Rumanian Bible Cornilescu Version

Mark 8

Mark

Return to Index

Chapter 9

1

El le -a mai zis: ,,Adevqrat vq spun, cq sknt unii din ceice stau aici, cari nu vor muri pknq nu vor vedea kmpqrqyia lui Dumnezeu venind cu putere.``

2

Dupq wase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov wi pe Ioan, wi i -a dus singuri de o parte pe un munte knalt. Acolo S`a schimbat la fayq knaintea lor.

3

Hainele Lui s`au fqcut strqlucitoare wi foarte albe, de o albeayq pe care nici un nqlbitor de pe pqmknt n`o poate da.

4

Ilie li s`a arqtat kmpreunq cu Moise, wi sta de vorbq cu Isus.

5

Petru a luat cuvkntul, wi a zis lui Isus: ,,Knvqyqtorule, este bine sq stqm aici; sq facem trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise, wi una pentru Ilie.``

6

Cqci nu wtia ce sq zicq, atkt de mare spaimq ki apucase.

7

A venit un nor wi i -a acoperit cu umbra lui; wi din nor s`a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El sq ascultayi!``

8

Kndatq, ucenicii s`au uitat kmprejur, wi n`au mai vqzut pe nimeni deckt pe Isus singur cu ei.

9

Pe cknd se pogorau de pe munte, Isus le -a poruncit sq nu spunq nimqnui ce au vqzut, pknq va knvia Fiul omului dintre cei moryi.

10

Ei au pqstrat kn ei lucrul acesta, wi se kntrebau kntre ei ce sq knsemne knvierea aceea dintre cei moryi,

11

Ucenicii I-au pus urmqtoarea kntrebare: ,,Pentruce zic cqrturarii cq trebuie sq vinq kntki Ilie?``

12

El le -a rqspuns: ,,Ilie va veni kntki; wi va aweza din nou toate lucrurile; tot awa dupq cum este scris despre Fiul omului cq trebuie sq pqtimeascq mult wi sq fie defqimat.

13

Dar Eu vq spun cq Ilie a wi venit, wi ei i-au fqcut ce au vrut, dupq cum este scris despre el.``

14

Cknd au ajuns la ucenici, au vqzut mult norod kmprejurul lor wi pe cqrturari kntrebkndu-se cu ei.

15

De kndatq ce a vqzut norodul pe Isus, s`a mirat, wi a alergat la El sq I se knchine.

16

El i -a kntrebat: ,,Despre ce vq kntrebayi cu ei?``

17

Wi un om din norod I -a rqspuns: ,,Knvqyqtorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stqpknit de un duh mut.

18

Oriunde kl apucq, kl trkntewte la pqmknt. Copilul face spumq la gurq, scrkwnewte din dinyi, wi rqmkne yapqn. M`am rugat de ucenicii Tqi sq scoatq duhul, wi n`au putut.``

19

,,O neam necredincios!`` le -a zis Isus. ,,Pknq cknd voi fi cu voi? Pknq cknd vq voi suferi? Aduceyi -l la Mine.``

20

L-au adus la El. Wi, cum a vqzut copilul pe Isus, duhul l -a scuturat cu putere; copilul a cqzut la pqmknt, wi se svkrcolea fqcknd spumq la gurq.

21

Isus a kntrebat pe tatql lui: ,,Cktq vreme este de cknd ki vine awa?`` ,,Din copilqrie``, a rqspuns el.

22

,,Wi de multe ori duhul l -a aruncat cknd kn foc, cknd kn apq, ca sq -l omoare. Dar dacq poyi face ceva, fie-Yi milq de noi wi ajutq-ne.``

23

Isus a rqspuns: ,,Tu zici: ,Dacq poyi!`... Toate lucrurile sknt cu putinyq celui ce crede!``

24

Kndatq tatql copilului a strigat cu lacrqmi: ,,Cred, Doamne! Ajutq necredinyei mele!``

25

Cknd a vqzut Isus cq norodul vine kn fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat, wi i -a zis: ,,Duh mut wi surd, kyi poruncesc sq iewi afarq din copilul acesta, wi sq nu mai intri kn el.``

26

Wi duhul a iewit, yipknd wi scuturkndu -l cu mare putere. Copilul a rqmas ca mort, awa cq mulyi ziceau: ,,A murit!``

27

Dar Isus l -a apucat de mknq, wi l -a ridicat. Wi el s`a sculat kn picioare.

28

Cknd a intrat Isus kn casq, ucenicii Lui L-au kntrebat deoparte: ,,Noi de ce n`am putut sq scoatem duhul acesta?``

29

,,Acest soi de draci``, le -a zis El, ,,nu poate iewi deckt prin rugqciune wi post.``

30

Au plecat de acolo, wi au trecut prin Galilea. Isus nu voia sq wtie nimeni cq trece.

31

Cqci knvqya pe ucenicii Sqi, wi zicea: ,,Fiul omului va fi dat kn mknile oamenilor; ei Kl vor omork, wi a treia zi dupq ce -L vor omork, va knvia.``

32

Dar ucenicii nu knyelegeau cuvintele acestea, wi se temeau sq -L kntrebe.

33

Apoi au venit la Capernaum. Cknd era kn casq, Isus i -a kntrebat: ,,Despre ce vorbeayi unul cu altul pe drum?``

34

Dar ei tqceau, pentrucq pe drum se certaserq kntre ei, ca sq wtie cine este cel mai mare.

35

Atunci Isus a wezut jos, a chemat pe cei doisprezece, wi le -a zis: ,,Dacq vrea cineva sq fie cel dintki, trebuie sq fie cel mai de pe urmq din toyi wi slujitorul tuturor!``

36

Wi a luat un copilaw, wi l -a awezat kn mijlocul lor; apoi l -a luat kn braye, wi le -a zis:

37

,,Oricine primewte pe unul din acewti copilawi, kn Numele Meu, Mq primewte pe Mine; wi oricine Mq primewte pe Mine, nu Mq primewte pe Mine, ci pe Cel ce M`a trimes pe Mine.``

38

Ioan I -a zis: ,,Knvqyqtorule, noi am vqzut pe un om scoyknd draci kn Numele Tqu; wi l-am oprit, pentrucq nu venea dupq noi.``

39

,,Nu -l opriyi``, a rqspuns Isus, ,,cqci nu este nimeni, care sq facq minuni kn Numele Meu, wi sq Mq poatq grqi de rqu kndatq dupq aceea.

40

Cine nu este kmpotriva noastrq, este pentru noi.

41

Wi oricine vq va da de bqut un pahar cu apq, kn Numele Meu, pentrucq sknteyi ucenici ai lui Hristos, adevqrat vq spun cq nu-wi va pierde rqsplata.

42

Dar, dacq va face cineva sq pqcqtuiascq pe unul din acewti micuyi, cari cred kn Mine, ar fi mai bine pentru el sq i se lege de gkt o piatrq mare de moarq wi sq fie aruncat kn mare.

43

Dacq mkna ta te face sq cazi kn pqcat, taie -o; este mai bine pentru tine sq intri ciung kn viayq, deckt sq ai douq mkni, wi sq mergi kn gheenq, kn focul care nu se stinge,

44

unde viermele lor nu moare, wi focul nu se stinge.

45

Dacq piciorul tqu te face sq cazi kn pqcat, taie -l; este mai bine pentru tine sq intri kn viayq wchiop, deckt sq ai douq picioare, wi sq fii aruncat kn gheenq, kn focul care nu se stinge,

46

unde viermele lor nu moare, wi focul nu se stinge.

47

Wi dacq ochiul tqu te face sq cazi kn pqcat, scoate -l; este mai bine pentru tine sq intri kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu numai cu un ochi, deckt sq ai doi ochi wi sq fii aruncat kn focul gheenei,

48

unde viermele lor nu moare wi focul nu se stinge.

49

Pentrucq fiecare om va fi sqrat cu foc, wi orice jertfq va fi sqratq cu sare.

50

Sarea este bunq; dar dacq sarea kwi pierde puterea de a sqra, cu ce ki veyi da knapoi puterea aceasta? Sq aveyi sare kn voi knwivq, wi sq trqiyi kn pace unii cu alyii.``

Mark 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com