Rumanian Bible Cornilescu Version

Ephesians 3

Ephesians

Return to Index

Chapter 4

1

Vq sfqtuiesc dar eu, cel kntemniyat pentru Domnul, sq vq purtayi kntr`un chip vrednic de chemarea, pe care ayi primit -o,

2

cu toatq smerenia wi blkndeya, cu kndelungq rqbdare; kngqduiyi-vq unii pe alyii kn dragoste,

3

wi cqutayi sq pqstrayi unirea Duhului, prin legqtura pqcii.

4

Este un singur trup, un singur Duh, dupq cum wi voi ayi fost chemayi la o singurq nqdejde a chemqrii voastre.

5

Este un singur Domn, o singurq credinyq, un singur botez.

6

Este un singur Dumnezeu wi Tatq al tuturor, care este mai pe sus de toyi, care lucreazq prin toyi wi care este kn toyi.

7

Dar fiecqruia din noi harul i -a fost dat dupq mqsura darului lui Hristos.

8

De aceea este zis: ,,S`a suit sus, a luat robia roabq, wi a dat daruri oamenilor.``

9

Wi acest: ,,S`a suit``, ce knsemneazq deckt cq knainte Se pogorkse kn pqryile mai de jos ale pqmkntului?

10

Cel ce S`a pogorkt, este acelaw cu cel ce s`a suit mai pe sus de toate cerurile, ca sq umple toate lucrurile.

11

Wi El a dat pe unii apostoli; pe alyii, prooroci; pe alyii, evangheliwti; pe alyii, pqstori wi knvqyqtori,

12

pentru desqvkrwirea sfinyilor, kn vederea lucrqrii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

13

pknq vom ajunge toyi la unirea credinyei wi a cunowtinyei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la knqlyimea staturii plinqtqyii lui Hristos;

14

ca sq nu mai fim copii, plutind kncoace wi kncolo, purtayi de orice vknt de knvqyqturq, prin viclenia oamenilor wi prin wiretenia lor kn mijloacele de amqgire;

15

ci, credinciowi adevqrului, kn dragoste, sq crewtem kn toate privinyele, ca sq ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

16

Din El tot trupul, bine knchegat wi strkns legat, prin ceiace dq fiecare kncheiturq, kwi primewte crewterea, potrivit cu lucrarea fiecqrei pqryi kn mqsura ei, wi se zidewte kn dragoste.

17

Iatq dar ce vq spun wi mqrturisesc eu kn Domnul: sq nu mai trqiyi cum trqiesc pqgknii, kn dewertqciunea gkndurilor lor,

18

avknd mintea kntunecatq, fiind strqini de viaya lui Dumnezeu, din pricina newtiinyei kn care se aflq kn urma kmpietririi inimii lor.

19

Ei wi-au perdut orice pic de simyire, s`au dedat la desfrknare, wi sqvkrwesc cu lqcomie orice fel de necurqyie.

20

Dar voi n`ayi knvqyat awa pe Hristos;

21

dacq, cel puyin, L-ayi ascultat, wi dacq, potrivit adevqrului care este kn Isus, ayi fost knvqyayi,

22

cu privire la felul vostru de viayq din trecut, sq vq desbrqcayi de omul cel vechi care se stricq dupq poftele knwelqtoare;

23

wi sq vq knoiyi kn duhul minyii voastre,

24

wi sq vq kmbrqcayi kn omul cel nou, fqcut dupq chipul lui Dumnezeu, de o neprihqnire wi sfinyenie pe care o dq adevqrul.

25

De aceea, lqsayi-vq de minciunq: ,,Fiecare dintre voi sq spunq aproapelui squ adevqrul``, pentrucq skntem mqdulare unii altora.

26

,,Mkniayi-vq wi nu pqcqtuiyi``. Sq n`apunq soarele peste mknia voastrq,

27

wi sq nu dayi prilej diavolului.

28

Cine fura, sq nu mai fure; ci mai de grabq sq lucreze cu mknile lui la ceva bun, ca sq aibq ce sq dea celui lipsit.

29

Niciun cuvknt stricat sq nu vq iasq din gurq; ci unul bun, pentru zidire, dupq cum e nevoie, ca sq dea har celor ce -l aud.

30

Sq nu kntristayi pe Duhul Sfknt al lui Dumnezeu, prin care ayi fost pecetluiyi pentru ziua rqscumpqrqrii.

31

Orice amqrqciune, orice iuyime, orice mknie, orice strigare, orice clevetire wi orice fel de rqutate sq piarq din mijlocul vostru.

32

Dimpotrivq, fiyi buni unii cu alyii, milowi, wi iertayi-vq unul pe altul, cum v`a iertat wi Dumnezeu pe voi kn Hristos.

Ephesians 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com