Rumanian Bible Cornilescu Version

John 5

John

Return to Index

Chapter 6

1

Dupq aceea, Isus S`a dus dincolo de marea Galileii, numitq marea Tiberiadei.

2

O mare gloatq mergea dupq El, pentrucq vedea semnele pe cari le fqcea cu cei bolnavi.

3

Isus S`a suit pe munte, wi wedea acolo cu ucenicii Sqi.

4

Pawtele, praznicul Iudeilor, erau aproape.

5

Isus Wi -a ridicat ochii, wi a vqzut cq o mare gloatq vine spre El. Wi a zis lui Filip: ,,De unde avem sq cumpqrqm pkni ca sq mqnknce oamenii acewtia?``

6

Spunea lucrul acesta ca sq -l kncerce, pentrucq wtia ce are de gknd sq facq.

7

Filip i -a rqspuns: ,,Pknile, pe cari le-am putea cumpqra cu douq sute de lei (Grecewte: dinari.), n`ar ajunge ca fiecare sq capete puyintel din ele.``

8

Unul din ucenicii Sqi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I -a zis:

9

,,Este aici un bqieyel, care are cinci pkni de orz wi doi pewti; dar ce sknt acestea la atkyia?``

10

Isus a zis: ,,Spuneyi oamenilor sq wadq jos.`` Kn locul acela era multq iarbq. Oamenii au wezut jos, kn numqr de aproape cinci mii.

11

Isus a luat pknile, a mulyqmit lui Dumnezeu, le -a kmpqryit ucenicilor, iar ucenicii le-au kmpqryit celorce wedeau jos; de asemenea, le -a dat wi din pewti ckt au voit.

12

Dupqce s`au sqturat, Isus a zis ucenicilor Sqi: ,,Strkngeyi fqrqmiturile cari au rqmas, ca sq nu se piardq nimic.``

13

Le-au adunat deci, wi au umplut douqsprezece cowuri cu fqrqmiturile cari rqmqseserq din cele cinci pkni de orz, dupq ce mkncaserq toyi.

14

Oamenii aceia, cknd au vqzut minunea, pe care o fqcuse Isus, ziceau: ,,Cu adevqrat, acesta este proorocul cel awteptat kn lume.``

15

Isus, fiindcq wtia cq au de gknd sq vinq sq -L ia cu sila ca sq -L facq kmpqrat, S`a dus iarqw la munte, numai El singur. Isus umblq pe mare.

16

Cknd s`a knserat, ucenicii Lui s`au coborkt la marginea mqrii.

17

S`au suit kntr`o corabie, wi treceau marea, ca sq se ducq kn Capernaum. Se kntunecase, wi Isus tot nu venise la ei.

18

Sufla un vknt puternic wi marea era kntqrktatq.

19

Dupq ce au vkslit cam douqzeci wi cinci sau treizeci de stadii, vqd pe Isus umblknd pe mare wi apropiindu-Se de corabie. Wi s`au knfricowat.

20

Dar Isus le -a zis: ,,Eu sknt, nu vq temeyi!``

21

Voiau deci sq -L ia kn corabie. Wi corabia a sosit kndatq la locul spre care mergeau.

22

Norodul, care rqmqsese de cealaltq parte a mqrii, bqgase de seamq cq acolo nu era deckt o corabie, wi cq Isus nu Se suise kn corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaserq singuri cu ea.

23

A doua zi sosiserq alte corqbii din Tiberiada, aproape de locul unde mkncaserq ei pknea, dupqce Domnul mulyqmise lui Dumnezeu.

24

Cknd au vqzut noroadele cq nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s`au suit wi ele kn corqbiile acestea, wi s`au dus la Capernaum sq caute pe Isus.

25

Cknd L-au gqsit, dincolo de mare, I-au zis: ,,Knvqyqtorule, cknd ai venit aici?``

26

Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq Mq cqutayi nu pentrucq ayi vqzut semne, ci pentrucq ayi mkncat din pknile acelea, wi v`ayi sqturat.

27

Lucrayi nu pentru mkncarea peritoare, ci pentru mkncarea, care rqmkne pentru viaya vecinicq, wi pe care v`o va da Fiul omului; cqci Tatql, adicq, knsuw Dumnezeu, pe el L -a knsemnat cu pecetea Lui.``

28

Ei I-au zis: ,,Ce sq facem ca sq sqvkrwim lucrqrile lui Dumnezeu?``

29

Isus le -a rqspuns: ,,Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: sq credeyi kn Acela, pe care L -a trimes El.``

30

,,Ce semn faci Tu, deci``, I-au zis ei, ,,ca sq -l vedem, wi sq credem kn Tine? Ce lucrezi Tu?

31

Pqrinyii nowtri au mkncat manq kn pustie, dupq cum este scris: ,Le -a dat sq mqnknce pkne din cer.``

32

Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq Moise nu v`a dat pknea din cer, ci Tatql Meu vq dq adevqrata pkne din cer;

33

cqci Pknea lui Dumnezeu este aceea care se pogoarq din cer, wi dq lumii viaya``.

34

,,Doamne``, I-au zis ei, ,,dq-ne totdeauna aceastq pkne.``

35

Isus le -a zis: ,,Eu sknt Pknea vieyii. Cine vine la Mine, nu va flqmknzi niciodatq; wi cine crede kn Mine, nu va knseta niciodatq.

36

Dar v`am spus cq M`ayi wi vqzut, wi tot nu credeyi.

37

Tot ce-Mi dq Tatql, va ajunge la Mine; wi pe cel ce vine la Mine, nu -l voi izgoni afarq:

38

cqci M`am pogorkt din cer ca sq fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M`a trimes.

39

Wi voia Celuice M`a trimes, este sq nu pierd nimic din tot ce Mi -a dat El, ci sq -l knviez kn ziua de apoi.

40

Voia Tatqlui meu este ca oricine vede pe Fiul, wi crede kn El, sq aibq viaya vecinicq; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.``

41

Iudeii ckrteau kmpotriva Lui, pentrucq zisese: ,,Eu sknt pknea care s`a pogorkt din cer.``

42

Wi ziceau: ,,Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cqrui tatq wi mamq ki cunoawtem? Cum dar zice El: ,Eu M`am pogorkt din cer?``

43

Isus le -a rqspuns: ,,Nu ckrtiyi kntre voi.

44

Nimeni nu poate veni la Mine, dacq nu -l atrage Tatql, care M`a trimes; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.

45

Kn prooroci este scris: ,Toyi vor fi knvqyayi de Dumnezeu.` Awa cq oricine a ascultat pe Tatql, wi a primit knvqyqtura Lui, vine la Mine.

46

Nu cq cineva a vqzut pe Tatql, afarq de Acela care vine dela Dumnezeu; da, Acela a vqzut pe Tatql.

47

Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq cine crede kn Mine, are viaya vecinicq.

48

Eu sknt Pknea vieyii.

49

Pqrinyii vowtri au mkncat manq kn pustie, wi au murit.

50

Pknea, care se pogoarq din cer, este de awa fel, ca cineva sq mqnknce din ea, wi sq nu moarq.

51

Eu sknt Pknea vie, care s`a pogorkt din cer. Dacq mqnkncq cineva din pknea aceasta, va trqi kn veac; wi pknea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care kl voi da pentru viaya lumii.``

52

La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau kntre ei, wi ziceau: ,,Cum poate omul acesta sq ne dea trupul Lui sq -l mkncqm?``

53

Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq nu mkncayi trupul Fiului omului, wi dacq nu beyi skngele Lui, n`aveyi viaya kn voi knwivq.

54

Cine mqnkncq trupul Meu, wi bea skngele Meu, are viaya vecinicq; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.

55

Cqci trupul Meu este cu adevqrat o hranq, wi skngele Meu este cu adevqrat o bquturq.

56

Cine mqnkncq trupul Meu, wi bea skngele Meu, rqmkne kn Mine, wi Eu rqmkn kn el.

57

Dupq cum Tatql, care este viu, M`a trimes pe Mine, wi Eu trqiesc prin Tatql, tot awa, cine Mq mqnkncq pe Mine, va trqi wi el prin Mine.

58

Astfel este pknea, care s`a pogorkt din cer, nu ca mana, pe care au mkncat -o pqrinyii vowtri, wi totuw au murit: cine mqnkncq pknea aceasta, va trqi kn veac.``

59

Isus a spus aceste lucruri kn sinagogq, cknd knvqya pe oameni kn Capernaum.

60

Mulyi din ucenicii Lui, dupq ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ,,Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s`o sufere?``

61

Isus, care wtia kn Sine cq ucenicii Sqi ckrteau kmpotriva vorbirii acesteia, le -a zis: ,,Vorbirea aceasta este pentru voi o pricinq de poticnire?

62

Dar dacq ayi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai knainte?...

63

Duhul este acela care dq viayq, carnea nu folosewte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sknt duh wi viayq.

64

Dar sknt unii din voi cari nu cred.`` Cqci Isus wtia dela knceput cine erau ceice nu cred, wi cine era celce avea sq -L vkndq.

65

Wi a adqogat: ,,Tocmai de aceea v`am spus cq nimeni nu poate sq vinq la Mine, dacq nu i -a fost dat de Tatql Meu.``

66

Din clipa aceea, mulyi din ucenicii Lui s`au kntors knapoi, wi nu mai umblau cu El.

67

Atunci Isus a zis celor doisprezece: ,,Voi nu vreyi sq vq duceyi?``

68

,,Doamne``, I -a rqspuns Simon Petru, ,,la cine sq ne ducem? Tu ai cuvintele vieyii vecinice.

69

Wi noi am crezut, wi am ajuns la cunowtinya cq Tu ewti Hristosul, Sfkntul lui Dumnezeu.``

70

Isus le -a rqspuns: ,,Nu v`am ales Eu pe voi cei doisprezece? Wi totuw unul din voi este un drac.``

71

Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; cqci el avea sq -L vkndq: el, unul din cei doisprezece.

John 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com