Rumanian Bible Cornilescu Version

Galatians 6

Ephesians

Return to Index

Chapter 1

1

Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, cqtre sfinyii cari sknt kn Efes wi credinciowii kn Hristos Isus:

2

Har wi pace dela Dumnezeu, Tatql nostru, wi dela Domnul Isus Hristos.

3

Binecuvkntat sq fie Dumnezeu, Tatql Domnului nostru Isus Hristos, care ne -a binecuvkntat cu tot felul de binecuvkntqri duhovnicewti, kn locurile cerewti, kn Hristos.

4

Kn El, Dumnezeu ne -a ales knainte de kntemeierea lumii, ca sq fim sfinyi wi fqrq prihanq knaintea Lui, dupqce, kn dragostea Lui,

5

ne -a rknduit mai dinainte sq fim knfiayi prin Isus Hristos, dupq buna plqcere a voiei Sale,

6

spre lauda slavei harului Squ, pe care ni l -a dat kn Prea Iubitul Lui.

7

Kn El avem rqscumpqrarea, prin skngele Lui, iertarea pqcatelor, dupq bogqyiile harului Squ,

8

pe care l -a rqspkndit din belwug peste noi, prin orice fel de knyelepciune wi de pricepere;

9

cqci a binevoit sq ne descopere taina voiei Sale, dupq planul pe care -l alcqtuise kn Sine knsuw,

10

ca sq -l aducq la kndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Wi uni iarqw kntr`unul kn Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, wi cele de pe pqmknt.

11

Kn El am fost fqcuyi wi mowtenitori, fiind rknduiyi mai dinainte, dupq hotqrkrea Aceluia, care face toate dupq sfatul voiei Sale,

12

ca sq slujim de laudq slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nqdqjduit kn Hristos.

13

Wi voi, dupq ce ayi auzit cuvkntul adevqrului (Evanghelia mkntuirii voastre), ayi crezut kn El, wi ayi fost pecetluiyi cu Duhul Sfknt, care fusese fqgqduit,

14

wi care este o arvunq a mowtenirii noastre, pentru rqscumpqrarea celor ckwtigayi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

15

De aceea wi eu, de cknd am auzit despre credinya kn Domnul Isus care este kn voi, wi despre dragostea voastrq pentru toyi sfinyii,

16

nu kncetez sq aduc mulyqmiri pentru voi, cknd vq pomenesc kn rugqciunile mele.

17

Wi mq rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatql slavei, sq vq dea un duh de knyelepciune wi de descoperire, kn cunoawterea Lui,

18

wi sq vq lumineze ochii inimii, ca sq pricepeyi care este nqdejdea chemqrii Lui, care este bogqyia slavei mowtenirii Lui kn sfinyi,

19

wi care este fayq de noi, credinciowii, nemqrginita mqrime a puterii Sale, dupq lucrarea puterii tqriei Lui,

20

pe care a desfqwurat -o kn Hristos, prin faptul cq L -a knviat din moryi, wi L -a pus sq wadq la dreapta Sa, kn locurile cerewti,

21

mai pe sus de orice domnie, de orice stqpknire, de orice putere, de orice dregqtorie wi de orice nume, care se poate numi, nu numai kn veacul acesta, ci wi kn cel viitor.

22

El I -a pus totul supt picioare, wi L -a dat cqpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

23

care este trupul Lui, plinqtatea Celui ce plinewte totul kn toyi.

Ephesians 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com