Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 7

Acts

Return to Index

Chapter 8

1

Saul se knvoise la uciderea lui Wtefan. Kn ziua aceea, s`a pornit o mare prigonire kmpotriva Bisericii din Ierusalim. Wi toyi, afarq de apostoli, s`au kmprqwtiat prin pqryile Iudeii wi ale Samariei.

2

Niwte oameni temqtori de Dumnezeu au kngropat pe Wtefan, wi l-au jqlit cu mare tknguire.

3

Saul de partea lui, fqcea prqpqd kn Bisericq; intra prin case, lua cu sila pe bqrbayi wi pe femei, wi -i arunca kn temniyq.

4

Ceice se kmprqwtiaserq, mergeau din loc kn loc, wi propovqduiau Cuvkntul.

5

Filip s`a coborkt kn cetatea Samariei, wi le -a propovqduit pe Hristos.

6

Noroadele luau aminte cu un gknd la cele spuse de Filip, cknd au auzit wi au vqzut semnele, pe cari le fqcea.

7

Cqci din mulyi kndrqciyi ieweau duhuri necurate, wi scoteau mari yipete; mulyi slqbqnogi wi wchiopi erau tqmqduiyi.

8

Wi a fost o mare bucurie kn cetatea aceasta.

9

Kn cetate era un om, numit Simon, care zicea cq este un om knsemnat; el vrqjea wi punea kn uimire pe poporul Samariei.

10

Toyi, dela mic pknq la mare, kl ascultau cu luare aminte, wi ziceau: ,,Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numewte ,mare`.

11

Kl ascultau cu luare aminte, pentrucq multq vreme ki uimise cu vrqjitoriile lui.

12

Dar cknd au crezut pe Filip, care propovqduia Evanghelia Kmpqrqyiei lui Dumnezeu wi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezayi, atkt bqrbayi ckt wi femei.

13

Chiar Simon a crezut; wi dupqce a fost botezat, nu se mai despqryea de Filip, wi privea cu uimire minunile wi semnele mari cari se fqceau.

14

Apostolii, cari erau kn Ierusalim, cknd au auzit cq Samaria a primit Cuvkntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru wi pe Ioan.

15

Acewtia au venit la Samariteni, wi s`au rugat pentru ei, ca sq primeascq Duhul Sfknt.

16

Cqci nu Se pogorkse kncq peste niciunul din ei, ci fuseserq numai botezayi kn Numele Domnului Isus.

17

Atunci Petru wi Ioan au pus mknile peste ei, wi aceia au primit Duhul Sfknt.

18

Cknd a vqzut Simon cq Duhul Sfknt era dat prin punerea mknilor apostolilor, le -a dat bani,

19

wi a zis: ,,Dayi-mi wi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mknile, sq primeascq Duhul Sfknt.``

20

Dar Petru i -a zis: ,,Banii tqi sq piarq kmpreunq cu tine, pentrucq ai crezut cq darul lui Dumnezeu s`ar putea cqpqta cu bani!

21

Tu n`ai nici parte, nici sory kn toatq treaba aceasta, cqci inima ta nu este curatq knaintea lui Dumnezeu.

22

Pocqiewte-te dar de aceastq rqutate a ta, wi roagq-te Domnului sq yi se ierte gkndul acesta al inimii tale, dacq este cu putinyq;

23

cqci vqd cq ewti plin de fiere amarq, wi kn lanyurile fqrqdelegii.``

24

Simon a rqspuns: ,,Rugayi-vq voi Domnului pentru mine, ca sq nu mi se kntkmple nimic din ce ayi zis.``

25

Dupq ce au mqrturisit despre Cuvkntul Domnului, wi dupq ce l-au propovqduit, Petru wi Ioan s`au kntors la Ierusalim, vestind Evanghelia kn multe sate de ale Samaritenilor.

26

Un knger al Domnului a vorbit lui Filip, wi i -a zis: ,,Scoalq-te, wi du-te spre miazqzi, pe drumul care pogoarq spre Ierusalim la Gaza, wi care este pustiu.``

27

Filip s`a sculat wi a plecat. Wi iatq cq un Etiopian, un famen cu mare putere la kmpqrqteasa Candace a Etiopienilor, wi kngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca sq se knchine,

28

se kntorcea de acolo, wi wedea kn carul lui, wi citea pe proorocul Isaia.

29

Duhul a zis lui Filip: ,,Du-te, wi ajunge carul acesta!``

30

Filip a alergat, wi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i -a zis: ,,Knyelegi tu ce citewti?``

31

Famenul a rqspuns: ,,Cum aw putea sq knyeleg, dacq nu mq va cqlquzi cineva?`` Wi a rugat pe Filip sq se suie kn car, wi sq wadq kmpreunq cu el.

32

Locul din Scripturq, pe care -l citea, era acesta: ,,El a fost dus ca o oaie la tqiere; wi, ca un miel fqrq glas knaintea celui ce -l tunde, awa nu Wi -a deschis gura;

33

kn smerenia Lui, judecata I -a fost luatq. Wi cine va zugrqvi pe cei din timpul Lui? Cqci viaya I -a fost luatq de pe pqmknt.``

34

Famenul a zis lui Filip: ,,Rogu-te, despre cine vorbewte proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?``

35

Atunci Filip a luat cuvkntul, a knceput dela Scriptura aceasta, wi i -a propovqduit pe Isus.

36

Pe cknd kwi urmau ei drumul, au dat peste o apq. Wi famenul a zis: ,,Uite apq; ce mq kmpiedicq sq fiu botezat?``

37

Filip a zis: ,,Dacq crezi din toatq inima, se poate.`` Famenul a rqspuns: ,,Cred cq Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``

38

A poruncit sq stea carul, s`au pogorkt amkndoi kn apq, wi Filip a botezat pe famen.

39

Cknd au iewit afarq din apq, Duhul Domnului a rqpit pe Filip, wi famenul nu l -a mai vqzut. Kn timp ce famenul kwi vedea de drum, plin de bucurie,

40

Filip se afla la Azot, de unde s`a dus pknq la Cezarea. Wi propovqduia Evanghelia kn toate cetqyile prin care trecea.

Acts 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com