Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Corinthians 13

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 14

1

Urmqriyi dragostea. Umblayi wi dupq darurile duhovnicewti, dar mai ales sq proorociyi.

2

Kn adevqr, cine vorbewte kn altq limbq, nu vorbewte oamenilor, ci lui Dumnezeu; cqci nimeni nu -l knyelege, wi, cu duhul, el spune taine.

3

Cine proorocewte, dimpotrivq, vorbewte oamenilor, spre zidire, sfqtuire wi mkngkiere.

4

Cine vorbewte kn altq limbq, se zidewte pe sine knsuw; dar cine proorocewte, zidewte sufletewte Biserica.

5

Aw dori ca toyi sq vorbiyi kn alte limbi, dar mai ales sq proorociyi. Cine proorocewte, este mai mare deckt cine vorbewte kn alte limbi; afarq numai dacq tklmqcewte aceste limbi, pentruca sq capete Biserica zidire sufleteascq.

6

Kn adevqr, frayilor, de ce folos v`aw fi eu, dacq aw veni la voi vorbind kn alte limbi, wi dacq cuvkntul meu nu v`ar aduce nici descoperire, nici cunowtinyq, nici proorocie, nici knvqyqturq?

7

Chiar wi lucrurile neknsufleyite, cari dau un sunet, fie un fluier sau o alqutq: dacq nu dau sunete desluwite, cine va cunoawte ce se ckntq cu fluierul sau cu alquta?

8

Wi dacq trkmbiya dq un sunet kncurcat, cine se va pregqti de luptq?

9

Tot awa wi voi, dacq nu rostiyi cu limba o vorbq knyeleasq, cum se va pricepe ce spuneyi? Atunci parcq ayi vorbi kn vknt.

10

Sknt multe feluri de limbi kn lume, totuw niciuna din ele nu este fqrq sunete knyelese.

11

Dar dacq nu cunosc knyelesul sunetului, voi fi un strqin pentru cel ce vorbewte, wi cel ce vorbewte, va fi un strqin pentru mine.

12

Tot awa wi voi, fiindcq rkvniyi dupq daruri duhovnicewti, sq cqutayi sq le aveyi din belwug, kn vederea zidirii sufletewti a Bisericii.

13

De aceea, cine vorbewte kn altq limbq, sq se roage sq aibq wi darul s`o tqlmqceascq.

14

Fiindcq, dacq mq rog kn altq limbq, duhul meu se roagq, dar mintea mea este fqrq rod.

15

Ce este de fqcut atunci? Mq voi ruga cu duhul, dar mq voi ruga wi cu mintea; voi cknta cu duhul, dar voi cknta wi cu mintea.

16

Altmintrelea, dacq aduci mulyqmiri cu duhul, cum va rqspunde ,,Amin`` la mulyqmirile, pe cari le aduci tu, cel lipsit de daruri, cknd el nu wtie ce spui?

17

Negrewit, tu mulyqmewti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celqlalt nu rqmkne zidit sufletewte.

18

Mulyqmesc lui Dumnezeu cq eu vorbesc kn alte limbi mai mult deckt voi toyi.

19

Dar kn Bisericq, voiesc mai bine sq spun cinci cuvinte knyelese, ca sq knvqy wi pe alyii, deckt sq spun zece mii de cuvinte kn altq limbq.

20

Frayilor, nu fiyi copii la minte; ci, la rqutate, fiyi prunci; iar la minte, fiyi oameni mari.

21

Kn Lege este scris: ,,Voi vorbi norodului acestuia prin altq limbq wi prin buze strqine; wi nici awa nu Mq vor asculta, zice Domnul.``

22

Prin urmare, limbile sknt un semn nu pentru cei credinciowi, ci pentru cei necredinciowi. Proorocia, dimpotrivq, este un semn nu pentru cei necredinciowi, ci pentru cei credinciowi.

23

Deci, dacq s`ar aduna toatq Biserica la un loc, wi toyi ar vorbi kn alte limbi, wi ar intra wi de cei fqrq daruri, sau necredinciowi, n`ar zice ei cq sknteyi nebuni?

24

Dar dacq toyi proorocesc, wi intrq vreun necredincios sau vreunul fqrq daruri, el este kncredinyat de toyi, este judecat de toyi.

25

Tainele inimii lui sknt descoperite, awa cq va cqdea cu faya la pqmknt, se va knchina lui Dumnezeu, wi va mqrturisi cq, kn adevqr, Dumnezeu este kn mijlocul vostru.

26

Ce este de fqcut atunci, frayilor? Cknd vq adunayi laolaltq, dacq unul din voi are o ckntare, altul o knvqyqturq, altul o descoperire, altul o vorbq kn altq limbq, altul o tqlmqcire, toate sq se facq spre zidirea sufleteascq.

27

Dacq sknt unii, cari vorbesc kn altq limbq, sq vorbeascq numai ckte doi sau cel mult trei, fiecare la rknd: wi unul sq tqlmqceascq.

28

Dacq nu este cine sq tqlmqceascq, sq tacq kn Bisericq, wi sq-wi vorbeascq numai lui knsuw wi lui Dumnezeu.

29

Ckt despre prooroci, sq vorbeascq doi sau trei, wi ceilalyi sq judece.

30

Wi dacq este fqcutq o descoperire unuia care wade jos, cel dintki sq tacq.

31

Fiindcq puteyi sq proorociyi toyi, dar unul dupq altul, pentruca toyi sq capete knvqyqturq wi toyi sq fie kmbqrbqtayi.

32

Duhurile proorocilor sknt supuse proorocilor;

33

cqci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorknduielii, ci al pqcii, ca kn toate Bisericile sfinyilor.

34

Femeile sq tacq kn adunqri, cqci lor nu le este kngqduit sq ia cuvkntul kn ele, ci sq fie supuse, cum zice wi Legea.

35

Dacq voiesc sq capete knvqyqturq asupra unui lucru, sq kntrebe pe bqrbayii lor acasq; cqci este ruwine pentru o femeie sq vorbeascq kn Bisericq.

36

Ce? Dela voi a pornit Cuvkntul lui Dumnezeu? Sau numai pknq la voi a ajuns el?

37

Dacq crede cineva cq este prooroc sau knsuflat de Dumnezeu, sq knyeleagq cq ce vq scriu eu, este o poruncq a Domnului.

38

Wi dacq cineva nu knyelege, sq nu knyeleagq!

39

Astfel, deci, frayilor, rkvniyi dupq proorocire, fqrq sq kmpedecayi vorbirea kn alte limbi.

40

Dar toate sq se facq kn chip cuviincios wi cu rknduialq.

1st Corinthians 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com