Rumanian Bible Cornilescu Version

John 21

Acts

Return to Index

Chapter 1

1

Teofile, kn cea dintki carte a mea, am vorbit despre tot ce a knceput Isus sq facq wi sq knveye pe oameni,

2

dela knceput pknq kn ziua kn care S`a knqlyat la cer, dupq ce, prin Duhul Sfknt, dqduse poruncile Sale apostolilor, pe cari -i alesese.

3

Dupq patima Lui, li S`a knfqyiwat viu, prin multe dovezi, arqtkndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, wi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Kmpqrqyia lui Dumnezeu.

4

Pe cknd Se afla cu ei, le -a poruncit sq nu se depqrteze de Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, ,,pe care,`` le -a zis El, ,,ayi auzit -o dela Mine.

5

Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul Sfknt.``

6

Deci apostolii, pe cknd erau strknwi laolaltq, L-au kntrebat: ,,Doamne, kn vremea aceasta ai de gknd sq awezi din nou Kmpqrqyia lui Israel?``

7

El le -a rqspuns: ,,Nu este treaba voastrq sq wtiyi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatql le -a pqstrat supt stqpknirea Sa.

8

Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste voi, wi-Mi veyi fi martori kn Ierusalim, kn toatq Iudea, kn Samaria, wi pknq la marginile pqmkntului.``

9

Dupq ce a spus aceste lucruri, pe cknd se uitau ei la El, S`a knqlyat la cer, wi un nor L -a ascuns din ochii lor.

10

Wi cum stqteau ei cu ochii pironiyi spre cer, pe cknd Se suia El, iatq cq li s`au arqtat doi bqrbayi kmbrqcayi kn alb,

11

wi au zis: ,,Bqrbayi Galileeni, de ce stayi wi vq uitayi spre cer? Acest Isus, care S`a knqlyat la cer din mijlocul vostru, va veni kn acelaw fel cum L-ayi vqzut mergknd la cer.``

12

Atunci ei s`au kntors kn Ierusalim din muntele numit al Mqslinilor, care este lkngq Ierusalim, departe ckt un drum kn ziua Sabatului.

13

Cknd au ajuns acasq, s`au suit kn odaia de sus, unde stqteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, wi Iuda, fiul lui Iacov.

14

Toyi acewtia stqruiau cu un cuget kn rugqciune wi kn cereri, kmpreunq cu femeile, wi cu Maria, mama lui Isus, wi cu frayii Lui.

15

Kn zilele acelea, Petru s`a sculat kn mijlocul frayilor, -numqrul celor adunayi laolaltq era de aproape o sutq douqzeci, -wi a zis:

16

,,Frayilor, trebuia sq se kmplineascq Scriptura spusq de Duhul Sfknt mai knainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost cqlquza celor ce au prins pe Isus.

17

El era din numqrul nostru, wi era pqrtaw al aceleiawi slujbe.

18

Omul acesta a dobkndit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a cqzut cu capul kn jos, a plesnit kn douq prin mijloc, wi i s`au vqrsat toate mqruntaiele.

19

Lucrul acesta a ajuns awa de cunoscut de toyi locuitorii din Ierusalim, knckt ogorul acela a fost numit kn limba lor: ,Acheldama`, adicq: ,Ogorul skngelui.` -

20

Kn adevqr, kn cartea Psalmilor este scris: ,Locuinya lui sq rqmknq pustie, wi nimeni sq nu locuiascq kn ea!` Wi: ,Slujba lui s`o ia altul!`

21

Trebuie deci ca, dintre ceice ne-au knsoyit kn toatq vremea kn care a trqit Domnul Isus kntre noi,

22

cu kncepere dela botezul lui Ioan pknq kn ziua cknd S`a knqlyat El dela noi, sq fie rknduit, unul care sq ne knsoyeascq drept martor al knvierii Lui.

23

Ei au pus knainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis wi Iust, wi pe Matia.

24

Apoi au fqcut urmqtoarea rugqciune: ,Doamne, Tu, care cunowti inimile tuturor oamenilor, aratq-ne pe care din acewti doi l-ai ales,

25

ca sq ia loc kn slujba wi apostolia aceasta, din care a cqzut Iuda, ca sq meargq la locul lui.`

26

Au tras la soryi, wi soryul a cqzut pe Matia, care a fost numqrat kmpreunq cu cei unsprezece apostoli.

Acts 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com