Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 1

Acts

Return to Index

Chapter 2

1

Kn ziua Cincizecimii, erau toyi kmpreunq kn acelaw loc.

2

Deodatq a venit din cer un sunet ca vkjkitul unui vknt puternic, wi a umplut toatq casa unde wedeau ei.

3

Niwte limbi ca de foc au fost vqzute kmpqryindu-se printre ei, wi s`au awezat ckte una pe fiecare din ei.

4

Wi toyi s`au umplut de Duh Sfknt, wi au knceput sq vorbeascq kn alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.

5

Wi se aflau atunci kn Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile cari sknt supt cer.

6

Cknd s`a auzit sunetul acela, mulyimea s`a adunat wi a rqmas kncremenitq; pentrucq fiecare ki auzea vorbind kn limba lui.

7

Toyi se mirau, se minunau, wi ziceau unii cqtre alyii: ,,Toyi acewtia cari vorbesc, nu sknt Galileeni?

8

Cum dar ki auzim vorbind fiecqruia din noi kn limba noastrq, kn care ne-am nqscut?

9

Paryi, Mezi, Elamiyi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia,

10

Frigia, Pamfilia, Egipt, pqryile Libiei dinspre Cirena, oaspeyi din Roma, Iudei sau prozeliyi,

11

Cretani wi Arabi, ki auzim vorbind kn limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!``

12

Toyi erau uimiyi, nu wtiau ce sq creadq, wi ziceau unii cqtre alyii: ,,Ce vrea sq zicq aceasta?``

13

Dar alyii kwi bqteau joc, wi ziceau: ,,Sknt plini de must!``

14

Atunci Petru s`a sculat kn picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, wi le -a zis: ,,Bqrbayi Iudei wi voi toyi cei cari locuiyi kn Ierusalim, sq wtiyi lucrul acesta, wi ascultayi cuvintele mele!

15

Oamenii acewtia nu sknt beyi, cum vq knchipuiyi voi, cqci nu este deckt al treilea ceas din zi.

16

Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:

17

,,Kn zilele de pe urmq, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fqpturq; feciorii vowtri wi fetele voastre vor prooroci, tinerii vowtri vor avea vedenii, wi bqtrknii vowtri vor visa visuri!

18

Da, chiar wi peste robii Mei wi peste roabele Mele voi turna, kn zilele acelea, din Duhul Meu, wi vor prooroci.

19

Voi face sq se arate semne sus kn cer wi minuni jos pe pqmknt, sknge, foc wi un vkrtej de fum;

20

soarele se va preface kn kntunerec, wi luna kn sknge, knainte ca sq vinq ziua Domnului, ziua aceea mare wi strqlucitq.

21

Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mkntuit.``

22

Bqrbayi Israeliyi, ascultayi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu knaintea voastrq prin minunile, semnele wi lucrqrile pline de putere, pe cari le -a fqcut Dumnezeu prin El kn mijlocul vostru, dupq cum bine wtiyi;

23

pe Omul acesta, dat kn mknile voastre, dupq sfatul hotqrkt wi dupq wtiinya mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ayi rqstignit wi L-ayi omorkt prin mkna celor fqrqdelege.

24

Dar Dumnezeu L -a knviat, deslegkndu -I legqturile moryii, pentrucq nu era cu putinyq sq fie yinut de ea.

25

Cqci David zice despre El: ,,Eu aveam totdeauna pe Domnul knaintea mea, pentrucq El este la dreapta mea, ca sq nu mq clatin.

26

De aceea, mi se bucurq inima, wi mi se veselewte limba; chiar wi trupul mi se va odihni kn nqdejde:

27

cqci nu-mi vei lqsa sufletul kn Locuinya moryilor, wi nu vei kngqdui ca Sfkntul Tqu sq vadq putrezirea.

28

Mi-ai fqcut cunoscut cqile vieyii, wi Mq vei umplea de bucurie cu starea Ta de fayq.``

29

Ckt despre patriarhul David, sq-mi fie kngqduit, frayilor, sq vq spun fqrq sfialq cq a murit wi a fost kngropat; wi mormkntul lui este kn mijlocul nostru pknq kn ziua de azi.

30

Fiindcq David era prooroc, wi wtia cq Dumnezeu ki fqgqduise cu jurqmknt cq va ridica pe unul din urmawii sqi pe scaunul lui de domnie,

31

despre knvierea lui Hristos a proorocit wi a vorbit el, cknd a zis cq sufletul lui nu va fi lqsat kn Locuinya moryilor, wi trupul lui nu va vedea putrezirea.

32

Dumnezeu a knviat pe acest Isus, wi noi toyi skntem martori ai lui.

33

Wi acum, odatq ce S`a knqlyat prin dreapta lui Dumnezeu, wi a primit dela Tatql fqgqduinya Duhului Sfknt, a turnat ce vedeyi wi auziyi.

34

Cqci David nu s`a suit kn ceruri, ci el singur zice: ,,Domnul a zis Domnului meu: ,Wezi la dreapta Mea,

35

pknqce voi pune pe vrqjmawii Tqi supt picioarele Tale.`

36

Sq wtie bine dar, toatq casa lui Israel, cq Dumnezeu a fqcut Domn wi Hristos pe acest Isus, pe care L-ayi rqstignit voi.``

37

Dupq ce au auzit aceste cuvinte, ei au rqmas strqpunwi kn inimq, wi au zis lui Petru wi celorlalyi apostoli: ,,Frayilor, ce sq facem?``

38

,,Pocqiyi-vq``, le -a zis Petru, ,,wi fiecare din voi sq fie botezat kn Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pqcatelor voastre; apoi veyi primi darul Sfkntului Duh.

39

Cqci fqgqduinya aceasta este pentru voi, pentru copiii vowtri, wi pentru toyi cei ce sknt departe acum, kn orickt de mare numqr ki va chema Domnul, Dumnezeul nostru.``

40

Wi, cu multe alte cuvinte, mqrturisea, ki kndemna, wi zicea: ,,Mkntuiyi-vq din mijlocul acestui neam ticqlos.``

41

Cei ce au primit propovqduirea lui, au fost botezayi; wi kn ziua aceea, la numqrul ucenicilor s`au adaus aproape trei mii de suflete.

42

Ei stqruiau kn knvqyqtura apostolilor, kn legqtura frqyeascq, kn frkngerea pknii, wi kn rugqciuni.

43

Fiecare era plin de fricq, wi prin apostoli se fqceau multe minuni wi semne.

44

Toyi cei ce credeau, erau kmpreunq la un loc, wi aveau toate de obwte.

45

Kwi vindeau ogoarele wi averile, wi banii ki kmpqryeau kntre toyi, dupq nevoile fiecqruia.

46

Toyi kmpreunq erau nelipsiyi dela Templu kn fiecare zi, frkngeau pknea acasq, wi luau hrana, cu bucurie wi curqyie de inimq.

47

Ei lqudau pe Dumnezeu, wi erau plqcuyi knaintea kntregului norod. Wi Domnul adquga kn fiecare zi la numqrul lor pe cei ce erau mkntuiyi.

Acts 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com