Rumanian Bible Cornilescu Version

Mark 12

Mark

Return to Index

Chapter 13

1

Cknd a iewit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i -a zis: ,,Knvqyqtorule, uitq-Te ce pietre wi ce zidiri!``

2

Isus i -a rqspuns: ,,Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rqmknea aici piatrq pe piatrq, care sq nu fie dqrkmatq.``

3

Apoi a wezut pe muntele Mqslinilor kn faya Templului. Wi Petru, Iacov, Ioan wi Andrei, L-au kntrebat deoparte:

4

,,Spune-ne cknd se vor kntkmpla aceste lucruri, wi care va fi semnul cknd se vor kmplini toate aceste lucruri?``

5

Isus a knceput atunci sq le spunq: ,,Bqgayi de seamq sq nu vq knwele cineva.

6

Fiindcq vor veni mulyi kn Numele Meu, wi vor zice: ,Eu sknt Hristosul!` Wi vor knwela pe mulyi.

7

Cknd veyi auzi despre rqzboaie wi vewti de rqzboaie, sq nu vq spqimkntayi, cqci lucrurile acestea trebuie sq se kntkmple. Dar kncq nu va fi sfkrwitul.

8

Un neam se va scula kmpotriva altui neam, wi o kmpqrqyie kmpotriva altei kmpqrqyii; pe alocurea vor fi cutremure de pqmknt, foamete wi turburqri. Aceste lucruri vor fi knceputul durerilor.

9

Luayi seama la voi knwivq. Au sq vq dea pe mkna soboarelor judecqtorewti, wi veyi fi bqtuyi kn sinagogi; din pricina Mea veyi fi duwi knaintea dregqtorilor wi knaintea kmpqrayilor, pentruca sq le slujiyi de mqrturie.

10

Mai kntki trebuie ca Evanghelia sq fie propovqduitq tuturor neamurilor.

11

Cknd vq vor duce sq vq dea kn mknile lor, sq nu vq kngrijorayi mai dinainte cu privire la celece veyi vorbi, ci sq vorbiyi orice vi se va da sq vorbiyi kn ceasul acela; cqci nu voi veyi vorbi, ci Duhul Sfknt.

12

Fratele va da la moarte pe frate-squ, wi tatql pe copilul lui; copiii se vor scula kmpotriva pqrinyilor lor, wi -i vor omork.

13

Veyi fi urkyi de toyi pentru Numele Meu; dar cine va rqbda pknq la sfkrwit, va fi mkntuit.

14

Cknd veyi vedea ,urkciunea pustiirii` stknd acolo unde nu se cade sq fie, -cine citewte sq knyeleagq-atunci cei ce vor fi kn Iudea, sq fugq la munyi.

15

Cine va fi pe acoperiwul casei, sq nu se pogoare, wi sq nu intre kn casq, ca sq-wi ia ceva din ea.

16

Wi cine va fi la ckmp, sq nu se kntoarcq knapoi ca sq-wi ia haina.

17

Vai de femeile cari vor fi knsqrcinate, wi de cele ce vor da ykyq kn zilele acelea!

18

Rugayi-vq ca lucrurile acestea sq nu se kntkmple iarna.

19

Pentrucq kn zilele acelea va fi un necaz awa de mare, cum n`a fost de la knceputul lumii, pe care a fqcut -o Dumnezeu, pknq azi, wi cum nici nu va mai fi vreodatq.

20

Wi dacq n`ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n`ar scqpa; dar le -a scurtat din pricina celor alewi.

21

Dacq vq va zice cineva atunci: ,Iatq, Hristosul este aici` sau: ,Iatq -L, acolo`, sq nu -l credeyi.

22

Cqci se vor scula Hristowi mincinowi wi prooroci mincinowi. Ei vor face semne wi minuni, ca sq knwele, dacq ar fi cu putinyq, wi pe cei alewi.

23

Pqziyi-vq; iatq cq vi le-am spus toate dinainte.

24

Dar, kn zilele acelea, dupq necazul acesta, soarele se va kntuneca, luna nu-wi va mai da lumina ei,

25

stelele vor cqdea din cer, wi puterile cari sknt kn ceruri vor fi clqtinate.

26

Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere wi cu slavq.

27

Atunci va trimete pe kngerii Sqi, wi va aduna pe cei alewi din cele patru vknturi, dela marginea pqmkntului pknq la marginea cerului.

28

Luayi knvqyqturq dela smochin prin pilda lui. Cknd mlqdiya lui se face fragedq wi knfrunzewte, wtiyi cq vara este aproape.

29

Tot awa, cknd veyi vedea aceste lucruri kmplinindu-se, sq wtiyi cq Fiul omului este aproape, este chiar la uwi.

30

Adevqrat vq spun, cq nu va trece neamul acesta pknq nu se vor kmplini toate aceste lucruri.

31

Cerul wi pqmkntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

32

Ckt despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu wtie nimeni, nici kngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatql.

33

Luayi seama, vegheayi wi rugayi-vq; cqci nu wtiyi cknd va veni vremea aceea.

34

Se va kntkmpla ca wi cu un om plecat kntr`altq yarq, care kwi lasq casa, dq robilor sqi putere, aratq fiecqruia care este datoria lui, wi poruncewte portarului sq vegheze.

35

Vegheayi dar, pentrucq nu wtiyi cknd va veni stqpknul casei: sau seara, sau la miezul nopyii, sau la ckntarea cocowilor, sau dimineaya.

36

Temeyi-vq ca nu cumva, venind fqrq veste, sq vq gqseascq dormind.

37

Ce vq zic vouq, zic tuturor: Vegheayi!``

Mark 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com