Rumanian Bible Cornilescu Version

John 15

John

Return to Index

Chapter 16

1

V-am spus aceste lucruri, pentruca ele sq nu fie pentru voi un prilej de cqdere.

2

Au sq vq dea afarq din sinagogi: ba kncq, va veni vremea cknd, oricine vq va ucide, sq creadq cq aduce o slujbq lui Dumnezeu.

3

Wi se vor purta astfel cu voi, pentrucq n`au cunoscut nici pe Tatql, nici pe Mine.

4

V`am spus aceste lucruri, pentruca, atunci cknd le va veni ceasul sq se kmplineascq, sq vq aduceyi aminte cq vi le-am spus. Nu vi le-am spus dela knceput, pentrucq eram cu voi.

5

Acum Mq duc la Cel ce M`a trimes; wi nimeni din voi nu Mq kntreabq: ,Unde Te duci?`

6

Dar, pentrucq v`am spus aceste lucruri, kntristarea v`a umplut inima.

7

Totuw, vq spun adevqrul: Vq este de folos sq Mq duc; cqci, dacq nu Mq duc Eu, Mkngkietorul nu va veni la voi; dar dacq Mq duc, vi -L voi trimete.

8

Wi cknd va veni El, va dovedi lumea vinovatq kn ce privewte pqcatul, neprihqnirea wi judecata.

9

Kn ce privewte pqcatul: fiindcq ei nu cred kn Mine;

10

kn ce privewte neprihqnirea: fiindcq Mq duc la Tatql, wi nu Mq veyi mai vedea;

11

kn ce privewte judecata: fiindcq stqpknitorul lumii acesteia este judecat.

12

Mai am sq vq spun multe lucruri, dar acum nu le puteyi purta.

13

Cknd va veni Mkngkietorul, Duhul adevqrului, are sq vq cqlquzeascq kn tot adevqrul; cqci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, wi vq va descoperi lucrurile viitoare.

14

El Mq va proslqvi, pentrucq va lua din ce este al Meu, wi vq va descoperi.

15

Tot ce are Tatql, este al Meu; deaceea am zis cq va lua din ce este al Meu, wi vq va descoperi.

16

Peste puyinq vreme, nu Mq veyi mai vedea; apoi iarqw peste puyinq vreme, Mq veyi vedea, pentrucq Mq duc la Tatql.``

17

La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis kntre ei: ,,Ce knsemneazq cuvintele acestea: ,Peste puyinq vreme, nu Mq veyi mai vedea;` wi: ,Apoi iarqw peste puyinq vreme Mq veyi vedea?` Wi: ,Pentrucq Mq duc la Tatql?``

18

Ei ziceau deci: ,,Ce knsemneazq aceasta: ,Peste puyinq vreme?` Nu wtim ce vrea sq spunq.``

19

Isus a cunoscut cq voiau sq -L kntrebe, wi le -a zis: ,,Vq kntrebayi kntre voi ce knsemneazq cuvintele: ,Peste puyinq vreme, nu Mq veyi mai vedea;` wi: ,Apoi iarqw peste puyinq vreme, Mq veyi vedea?`

20

Adevqrat, adevqrat vq spun cq, voi veyi plknge wi, vq veyi tkrgui, iar lumea se va bucura; vq veyi kntrista, dar kntristarea voastrq se va preface kn bucurie.

21

Femeia, cknd este kn durerile nawterii, se kntristeazq, pentrucq i -a sosit ceasul; dar dupqce a nqscut pruncul, nu-wi mai aduce aminte de suferinyq, de bucurie cq s`a nqscut un om pe lume.

22

Tot awa wi voi: acum sknteyi plini de kntristare; dar Eu vq voi vedea iarqw, inima vi se va bucura, wi nimeni nu vq va rqpi bucuria voastrq.

23

Kn ziua aceea, nu Mq veyi mai kntreba de nimic. Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, orice veyi cere dela Tatql, kn Numele Meu, vq va da.

24

Pknq acum n`ayi cerut nimic kn Numele Meu: cereyi, wi veyi cqpqta, pentruca bucuria voastrq sq fie deplinq.

25

V`am spus aceste lucruri kn pilde. Vine ceasul cknd nu vq voi mai vorbi kn pilde, ci vq voi vorbi desluwit despre Tatql.

26

Kn ziua aceea, veyi cere kn Numele Meu, wi nu vq zic cq voi ruga pe Tatql pentru voi.

27

Cqci Tatql knsuw vq iubewte, pentrucq M`ayi iubit, wi ayi crezut cq am iewit dela Dumnezeu.

28

Am iewit dela Tatql, wi am venit kn lume; acum las lumea, wi Mq duc la Tatql.``

29

Ucenicii Sqi I-au zis: ,,Iatq cq acum vorbewti desluwit, wi nu spui nicio pildq.

30

Acum cunoawtem cq wtii toate lucrurile, wi n`ai nevoie sq Te kntrebe cineva; de aceea credem cq ai iewit dela Dumnezeu.``

31

,,Acum credeyi?`` le -a rqspuns Isus.

32

,,Iatq cq vine ceasul, wi a wi venit, cknd veyi fi risipiyi fiecare la ale lui; wi pe Mine Mq veyi lqsa singur; dar nu sknt singur, cqci Tatql este cu Mine.

33

V`am spus aceste lucruri ca sq aveyi pace kn Mine. Kn lume veyi avea necazuri; dar kndrqzniyi, Eu am biruit lumea.``

John 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com