Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 20

Acts

Return to Index

Chapter 21

1

Dupq ce ne-am smuls din brayele lor, am plecat pe apq, wi ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos, wi deacolo la Patara.

2

Am gqsit o corabie, care avea sq treacq kn Fenicia, ne-am suit kn ea, wi am plecat.

3

Am trecut prin faya insulei Cipru, am lqsat -o la stknga, wi ne-am urmat drumul spre Siria; apoi ne-am dat jos kn Tir, unde avea sq se descarce corabia.

4

Acolo am gqsit pe ucenici, wi am rqmas wapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel sq nu se suie la Ierusalim.

5

Dar cknd s`au kmplinit zilele, am plecat, wi ne-am vqzut de drum; wi ne-au petrecut toyi, cu nevestele wi copiii, pknq afarq din cetate. Am kngenuncheat pe mal, wi ne-am rugat.

6

Apoi ne-am luat ziua bunq unii dela alyii, wi noi ne-am suit kn corabie iar ei s`au kntors acasq.

7

Dupq ce ne-am isprqvit cqlqtoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine frayilor, wi am stat la ei o zi.

8

A doua zi, am plecat wi am ajuns la Cezarea. Am intrat kn casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei wapte, wi am gqzduit la el.

9

El avea patru fete fecioare cari prooroceau.

10

Fiindcq stqteam de mai multe zile acolo, un prooroc, numit Agab, s`a pogorkt din Iudea,

11

wi a venit la noi. A luat brkul lui Pavel, wi -a legat picioarele wi mknile, wi a zis: ,,Iatq ce zice Duhul Sfknt: ,Awa vor lega Iudeii kn Ierusalim pe omul acela al cui este brkul acesta, wi -l vor da kn mknile Neamurilor.`

12

Cknd am auzit lucrul acesta, atkt noi ckt wi cei de acolo am rugat pe Pavel sq nu se suie la Ierusalim.

13

Atunci Pavel a rqspuns: ,Ce faceyi de plkngeyi awa, wi-mi rupeyi inima? Eu sknt gata nu numai sq fiu legat, dar chiar sq wi mor kn Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.``

14

Dacq am vqzut cq nu -l putem kndupleca, n`am mai stqruit, wi am zis: ,Facq-se voia Domnului!`

15

Dupq zilele acelea, ne-am pregqtit de plecare, wi ne-am suit la Ierusalim.

16

Ckyiva ucenici din Cezarea au venit wi ei cu noi, wi ne-au dus la unul numit Mnason, din Cipru, vechi ucenic, la care aveam sq gqzduim. Pavel la Ierusalim kn Templu.

17

Cknd am ajuns la Ierusalim, frayii ne-am primit cu bucurie.

18

A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, wi toyi presbiterii s`au adunat acolo.

19

Dupqce le -a dat ziua bunq, le -a istorisit cu deamqruntul ce fqcuse Dumnezeu kn mijlocul Neamurilor prin slujba lui.

20

Cknd l-au auzit, au proslqvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: ,Vezi, frate, ckte mii de Iudei au crezut, wi toyi sknt plini de rkvnq pentru Lege.

21

Dar ei au auzit despre tine cq knveyi pe toyi Iudeii, cari trqiesc printre Neamuri, sq se lepede de Moise, cq le zici sq nu-wi taie copiii kmprejur, wi sq nu trqiascq potrivit cu obiceiurile.

22

Ce este de fqcut? Negrewit, mulyimea are sq se adune, cqci vor auzi cq ai venit.

23

Deci, fq ce-yi vom spune noi. Avem aici patru bqrbayi, cari au fqcut o juruinyq.

24

Ia -i cu tine, curqyewte-te kmpreunq cu ei, wi cheltuiewte tu pentru ei, ca sq-wi radq capul. Wi astfel vor cunoawte toyi cq nu este nimic adevqrat din celece au auzit despre tine, ci cq wi tu umbli kntocmai dupq rknduialq, wi pqzewti Legea.

25

Cu privire la Neamurile, cari au crezut, noi am hotqrkt wi le-am scris cq trebuie sq se fereascq de lucrurile jertfite idolilor, de sknge, de dobitoace zugrumate wi de curvie.``

26

Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s`a curqyit, wi a intrat cu ei a doua zi kn Templu, ca sq vesteascq sfkrwitul zilelor curqyirii cknd se va aduce jertfq pentru fiecare din ei.

27

Cqtre sfkrwitul celor wapte zile, Iudeii din Asia, cknd au vqzut pe Pavel kn Templu, au kntqrktat tot norodul, au pus mknile pe el,

28

wi au knceput sq strige: ,,Bqrbayi Israeliyi, dayi ajutor! Iatq omul, care propovqduiewte pretutindeni wi kn toatq lumea kmpotriva norodului, kmpotriva Legii wi kmpotriva locawului acestuia; ba, kncq a vkrkt wi pe niwte Greci kn Templu, wi a spurcat acest locaw sfknt.``

29

Kn adevqr, vqzuserq mai knainte pe Trofim Efeseanul, kmpreunq cu el kn cetate, wi credeau cq Pavel kl bqgase kn Templu.

30

Toatq cetatea s`a pus kn miwcare, wi s`a strkns norodul din toate pqryile. Au pus mkna pe Pavel, wi l-au scos afarq din Templu, ale cqrui uwi au fost kncuiate kndatq.

31

Pe cknd cercau sq -l omoare, s`a dus vestea la cqpitanul oastei cq tot Ierusalimul s`a turburat.

32

Acesta a luat kndatq ostawi wi sutawi, wi a alergat la ei. Cknd au vqzut pe cqpitan wi pe ostawi, au kncetat sq mai batq pe Pavel.

33

Atunci cqpitanul s`a apropiat, a pus mkna pe el, wi a poruncit sq -l lege cu douq lanyuri. Apoi a kntrebat cine este wi ce a fqcut.

34

Dar unii strigau kntr`un fel, alyii kntr`alt fel prin mulyime; fiindcq nu putea deci sq knyeleagq adevqrul, din pricina zarvei, a poruncit sq -l ducq kn cetqyuie.

35

Cknd a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit sq fie dus de ostawi, din pricina kmbulzelii norodului kntqrktat;

36

cqci mulyimea norodului se yinea dupq el, wi striga: ,,La moarte cu el!``

37

Tocmai cknd era sq fie bqgat kn cetqyuie, Pavel a zis cqpitanului: ,,Kmi este kngqduit sq-yi spun ceva?`` Cqpitanul a rqspuns: ,,Wtii grecewte?

38

Nu cumva ewti Egipteanul acela, care s`a rqsculat acum kn urmq, wi a dus kn pustie pe cei patru mii de tklhari?``

39

,,Eu sknt Iudeu``, a spus Pavel, ,,din Tarsul din Cilicia, cetqyean al unei cetqyi nu fqrq knsemnqtate. Te rog, dq-mi voie sq vorbesc norodului.``

40

Dupq ce i -a dat voie cqpitanul, Pavel a stat kn picioare pe trepte, wi a fqcut semn norodului cu mkna. S`a fqcut o mare tqcere, wi Pavel le -a vorbit kn limba evreiascq astfel:

Acts 22

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com