Rumanian Bible Cornilescu Version

Romans 11

Romans

Return to Index

Chapter 12

1

Vq kndemn dar, frayilor, pentru kndurarea lui Dumnezeu, sq aduceyi trupurile voastre ca o jertfq vie, sfkntq, plqcutq lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrq o slujbq duhovniceascq.

2

Sq nu vq potriviyi chipului veacului acestuia, ci sq vq prefaceyi, prin knoirea minyii voastre, ca sq puteyi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunq, plqcutq wi desqvkrwitq.

3

Prin harul, care mi -a fost dat, eu spun fiecqruia dintre voi, sq nu aibq despre sine o pqrere mai knaltq deckt se cuvine; ci sq aibq simyiri cumpqtate despre sine, potrivit cu mqsura de credinyq, pe care a kmpqryit -o Dumnezeu fiecqruia.

4

Cqci, dupqcum kntr`un trup avem mai multe mqdulare, wi mqdularele n`au toate aceeaw slujbq,

5

tot awa, wi noi, cari skntem mulyi, alcqtuim un singur trup kn Hristos; dar, fiecare kn parte, skntem mqdulare unii altora.

6

Deoarece avem felurite daruri, dupq harul care ne -a fost dat: cine are darul proorociei, sq -l kntrebuinyeze dupq mqsura credinyei lui.

7

Cine este chemat la o slujbq, sq se yinq de slujba lui. Cine knvayq pe alyii, sq se yinq de knvqyqturq.

8

Cine kmbqrbqteazq pe alyii, sq se yinq de kmbqrbqtare. Cine dq, sq dea cu inimq largq. Cine ckrmuiewte, sq ckrmuiascq cu rkvnq. Cine face milostenie, s`o facq cu bucurie.

9

Dragostea sq fie fqrq prefqcqtorie. Fie-vq groazq de rqu, wi lipiyi-vq tare de bine.

10

Iubiyi-vq unii pe alyii cu o dragoste frqyeascq. Kn cinste, fiecare sq dea kntkietate altuia.

11

Kn skrguinyq, fiyi fqrq preget. Fiyi plini de rkvnq cu duhul. Slujiyi Domnului.

12

Bucurayi-vq kn nqdejde. Fiyi rqbdqtori kn necaz. Stqruiyi kn rugqciune.

13

Ajutayi pe sfinyi, cknd sknt kn nevoie. Fiyi primitori de oaspeyi.

14

Binecuvkntayi pe cei ce vq prigonesc: binecuvkntayi wi nu blestemayi.

15

Bucurayi-vq cu cei ce se bucurq; plkngeyi cu ceice plkng.

16

Aveyi aceleawi simyiminte unii fayq de alyii. Nu umblayi dupq lucrurile knalte, ci rqmkneyi la cele smerite. Sq nu vq socotiyi singuri knyelepyi.

17

Nu kntoarceyi nimqnui rqu pentru rqu. Urmqriyi ce este bine, knaintea tuturor oamenilor.

18

Dacq este cu putinyq, kntruckt atkrnq de voi, trqiyi kn pace cu toyi oamenii.

19

Prea iubiyilor, nu vq rqsbunayi singuri; ci lqsayi sq se rqzbune mknia lui Dumnezeu; cqci este scris: ,,Rqzbunarea este a Mea; Eu voi rqsplqti``, zice Domnul.

20

Dimpotrivq: dacq ki este foame vrqjmawului tqu, dq -i sq mqnknce; dacq -i este sete, dq -i sq bea; cqci dacq vei face astfel, vei grqmqdi cqrbuni aprinwi pe capul lui.``

21

Nu te lqsa biruit de rqu, ci biruiewte rqul prin bine.

Romans 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com