Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 12

Luke

Return to Index

Chapter 13

1

Kn vremea aceea au venit unii, wi au istorisit lui Isus ce se kntkmplase unor Galileeni, al cqror sknge kl amestecase Pilat cu jertfele lor.

2

,,Credeyi voi``, le -a rqspuns Isus, ,,cq acewti Galileeni au fost mai pqcqtowi deckt toyi ceilalyi Galileeni, pentrucq au pqyit astfel?

3

Eu vq spun: nu; ci, dacq nu vq pocqiyi, toyi veyi peri la fel.

4

Sau acei optsprezece inwi, peste cari a cqzut turnul din Siloam, wi i -a omorkt, credeyi cq au fost mai pqcqtowi deckt toyi ceilalyi oameni, cari locuiau kn Ierusalim?

5

Eu vq spun: nu; ci, dacq nu vq pocqiyi, toyi veyi pieri la fel.``

6

El a spus wi pilda aceasta: ,,Un om avea un smochin sqdit kn via sa. A venit sq caute rod kn el, wi n`a gqsit.

7

Atunci a zis vierului: ,Iatq cq sknt trei ani, decknd vin wi caut rod kn smochinul acesta, wi nu gqsesc. Taie -l. La ce sq mai cuprindq wi pqmkntul degeaba?`

8

,Doamne`, i -a rqspuns vierul, ,mai lasq -l wi anul acesta; am sq -l sap de jur kmprejur, wi am sq -i pun gunoi la rqdqcinq.

9

Poate cq deacum knainte va face roadq; dacq nu, kl vei tqia.``

10

Isus knvqya pe norod kntr`o sinagogq kn ziua Sabatului.

11

Wi acolo era o femeie stqpknitq de optsprezece ani de un duh de neputinyq; era gkrbovq, wi nu putea nicidecum sq-wi kndrepte spatele.

12

Cknd a vqzut -o Isus, a chemat -o, wi i -a zis: ,,Femeie, ewti deslegatq de neputinya ta.``

13

Wi -a kntins mknile peste ea: kndatq s`a kndreptat, wi slqvea pe Dumnezeu.

14

Dar fruntawul sinagogii, mkniat cq Isus sqvkrwise vindecarea aceasta kn ziua Sabatului, a luat cuvkntul, wi a zis norodului: ,,Sknt wase zile kn cari trebuie sq lucreze omul; veniyi dar kn aceste zile sq vq vindecayi, wi nu kn ziua Sabatului!``

15

,,Fqyarnicilor``, i -a rqspuns Domnul; ,,oare kn ziua Sabatului nu-wi desleagq fiecare din voi boul sau mqgarul dela iesle, wi -l duce de -l adapq?

16

Dar femeia aceasta, care este o fiicq a lui Avraam, wi pe care Satana o yinea legatq de optsprezece ani, nu trebuia oare sq fie deslegatq de legqtura aceasta kn ziua Sabatului?``

17

Pe cknd vorbea El astfel, toyi protivnicii Lui au rqmas ruwinayi; wi norodul se bucura de toate lucrurile minunate, pe cari le fqcea El.

18

El a mai zis: ,,Cu ce se aseamqnq Kmpqrqyia lui Dumnezeu, wi cu ce o voi asemqna?

19

Se aseamqnq cu un grqunte de muwtar, pe care l -a luat un om, wi l -a aruncat kn grqdina sa; el a crescut, s`a fqcut copac mare, wi pqsqrile cerului wi-au fqcut cuiburi kn ramurile lui.``

20

El a zis iarqw: ,,Cu ce voi asemqna Kmpqrqyia lui Dumnezeu?

21

Se aseamqnq cu aluatul, pe care l -a luat o femeie wi l -a pus kn trei mqsuri de fqinq, pknq s`a dospit toatq.``

22

Isus umbla prin cetqyi wi prin sate, knvqyknd pe norod, wi cqlqtorind spre Ierusalim.

23

Cineva I -a zis: ,,Doamne, oare puyini sknt ceice sknt pe calea mkntuirii?`` El le -a rqspuns:

24

,,Nevoiyi-vq sq intrayi pe uwa cea strkmtq. Cqci vq spun, cq mulyi vor cquta sq intre, wi nu vor putea.

25

Odatq ce Stqpknul casei Se va scula wi va kncuia uwa, wi voi veyi fi afarq, wi veyi kncepe sq bateyi la uwq, wi sq ziceyi: ,Doamne, Doamne, deschide-ne!` drept rqspuns, El vq va zice: ,Nu wtiu de unde sknteyi.`

26

Atunci veyi kncepe sq ziceyi: ,Noi am mkncat wi am bqut kn faya Ta, wi kn uliyele noastre ai knvqyat pe norod.`

27

Wi El va rqspunde: ,Vq spun cq nu wtiu de unde sknteyi; depqrtayi-vq dela Mine, voi toyi lucrqtorii fqrqdelegii.`

28

Va fi plknsul wi scrkwnirea dinyilor, cknd veyi vedea pe Avraam, pe Isaac wi pe Iacov, wi pe toyi proorocii kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu, iar pe voi scowi afarq.

29

Vor veni dela rqsqrit wi dela apus, dela miazqnoapte wi dela miazq-zi, wi vor wedea la masq kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu.

30

Wi iatq cq sknt unii din cei de pe urmq, cari vor fi cei dintki, wi sknt unii din cei dintki, cari vor fi cei de pe urmq.``

31

Kn aceeaw zi, au venit ckyiva Farisei, wi I-au zis: ,,Pleacq, wi du-Te de aici, cqci Irod vrea sq Te omoare.``

32

,,Duceyi-vq``, le -a rqspuns El, ,,wi spuneyi vulpii aceleia: ,Iatq cq scot dracii, wi sqvkrwesc vindecqri astqzi wi mkne, iar a treia zi voi isprqvi.

33

Dar trebuie sq umblu astqzi, mkne wi poimkne, fiindcq nu se poate ca un prooroc sq piarq afarq din Ierusalim.

34

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci wi ucizi cu pietre pe cei trimewi la tine; de ckte ori am vrut sq strkng pe fiii tqi, cum kwi strknge gqina puii supt aripi, wi n`ayi vrut!

35

Iatq cq vi se va lqsa casa pustie; dar vq spun cq nu Mq veyi mai vedea, pknq veyi zice: ,Binecuvkntat este Celce vine kn Numele Domnului!``

Luke 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com