Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 21

Luke

Return to Index

Chapter 22

1

Praznicul azimilor, numit Pawtele, se apropia.

2

Preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii cqutau un mijloc cum sq omoare pe Isus; cqci se temeau de norod.

3

Dar Satana a intrat kn Iuda, zis wi Iscarioteanul, care era din numqrul celor doisprezece.

4

Iuda s`a dus sq se knyeleagq cu preoyii cei mai de seamq wi cu cqpeteniile strqjerilor Templului cum sq -L dea kn mknile lor.

5

Ei s`au bucurat, wi au cqzut la knvoialq sq -i dea bani.

6

Dupq ce le -a fqgqduit cq li -L va da kn mkni, Iuda cquta un prilej nimerit sq dea pe Isus kn mknile lor, fqrq wtirea norodului.

7

Ziua praznicului Azimilor, kn care trebuiau jertfite Pawtele, a venit.

8

Wi Isus a trimes pe Petru wi pe Ioan, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq de pregqtiyi-ne Pawtele, ca sq mkncqm.``

9

,,Unde voiewti sq pregqtim?`` L-au kntrebat ei.

10

El le -a rqspuns: ,,Iatq, cknd veyi intra kn cetate, vq va iewi knainte un om, ducknd un ulcior cu apq; mergeyi dupq el kn casa kn care va intra,

11

wi spuneyi stqpknului casei: ,Knvqyqtorul kyi zice: Unde este odaia pentru oaspeyi, kn care sq mqnknc Pawtele cu ucenicii Mei?`

12

Wi are sq vq arate o odae mare de sus, awternutq gata: acolo sq pregqtiyi Pawtele.``

13

Ei au plecat, wi au gqsit awa cum le spusese El. Wi au pregqtit Pawtele.

14

Cknd a sosit ceasul, Isus a wezut la masq cu cei doisprezece apostoli.

15

El le -a zis: ,,Am dorit mult sq mqnknc Pawtele acestea cu voi knainte de patima Mea;

16

cqci vq spun, cq de acum kncolo, nu le voi mai mknca, pknq la kmplinirea lor kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu.``

17

Wi a luat un pahar, a mulyqmit lui Dumnezeu, wi a zis: ,,Luayi paharul acesta, wi kmpqryiyi -l kntre voi;

18

pentrucq vq spun cq nu voi mai bea de acum kncolo din rodul viyei, pqnq cknd va veni Kmpqrqyia lui Dumnezeu.``

19

Apoi a luat pkne; wi, dupq ce a mulyqmit lui Dumnezeu, a frknt -o, wi le -a dat -o zicknd: ,,Acesta este trupul Meu, care se dq pentru voi; sq faceyi lucrul acesta spre pomenirea Mea.``

20

Tot astfel, dupqce au mkncat, a luat paharul, wi li l -a dat, zicknd: ,,Acest pahar este legqmkntul cel nou, fqcut kn skngele Meu, care se varsq pentru voi.``

21

,,Dar iatq cq mkna vknzqtorului Meu este cu Mine la masa aceasta.

22

Negrewit, Fiul omului Se duce, dupq cum este rknduit. Dar vai de omul acela prin care este vkndut El!``

23

Wi au knceput sq se kntrebe unii pe alyii cine din ei sq fie acela care va face lucrul acesta.

24

Kntre apostoli s`a iscat wi o ceartq, ca sq wtie care din ei avea sq fie socotit ca cel mai mare?

25

Isus le -a zis: ,,Kmpqrayii Neamurilor domnesc peste ele; wi celorce le stqpknesc, li se dq numele de binefqcqtori.

26

Voi sq nu fiyi awa. Ci cel mai mare dintre voi, sq fie ca cel mai mic; wi celce ckrmuiewte, ca celce slujewte.

27

Cqci care este mai mare: cine stq la masq, sau cine slujewte la masq? Nu cine stq la masq? Wi Eu totuw, sknt kn mijlocul vostru ca celce slujewte la masq.

28

Voi sknteyi aceia, cari ayi rqmas necontenit cu Mine kn kncercqrile Mele.

29

De aceea vq pregqtesc Kmpqrqyia, dupq cum Tatql Meu Mi -a pregqtit -o Mie,

30

ca sq mkncayi wi sq beyi la masa Mea kn Kmpqrqyia Mea, wi sq wedeyi pe scaune de domnie, ca sq judecayi pe cele douqsprezece seminyii ale lui Israel.``

31

Domnul a zis: ,,Simone, Simone, Satana v`a cerut sq vq cearnq ca grkul.

32

Dar Eu M`am rugat pentru tine, ca sq nu se piardq credinya ta; wi dupqce te vei kntoarce la Dumnezeu, sq kntqrewti pe frayii tqi.``

33

,,Doamne``, I -a zis Petru, ,,cu Tine sknt gata sq merg chiar wi kn temniyq wi la moarte.``

34

Wi Isus i -a zis: ,,Petre, kyi spun cq nu va cknta astqzi cocowul, pknq te vei lepqda de trei ori cq nu Mq cunowti.``

35

Apoi le -a mai zis: ,,Cknd v`am trimes fqrq pungq, fqrq traistq, wi fqrq kncqlyqminte, ayi dus voi lipsq de ceva? ,,De nimic``, I-au rqspuns ei.

36

Wi El le -a zis: ,,Acum, dimpotrivq, cine are o pungq, s`o ia; cine are o traistq, deasemenea s`o ia; wi cine n`are sabie, sq-wi vkndq haina, wi sq-wi cumpere o sabie.

37

Cqci vq spun cq trebuie sq se kmplineascq cu Mine aceste cuvinte scrise: ,El a fost pus kn numqrul celor fqrqdelege.` Wi lucrurile privitoare la Mine, sknt gata sq se kmplineascq.``

38

,,Doamne``, I-au zis ei, ,,iatq aici douq sqbii.`` Wi El le -a zis: ,,Destul!``

39

Dupq ce a iewit afarq, S`a dus, ca de obicei, kn muntele Mqslinilor. Ucenicii Lui au mers dupq El.

40

Cknd a ajuns la locul acela, le -a zis: ,,Rugayi-vq, ca sq nu cqdeyi kn ispitq.``

41

Apoi S`a depqrtat de ei ca la o aruncqturq de piatrq, a kngenuncheat, wi a knceput sq Se roage,

42

zicknd: ,,Tatq, dacq voiewti, depqrteazq paharul acesta dela Mine! Totuw, facq-se nu voia Mea, ci a Ta.``

43

Atunci I s`a arqtat un knger din cer, ca sq -L kntqreascq.

44

A ajuns kntr`un chin ca de moarte, wi a knceput sq Se roage wi mai fierbinte; wi sudoarea I se fqcuse ca niwte picqturi mari de sknge, cari cqdeau pe pqmknt.

45

Dupq ce S`a rugat, S`a sculat, wi a venit la ucenici; i -a gqsit adormiyi de kntristare,

46

wi le -a zis: ,,Pentruce dormiyi? Sculayi-vq wi rugayi-vq, ca sq nu cqdeyi kn ispitq.``

47

Pe cknd grqia El kncq, iatq cq a venit o gloatq. Wi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea kn fruntea lor. El s`a apropiat de Isus, ca sq -L sqrute.

48

Wi Isus i -a zis: ,,Iudo, cu o sqrutare vinzi tu pe Fiul omului?``

49

Ceice erau cu Isus, au vqzut ce avea sq se kntkmple, wi au zis: ,,Doamne, sq lovim cu sabia?``

50

Wi unul din ei a lovit pe robul marelui preot, wi i -a tqiat urechea dreaptq.

51

Dar Isus a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Lqsayi -i! Pknq aici!`` Wi S`a atins de urechea omului aceluia, wi l -a vindecat.

52

Isus a zis apoi preoyilor celor mai de seamq, cqpeteniilor strqjerilor Templului wi bqtrknilor, cari veniserq kmpotriva Lui: ,,Ayi iewit dupq Mine ca dupq un tklhar, cu sqbii wi cu ciomege?

53

Kn toate zilele eram cu voi kn Templu, wi n`ayi pus mkna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru wi puterea kntunerecului.``

54

Dupqce au pus mkna pe Isus, L-au dus wi L-au bqgat kn casa marelui preot. Petru mergea dupq El de departe.

55

Au aprins un foc kn mijlocul curyii wi au wezut jos. Petru s`a awezat wi el printre ei.

56

O slujnicq l -a vqzut cum wedea la para focului, s`a uitat yintq la el, wi a zis: ,,Wi omul acesta era cu El.``

57

Dar Petru s`a lepqdat, wi a zis: ,,Femeie, nu -L cunosc.``

58

Peste puyin, l -a vqzut un altul wi a zis: ,,Wi tu ewti unul din oamenii aceia.`` Iar Petru a zis: ,,Omule, nu sknt dintre ei.``

59

Cam dupq un ceas, un altul kntqrea acelaw lucru, wi zicea: ,,Nu mai kncape kndoialq cq wi omul acesta era cu El, cqci este Galilean.``

60

Petru a rqspuns: ,,Omule, nu wtiu ce zici.`` Chiar kn clipa aceea, pe cknd vorbea el kncq, a ckntat cocowul.

61

Domnul S`a kntors, wi S`a uitat yintq la Petru. Wi Petru wi -a adus aminte de vorba pe care i -o spusese Domnul: ,,Knainte ca sq cknte cocowul te vei lepqda de Mine de trei ori.``

62

Wi a iewit afarq, wi a plkns cu amar.

63

Oamenii, cari pqzeau pe Isus, Kl batjocoreau wi -L bqteau.

64

L-au legat la ochi, Kl loveau peste fayq, wi -L kntrebau, zicknd: ,,Proorocewte, cine Te -a lovit?``

65

Wi rosteau kmpotriva Lui multe alte batjocori.

66

Cknd s`a fqcut ziuq, bqtrknii norodului, preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii s`au adunat kmpreunq, wi au adus pe Isus kn Soborul lor. Ei I-au zis:

67

,,Dacq ewti Tu Hristosul, spune-ne!`` Isus le -a rqspuns: ,,Dacq vq voi spune, nu veyi crede;

68

wi dacq vq voi kntreba, nu-Mi veyi rqspunde, nici nu-Mi veyi da drumul.

69

Deacum kncolo, Fiul omului va wedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.``

70

Toyi au zis: ,,Ewti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?`` Wi El le -a rqspuns: ,,Awa cum o spuneyi; da, sknt.``

71

Atunci ei au zis: ,,Ce nevoie mai avem de mqrturie? Noi knwine am auzit -o din gura Lui.``

Luke 23

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com