Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Corinthians 5

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 6

1

Ca unii cari lucrqm kmpreunq cu Dumnezeu, vq sfqtuim sq faceyi awa ca sq nu fi primit kn zqdar harul lui Dumnezeu.

2

Cqci El zice: ,,La vremea potrivitq, te-am ascultat, kn ziua mkntuirii, te-am ajutat. Iatq cq acum este vremea potrivitq; iatq cq acum este ziua mkntuirii.``

3

Noi nu dqm nimqnui nici un prilej de poticnire, pentruca slujba noastrq sq nu fie defqimatq.

4

Ci, kn toate privinyele, arqtqm cq skntem niwte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multq rqbdare, kn necazuri, kn nevoi, kn strkmtorqri,

5

kn bqtqi, kn temniye, kn rqscoale, kn osteneli, kn vegheri, kn posturi;

6

prin curqyie, prin knyelepciune, prin kndelungq rqbdare, prin bunqtate, prin Duhul Sfknt, printr -o dragoste neprefqcutq,

7

prin cuvkntul adevqrului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire wi de apqrare, pe cari le dq neprihqnirea;

8

kn slavq wi kn ocarq, kn vorbire de rqu wi kn vorbire de bine. Skntem priviyi ca niwte knwelqtori, mqcar cq spunem adevqrul;

9

ca niwte necunoscuyi, mqcar cq skntem bine cunoscuyi; ca unii cari murim, wi iatq cq trqim; ca niwte pedepsiyi, mqcarcq nu skntem omorkyi;

10

ca niwte kntristayi, wi totdeauna skntem veseli; ca niwte sqraci, wi totuw kmbogqyim pe mulyi; ca neavknd nimic, wi totuw stqpknind toate lucrurile.

11

Am dat drumul gurii fayq de voi, Corintenilor! Ni s`a lqrgit inima.

12

Voi nu sknteyi la strkmtoare kn noi; dar inima voastrq s`a strkns pentru noi.

13

Faceyi-ne wi voi la fel: vq vorbesc ca unor copii ai mei-lqrgiyi-vq wi voi!

14

Nu vq knjugayi la un jug nepotrivit cu cei necredinciowi. Cqci ce legqturq este kntre neprihqnire wi fqrqdelege? Sau cum poate sta kmpreunq lumina cu kntunerecul?

15

Ce knyelegere poate fi kntre Hristos wi Belial? Sau ce legqturq are cel credincios cu cel necredincios?

16

Cum se kmpacq Templul lui Dumnezeu cu idolii? Cqci noi skntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui wi voi umbla kn mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, wi ei vor fi poporul Meu.``

17

Deaceea: ,,Iewiyi din mijlocul lor, wi despqryiyi-vq de ei, zice Domnul; nu vq atingeyi de ce este necurat, wi vq voi primi.

18

Eu vq voi fi Tatq, wi voi Kmi veyi fi fii wi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.``

2nd Corinthians 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com