Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 8

Acts

Return to Index

Chapter 9

1

Dar Saul sufla kncq ameninyarea wi uciderea kmpotriva ucenicilor Domnului. S`a dus la marele preot,

2

wi i -a cerut scrisori cqtre sinagogile din Damasc, ca, dacq va gqsi pe unii umblknd pe Calea credinyei, atkt bqrbayi ckt wi femei, sq -i aducq legayi la Ierusalim.

3

Pe drum, cknd s`a apropiat de Damasc, de odatq a stqlucit o luminq din cer kn jurul lui.

4

El a cqzut la pqmknt, wi a auzit un glas, care -i zicea: ,,Saule, Saule, pentruce Mq prigonewti?``

5

,,Cine ewti Tu, Doamne?`` a rqspuns el. Wi Domnul a zis: ,,Eu sknt Isus, pe care -L prigonewti. ,,Yi-ar fi greu sq arunci knapoi cu piciorul kntr`un yepuw.``

6

Tremurknd wi plin de fricq, el a zis: ,,Doamne, ce vrei sq fac?`` ,,Scoalq-te,`` i -a zis Domnul, ,,intrq kn cetate, wi yi se va spune ce trebuie sq faci.``

7

Oamenii cari -l knsoyeau, au rqmas kncremeniyi; auzeau kn adevqr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.

8

Saul s`a sculat dela pqmknt; wi mqcar cq ochii ki erau deschiwi, nu vedea nimic. L-au luat de mkni, wi l-au dus kn Damasc.

9

Trei zile n`a vqzut, wi n`a mkncat, nici n`a bqut nimic.

10

Kn Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i -a zis kntr`o vedenie: ,,Anania!`` ,,Iatq-mq Doamne,`` a rqspuns el.

11

Wi Domnul i -a zis: ,,Scoalq-te, du-te pe uliya care se cheamq ,Dreaptq,` wi cautq kn casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Cqci iatq, el se roagq;

12

wi a vqzut kn vedenie pe un om, numit Anania, intrknd la el, wi punkndu-wi mknile peste el, ca sq-wi capete iarqw vederea.``

13

,,Doamne,`` a rqspuns Anania, ,,am auzit dela mulyi despre toate relele, pe cari le -a fqcut omul acesta sfinyilor Tqi kn Ierusalim;

14

ba wi aici are puteri din partea preoyilor celor mai de seamq, ca sq lege pe toyi cari cheamq Numele Tqu.

15

Dar Domnul i -a zis: ,,Du-te, cqci el este un vas, pe care l-am ales, ca sq ducq Numele Meu knaintea Nemurilor, knaintea kmpqrayilor, wi knaintea fiilor lui Israel;

16

wi ki voi arqta tot ce trebuie sq sufere pentru Numele Meu.``

17

Anania a plecat; wi, dupq ce a intrat kn casq, a pus mknile peste Saul, wi a zis: ,,Frate Saule, Domnul Isus, care yi S`a arqtat pe drumul pe care veneai, m`a trimes ca sq capeyi vederea, wi sq te umpli de Duhul Sfknt.``

18

Chiar kn clipa aceea, au cqzut de pe ochii lui un fel de solzi; wi el wi -a cqpqtat iarqw vederea. Apoi s`a sculat, wi a fost botezat.

19

Dupq ce a mkncat, a prins iarqw putere. Saul a rqmas ckteva zile cu ucenicii, cari erau kn Damasc.

20

Wi kndatq a knceput sq propovqduiascq kn sinagogi cq Isus este Fiul lui Dumnezeu.

21

Toyi ceice -l ascultau, rqmkneau uimiyi, wi ziceau: ,,Nu este el acela care fqcea prqpqd kn Ierusalim, printre ceice chemau Numele acesta? Wi n`a venit el aici ca sq -i ducq legayi knaintea preoyilor celor mai de seamq?``

22

Totuw Saul se kntqrea din ce kn ce mai mult, wi fqcea de ruwine pe Iudeii, cari locuiau kn Damasc, dovedind cq Isus este Hristosul.

23

Dupq cktva timp, Iudeii s`au sfqtuit sq -l omoare;

24

wi uneltirea lor a ajuns la cunowtinya lui Saul. Poryile erau pqzite zi wi noapte, ca sq -l omoare.

25

Dar kntr`o noapte, ucenicii l-au luat wi l-au coborkt prin zid, dkndu -l jos kntr`o cowniyq.

26

Cknd a ajuns kn Ierusalim, Saul a cqutat sq se lipeascq de ucenici; dar toyi se temeau de el, cqci nu puteau sq creadq cq este ucenic.

27

Atunci Barnaba l -a luat cu el, l -a dus la apostoli, wi le -a istorisit cum, pe drum, Saul vqzuse pe Domnul, care i -a vorbit, wi cum kn Damasc propovqduise cu kndrqznealq kn Numele lui Isus.

28

De atunci se ducea wi venea kmpreunq cu ei kn Ierusalim,

29

wi propovqduia cu kndrqznealq kn Numele Domnului. Vorbea wi se kntreba wi cu Evreii cari vorbeau grecewte, dar ei cqutau sq -l omoare.

30

Cknd au aflat frayii de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea, wi l-au pornit la Tars. Vindecarea lui Enea.

31

Biserica se bucura de pace kn toatq Iudea, Galilea wi Samaria, se kntqrea sufletewte, wi umbla kn frica Domnului; wi, cu ajutorul Duhului Sfknt, se knmulyea.

32

Pe cknd cerceta Petru pe toyi sfinyii, s`a pogorkt wi la ceice locuiau kn Lida.

33

Acolo a gqsit un om, anume Enea, care zqcea de opt ani olog kn pat.

34

,,Enea,`` i -a zis Petru, ,,Isus Hristos te vindecq; scoalq-te, wi fq-yi patul.`` Wi Enea s`a sculat kndatq.

35

Toyi locuitorii din Lida wi din Sarona, l-au vqzut, wi s`au kntors la Domnul.

36

Kn Iope, era o uceniyq numitq Tabita, nume, care kn tklmqcire se zice Dorca. Ea fqcea o mulyime de fapte bune wi milostenii.

37

Kn vremea aceea, s`a kmbolnqvit, wi a murit. Dupqce au scqldat -o, au pus -o kntr`o odaie de sus.

38

Fiindcq Lida este aproape de Iope, ucenicii, cknd au auzit cq Petru este acolo, au trimes doi oameni la el, sq -l roage: Nu pregeta sq vii pknq la noi.

39

Petru s`a sculat, wi a plecat kmpreunq cu ei. Cknd a sosit, l-au dus kn odaia de sus. Toate vqduvele l-au knconjurat plkngknd, wi i-au arqtat hainele wi cqmqwile, pe cari le fqcea Dorca, pe cknd era cu ele.

40

Petru a scos pe toatq lumea afarq, a kngenuncheat, wi s`a rugat; apoi, s`a kntors spre trup, wi a zis: ,,Tabita, scoalq-te!`` Ea a deschis ochii, wi, cknd a vqzut pe Petru, a stqtut kn capul oaselor.

41

El i -a dat mkna, wi a ridicat -o kn sus. A chemat kndatq pe sfinyi wi pe vqduve, wi le -a pus -o knainte vie.

42

Minunea aceasta a fost cunoscutq kn toatq cetatea Iope, wi mulyi au crezut kn Domnul.

43

Petru a rqmas multe zile kn Iope la un tqbqcar, numit Simon.

Acts 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com