Rumanian Bible Cornilescu Version

Romans 8

Romans

Return to Index

Chapter 9

1

Spun adevqrul kn Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfknt, kmi este martor,

2

cq simt o mare kntristare, wi am o durere necurmatq kn inimq.

3

Cqci aproape sq doresc sq fiu eu knsumi anatema, despqryit de Hristos, pentru frayii mei, rudele mele trupewti.

4

Ei sknt Israeliyi, au knfierea, slava, legqmintele, darea Legii, slujba dumnezeiascq, fqgqduinyele,

5

patriarhii, wi din ei a iewit, dupq trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvkntat kn veci. Amin!

6

Dar aceasta nu knseamnq cq a rqmas fqrq putere Cuvkntul lui Dumnezeu. Cqci nu toyi cei ce se coboarq din Israel, sknt Israel;

7

wi, mqcar cq sknt sqmknya lui Avraam, nu toyi sknt copiii lui Avraam; ci este scris: ,,Kn Isaac vei avea o sqmknyq, care-yi va purta numele.``

8

Aceasta knsemneazq cq nu copiii trupewti sknt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii fqgqduinyei sknt socotiyi ca sqmknyq.

9

Cqci cuvkntul acesta este o fqgqduinyq: ,,Pe vremea aceasta Mq voi kntoarce, wi Sara va avea un fiu.``

10

Ba mai mult; tot awa a fost cu Rebeca. Ea a zqmislit doi gemeni numai dela pqrintele nostru Isaac.

11

Cqci, mqcar cq cei doi gemeni nu se nqscuserq kncq, wi nu fqcuserq nici bine nici rqu, -ca sq rqmknq kn picioare hotqrkrea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se fqcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamq, -

12

s`a zis Rebecii: ,,Cel mai mare va fi rob celui mai mic``,

13

dupq cum este scris: ,,Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urkt.``

14

Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate kn Dumnezeu? Nici de cum!

15

Cqci El a zis lui Moise: ,,Voi avea milq de oricine-Mi va plqcea sq am milq; wi Mq voi kndura de oricine-Mi va plqcea sq Mq kndur.``

16

Awa dar, nu atkrnq nici de cine vrea, nici de cine aleargq, ci de Dumnezeu care are milq.

17

Fiindcq Scriptura zice lui Faraon: ,,Te-am ridicat knadins, ca sq-Mi arqt kn tine puterea Mea, wi pentruca Numele Meu sq fie vestit kn tot pqmkntul.``

18

Astfel, El are milq de cine vrea wi kmpietrewte pe cine vrea.

19

Dar kmi vei zice: ,,Atunci de ce mai bagq vinq? Cqci cine poate sta kmpotriva voiei Lui?``

20

Dar, mai de grabq, cine ewti tu, omule, ca sq rqspunzi kmpotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l -a fqcut: ,,Pentru ce m-ai fqcut awa?``

21

Nu este olarul stqpkn pe lutul lui, ca din aceeaw frqmkntqturq de lut sq facq un vas pentru o kntrebuinyare de cinste, wi un alt vas pentru o kntrebuinyare de ocarq?

22

Wi ce putem spune, dacq Dumnezeu, fiindcq voia sq-Wi arate mknia wi sq-Wi descopere puterea, a suferit cu multq rqbdare niwte vase ale mkniei, fqcute pentru peire;

23

wi sq-Wi arate bogqyia slavei Lui fayq de niwte vase ale kndurqrii, pe cari le -a pregqtit mai dinainte pentru slavq (despre noi vorbesc)?

24

Astfel, El ne -a chemat nu numai dintre Iudei, ci wi dintre Neamuri,

25

dupq cum zice kn Osea: ,,Voi numi ,popor al Meu`, pe cel ce nu era poporul Meu, wi ,prea iubitq`, pe cea care nu era prea iubitq.

26

Wi acolo unde li se zicea: ,Voi nu sknteyi poporul Meu`, vor fi numiyi fii ai Dumnezeului celui viu.``

27

Isaia, de altq parte, strigq cu privire la Israel: ,,Chiar dacq numqrul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mqrii, numai rqmqwiya va fi mkntuitq.

28

Cqci Domnul va kmplini pe deplin wi repede pe pqmknt cuvkntul Lui.

29

Wi, cum zisese Isaia mai knainte: ,,Dacq nu ne-ar fi lqsat Domnul Savaot o sqmknyq, am fi ajuns ca Sodoma, wi ne-am fi asemqnat cu Gomora.``

30

Deci ce vom zice? Neamurile, cari nu umblau dupq neprihqnire, au cqpqtat neprihqnirea wi anume neprihqnirea care se capqtq prin credinyq;

31

pe cknd Israel, care umbla dupq o Lege, care sq dea neprihqnirea, n`a ajuns la Legea aceasta.

32

Pentruce? Pentru cq Israel n`a cqutat -o prin credinyq, ci prin fapte. Ei s`au lovit de piatra de poticnire,

33

dupq cum este scris: ,,Iatq cq pun kn Sion o Piatrq de poticnire, wi o stkncq de cqdere: wi cine crede kn El, nu va fi dat de ruwine.``

Romans 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com