu privire la o zi de sqrbqtoare, cu privire la o lunq nouq, sau cu privire la o zi de Sabat,

17

cari sknt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.

18

Nimeni sq nu vq rqpeascq premiul alergqrii, fqckndu-wi voia lui knsuw printr`o smerenie wi knchinare la kngeri, amesteckndu-se kn lucruri pe cari nu le -a vqzut, umflat de o mkndrie dewartq, prin gkndurile firii lui pqmkntewti,

19

wi nu se yine strkns de Capul din care tot trupul, hrqnit wi bine knchegat, cu ajutorul kncheieturilor wi legqturilor, kwi primewte crewterea pe care i -o dq Dumnezeu.

20

Dacq ayi murit kmpreunq cu Hristos fayq de knvqyqturile kncepqtoare ale lumii, de ce, ca wi cum ayi trqi kncq kn lume, vq supuneyi la porunci ca acestea:

21

,,Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!``

22

Toate aceste lucruri, cari pier odatq cu kntrebuinyarea lor, wi sknt kntemeiate pe porunci wi knvqyqturi omenewti,

23

au, kn adevqr, o knfqyiware de knyelepciune, kntr`o knchinare voitq, o smerenie wi asprime fayq de trup, dar nu sknt de nici un prey kmpotriva gkdilqrii firii pqmkntewti.

Colossians 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com