Rumanian Bible Cornilescu Version

Luke 2

Luke

Return to Index

Chapter 3

1

Kn anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, -pe cknd Pilat din Pont era dregqtor kn Iudea, Irod, ckrmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, ckrmuitor al Ituriei wi al Trahonitei, Lisania, ckrmuitor al Abilenei,

2

wi kn zilele marilor preoyi Ana wi Caiafa, -Cuvkntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia kn pustie.

3

Wi Ioan a venit prin tot yinutul din kmprejurimile Iordanului, wi propovqduia botezul pocqinyei, pentru iertarea pqcatelor,

4

dupq cum este scris kn cartea cuvintelor proorocului Isaia: ,,Iatq glasul celui ce strigq kn pustie: ,Pregqtiyi calea Domnului, neteziyi -I cqrqrile.

5

Orice vale va fi astupatq, orice munte wi orice deal va fi prefqcut kn loc neted; cqile strkmbe vor fi kndreptate, wi drumurile zgronyuroase vor fi netezite.

6

Wi orice fqpturq va vedea mkntuirea lui Dumnezeu.``

7

Ioan zicea dar noroadelor, cari veneau sq fie botezate de el: ,,Pui de nqpkrci, cine v`a knvqyat sq fugiyi de mknia viitoare?

8

Faceyi dar roduri vrednice de pocqinya voastrq, wi nu vq apucayi sq ziceyi kn voi knwivq: ,Avem pe Avraam ca tatq!` Cqci vq spun cq Dumnezeu din pietrele acestea poate sq ridice fii lui Avraam.

9

Securea a wi fost knfiptq la rqdqcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadq bunq, este tqiat wi aruncat kn foc.``

10

Noroadele kl kntrebau, wi ziceau: ,,Atunci ce trebuie sq facem?``

11

Drept rqspuns, el le zicea: ,,Cine are douq haine, sq kmpartq cu cine n`are nici una; wi cine are de mkncare, sq facq la fel.``

12

Au venit wi niwte vamewi sq fie botezayi, wi i-au zis: ,,Knvqyqtorului, noi ce trebuie sq facem?``

13

El le -a rqspuns: ,,Sq nu cereyi nimic mai mult peste ce v`a fost poruncit sq luayi.``

14

Niwte owtawi kl kntrebau wi ei, wi ziceau: ,,Dar noi ce trebuie sq facem?`` El le -a rqspuns: ,,Sq nu stoarceyi nimic dela nimeni prin ameninyqri, nici sq nu knvinuiyi pe nimeni pe nedrept, ci sq vq mulyqmiyi cu lefurile voastre.``

15

Fiindcq norodul era kn awteptare, wi toyi se gkndeau kn inimile lor cu privire la Ioan, dacq nu cumva este el Hristosul,

16

Ioan, drept rqspuns, a zis tuturor: ,,Ckt despre mine, eu vq botez cu apq; dar vine Acela care este mai puternic deckt mine, wi cqruia eu nu sknt vrednic sq -I desleg cureaua kncqlyqmintelor. El vq va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.

17

Acela are lopata kn mknq; Kwi va curqyi aria cu desqvkrwire, wi Kwi va strknge grkul kn grknar, iar pleava o va arde kntr`un foc care nu se stinge.``

18

Astfel propovqduia Ioan norodului Evanghelia, wi -i dqdea kncq multe alte kndemnuri.

19

Dar ckrmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui squ Filip, wi pentru toate relele pe cari le fqcuse,

20

a mai adqugat la toate celelalte rele wi pe acela cq a knchis pe Ioan kn temniyq.

21

Dupq ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat wi Isus; wi pe cknd Se ruga, s`a deschis cerul,

22

wi Duhul Sfknt S`a pogorkt peste El kn chip trupesc, ca un porumbel. Wi din cer s`a auzit un glas, care zicea: ,,Tu ewti Fiul Meu prea iubit: kn Tine Kmi gqsesc toatq plqcerea Mea!``

23

Isus avea aproape treizeci de ani, cknd a knceput sq knveye pe norod; wi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

24

fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

25

fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

26

fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

27

fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

28

fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

29

fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

30

fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

31

fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

32

fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,

33

fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,

34

fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

35

fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,

36

fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

37

fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,

38

fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

Luke 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com