Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 24

John

Return to Index

Chapter 1

1

La knceput era Cuvkntul, wi Cuvkntul era cu Dumnezeu, wi Cuvkntul era Dumnezeu.

2

El era la knceput cu Dumnezeu.

3

Toate lucrurile au fost fqcute prin El; wi nimic din ce a fost fqcut, n`a fost fqcut fqrq El.

4

Kn El era viaya, wi viaya era lumina oamenilor.

5

Lumina lumineazq kn kntunerec, wi kntunerecul n`a biruit -o.

6

A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

7

El a venit ca martor, ca sq mqrturiseascq despre Luminq, pentruca toyi sq creadq prin el.

8

Nu era el Lumina, ci el a venit ca sq mqrturiseascq despre Luminq.

9

Lumina aceasta era adevqrata Luminq, care lumineazq pe orice om, venind kn lume.

10

El era kn lume, wi lumea a fost fqcutq prin El, dar lumea nu L -a cunoscut.

11

A venit la ai Sqi, wi ai Sqi nu L-au primit.

12

Dar tuturor celor ce L-au primit, adicq celorce cred kn Numele Lui, le -a dat dreptul sq se facq copii ai lui Dumnezeu;

13

nqscuyi nu din sknge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

14

Wi Cuvkntul S`a fqcut trup, wi a locuit printre noi, plin de har, wi de adevqr. Wi noi am privit slava Lui, o slavq kntocmai ca slava singurului nqscut din Tatql. -

15

Ioan a mqrturisit despre El, cknd a strigat: ,,El este Acela despre care ziceam eu: ,Celce vine dupq mine, este knaintea mea, pentrucq era knainte de mine`. -

16

Wi noi toyi am primit din plinqtatea Lui, wi har dupq har;

17

cqci Legea a fost datq prin Moise, dar harul wi adevqrul au venit prin Isus Hristos.

18

Nimeni n`a vqzut vreodatq pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este kn sknul Tatqlui, Acela L -a fqcut cunoscut.``

19

Iatq mqrturisirea fqcutq de Ioan, cknd Iudeii au trimes din Ierusalim pe niwte preoyi wi Leviyi sq -l kntrebe: ,,Tu cine ewti?``

20

El a mqrturisit wi n`a tqgqduit: a mqrturisit cq nu este el Hristosul.

21

Wi ei l-au kntrebat: ,,Dar cine ewti? Ewti Ilie?`` Wi el a zis: ,,Nu sknt!`` ,,Ewti proorocul?`` Wi el a rqspuns: ,,Nu!``

22

Atunci i-au zis: ,,Dar cine ewti? Ca sq dqm un rqspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine knsuyi?``

23

,,Eu``, a zis el, ,,sknt glasul celuice strigq kn pustie: ,Neteziyi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.``

24

Trimewii erau din partea Fariseilor.

25

Ei i-au mai pus urmqtoarea kntrebare: ,,Atunci de ce botezi, dacq nu ewti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?``

26

Drept rqspuns, Ioan le -a zis: ,,Eu botez cu apq; dar kn mijlocul vostru stq Unul, pe care voi nu -L cunoawteyi.

27

El este Acela care vine dupq mine, -wi care este knaintea mea; eu nu sknt vrednic sq -I desleg cureaua kncqlyqmintelor Lui.``

28

Aceste lucruri s`au petrecut kn Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

29

A doua zi, Ioan a vqzut pe Isus venind la el, wi a zis: ,,Iatq Mielul lui Dumnezeu, care ridicq pqcatul lumii!

30

El este Acela despre care ziceam: ,,Dupq mine vine un om, care este knaintea mea, cqci era knainte de mine.

31

Eu nu -L cunowteam, dar tocmai pentru aceasta am venit sq botez cu apq: ca El sq fie fqcut cunoscut lui Israel.``

32

Ioan a fqcut urmqtoarea mqrturisire: ,,Am vqzut Duhul pogorkndu-Se din cer ca un porumbel wi oprindu-Se peste El.

33

Eu nu -L cunowteam; dar Celce m`a trimes sq botez cu apq, mi -a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorkndu-Se wi oprindu-Se, este Celce boteazq cu Duhul Sfknt.`

34

Wi eu am vqzut lucrul acesta, wi am mqrturisit cq El este Fiul lui Dumnezeu.``

35

A doua zi, Ioan stqtea iarqw cu doi din ucenicii lui.

36

Wi, pe cknd privea pe Isus umblknd, a zis: ,,Iatq Mielul lui Dumnezeu!``

37

Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, wi au mers dupq Isus.

38

Isus S`a kntors; wi, cknd i -a vqzut cq merg dupq El, le -a zis: ,,Ce cqutayi?`` Ei I-au rqspuns: ,,Rabi (care, tklmqcit, knsemneazq: ,,Knvqyqtorule), unde locuiewti?``

39

,,Veniyi de vedeyi``, le -a zis El. S`au dus wi au vqzut unde locuia; wi kn ziua aceea au rqmas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.

40

Unul din cei doi, cari auziserq cuvintele lui Ioan wi merseserq dupq Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

41

El, cel dintki, a gqsit pe fratele squ Simon, wi i -a zis: ,,Noi am gqsit pe Mesia`` (care, tklmqcit knsemneazq Hristos).

42

Wi l -a adus la Isus. Isus l -a privit, wi i -a zis: ,,Tu ewti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa``, (care, tklmqcit, knsemneazq Petru).

43

A doua zi Isus a vrut sq Se ducq kn Galilea, wi a gqsit pe Filip. Wi i -a zis: ,,Vino dupq Mine.``

44

Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei wi a lui Petru.

45

Filip a gqsit pe Natanael, wi i -a zis: ,,Noi am gqsit pe Acela, despre care a scris Moise kn lege, wi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

46

Natanael i -a zis: ,,Poate iewi ceva bun din Nazaret?`` ,,Vino wi vezi!`` i -a rqspuns Filip.

47

Isus a vqzut pe Natanael venind la El, wi a zis despre el: ,,Iatq cu adevqrat un Israelit, kn care nu este viclewug.``

48

,,De unde mq cunowti?`` I -a zis Natanael. Drept rqspuns Isus i -a zis: ,,Te-am vqzut mai knainte ca sq te chieme Filip, cknd erai supt smochin.``

49

Natanael I -a rqspuns: ,,Rabi, Tu ewti Fiul lui Dumnezeu, Tu ewti Kmpqratul lui Israel!``

50

Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Pentrucq yi-am spus cq te-am vqzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari deckt acestea vei vedea.``

51

Apoi i -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat vq spun, cq, deacum kncolo, veyi vedea cerul deschis wi pe kngerii lui Dumnezeu suindu-se wi pogorkndu-se peste Fiul omului.``

John 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com