Rumanian Bible Cornilescu Version

Romans 15

Romans

Return to Index

Chapter 16

1

Vq dau kn grijq pe Fivi, sora noastrq, care este diaconiyq (Sau: slujitoare.) a Bisericii din Chencrea;

2

s`o primiyi kn Domnul, kntr`un chip vrednic de sfinyi, wi s`o ajutayi kn orice ar avea trebuinyq de voi; cqci wi ea s -a arqtat de ajutor multora wi kndeosebi mie.

3

Spuneyi sqnqtate Priscilei wi lui Acuila, tovarqwii mei de lucru kn Hristos Isus,

4

cari wi-au pus capul kn joc, ca sq-mi scape viaya. Le mulyqmesc nu numai eu, dar wi toate Bisericile iewite dintre Neamuri. -

5

Spuneyi sqnqtate wi Bisericii care se adunq kn casa lor. -Spuneyi sqnqtate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintki rod al Asiei pentru Hristos.

6

Spuneyi sqnqtate Mariei, care s`a ostenit mult pentru voi. -

7

Spuneyi sqnqtate lui Andronic wi lui Iunia, rudele mele wi tovarqwii mei de temniyq, cari sknt cu vazq kntre apostoli. Ei au venit la Hristos mai knainte de mine chiar. -

8

Spuneyi sqnqtate lui Ampliat, prea iubitul meu kn Domnul. -

9

Spuneyi sqnqtate lui Urban, tovarqwul nostru de lucru kn Hristos, wi lui Stache, prea iubitul meu. -

10

Spuneyi sqnqtate lui Apele, kncercatul slujitor al lui Hristos. -Spuneyi sqnqtate celor din casa lui Aristobul. -

11

Spuneyi sqnqtate lui Ierodion, ruda mea. -Spuneyi sqnqtate celor din casa lui Narcis, cari sknt ai Domnului. -

12

Spuneyi sqnqtate Trifenei wi Trifosei, cari se ostenesc pentru Domnul. -Spuneyi sqnqtate Persidei prea iubite, care s`a ostenit mult pentru Domnul. -

13

Spuneyi sqnqtate lui Ruf, cel ales kn Domnul, wi mamei lui, care s`a arqtat wi mama mea. -

14

Spuneyi sqnqtate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma, wi frayilor cari sknt kmpreunq cu ei. -

15

Spuneyi sqnqtate lui Filolog wi Iuliei, lui Nereu wi surorii lui, lui Olimpa, wi tuturor sfinyilor cari sknt kmpreunq cu ei. -

16

Spuneyi-vq sqnqtate unii altora cu o sqrutare sfkntq. Toate Bisericile lui Hristos vq trimet Sqnqtate.

17

Vq kndemn, frayilor, sq vq feriyi de ceice fac desbinqri wi tulburare kmpotriva knvqyqturii, pe care ayi primit -o. Depqrtayi-vq de ei.

18

Cqci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pkntecelui lor; wi, prin vorbiri dulci wi amqgitoare, ei knwalq inimile celor lesne crezqtori.

19

Ckt despre voi, ascultarea voastrq este cunoscutq de toyi. Mq bucur dar de voi, wi doresc sq fiyi knyelepyi kn ce privewte binele, wi prowti kn ce privewte rqul.

20

Dumnezeul pqcii va zdrobi kn curknd pe Satana supt picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi! Amin.

21

Timotei, tovarqwul meu de lucru, vq trimete sqnqtate; tot awa wi Luciu, Iason wi Sosipater, rudele mele. -

22

Vq trimet sqnqtate kn Domnul eu, Teryiu, care am scris epistola aceasta. -

23

Gaiu, gazda mea wi a kntregei Biserici, vq trimete sqnqtate. -Erast, vistiernicul cetqyii, vq trimete sqnqtate; tot awa wi fratele Cuart.

24

Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin.

25

Iar Aceluia care poate sq vq kntqreascq, dupq Evanghelia mea wi propovqduirea lui Isus Hristos, -potrivit cu descoperirea tainei, care a fost yinutq ascunsq timp de veacuri,

26

dar a fost arqtatq acum prin scrierile proorocilor, wi, prin porunca Dumnezeului celui vecinic, a fost adusq la cunowtinya tuturor Neamurilor, ca sq asculte de credinyq, -

27

a lui Dumnezeu, care singur este knyelept, sq fie slava, prin Isus Hristos, kn vecii vecilor! Amin

1st Corinthians 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com