Rumanian Bible Cornilescu Version

John 16

John

Return to Index

Chapter 17

1

Dupq ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, wi a zis: ,,Tatq, a sosit ceasul! Proslqvewte pe Fiul Tqu, ca wi Fiul Tqu sq Te proslqveascq pe Tine,

2

dupq cum I-ai dat putere peste orice fqpturq, ca sq dea viaya vecinicq tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu.

3

Wi viaya vecinicq este aceasta: sq Te cunoascq pe Tine, singurul Dumnezeu adevqrat wi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

4

Eu Te-am proslqvit pe pqmknt, am sfkrwit lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s`o fac.

5

Wi acum, Tatq, proslqvewte-Mq la Tine knsuyi cu slava, pe care o aveam la Tine, knainte de a fi lumea.

6

Am fqcut cunoscut Numele Tqu oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tqi erau, wi Tu Mi i-ai dat; wi ei au pqzit Cuvkntul Tqu.

7

Acum au cunoscut cq tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine.

8

Cqci le-am dat cuvintele, pe cari Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, wi au cunoscut cu adevqrat cq dela Tine am iewit, wi au crezut cq Tu M`ai trimes.

9

Pentru ei Mq rog. Nu Mq rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; pentrucq sknt ai Tqi: -

10

tot ce este al Meu, este al Tqu, wi ce este al Tqu, este al Meu, -wi Eu sknt proslqvit kn ei.

11

Eu nu mai sknt kn lume, dar ei sknt kn lume, wi Eu vin la Tine. Sfinte Tatq, pqzewte, kn Numele Tqu, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei sq fie una, cum skntem wi noi.

12

Cknd eram cu ei kn lume, ki pqzeam Eu kn Numele Tqu. Eu am pqzit pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; wi niciunul din ei n`a perit, afarq de fiul pierzqrii, ca sq se kmplineascq Scriptura.

13

Dar acum, Eu vin la Tine; wi spun aceste lucruri, pe cknd sknt kncq kn lume, pentruca sq aibq kn ei bucuria Mea deplinq.

14

Le-am dat Cuvkntul Tqu; wi lumea i -a urkt, pentrucq ei nu sknt din lume, dupqcum Eu nu sknt din lume.

15

Nu Te rog sq -i iei din lume, ci sq -i pqzewti de cel rqu.

16

Ei nu sknt din lume, dupqcum nici Eu nu sknt din lume.

17

Sfinyewte -i prin adevqrul Tqu: Cuvkntul Tqu este adevqrul.

18

Cum M`ai trimes Tu pe Mine kn lume, awa i-am trimes wi Eu pe ei kn lume.

19

Wi Eu knsumi Mq sfinyesc pentru ei, ca wi ei sq fie sfinyiyi prin adevqr.

20

Wi mq rog nu numai pentru ei, ci wi pentru cei ce vor crede kn Mine prin cuvkntul lor.

21

Mq rog ca toyi sq fie una, cum Tu, Tatq, ewti kn Mine, wi Eu kn Tine; ca, wi ei sq fie una kn noi, pentru ca lumea sq creadq cq Tu M`ai trimes.

22

Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat -o Tu, pentruca ei sq fie una, cum wi noi skntem una, -

23

Eu kn ei, wi Tu kn Mine; -pentruca ei sq fie kn chip desqvkrwit una, ca sq cunoascq lumea cq Tu M`ai trimes, wi cq i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

24

Tatq, vreau ca acolo unde sknt Eu, sq fie kmpreunq cu Mine wi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca sq vadq slava Mea, slavq, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcq Tu M-ai iubit knainte de kntemeierea lumii.

25

Neprihqnitule Tatq, lumea nu Te -a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, wi acewtia au cunoscut cq Tu M`ai trimes.

26

Eu le-am fqcut cunoscut Numele Tqu, wi li -L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M`ai iubit Tu, sq fie kn ei, wi Eu sq fiu kn ei.``

John 18

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com