Rumanian Bible Cornilescu Version

Matthew 23

Matthew

Return to Index

Chapter 24

1

La iewirea din Templu, pe cknd mergea Isus, ucenicii Lui s`au apropiat de El ca sq -I arate clqdirile Templului.

2

Dar Isus le -a zis: ,,Vedeyi voi toate aceste lucruri? Adevqrat vq spun cq nu va rqmknea aici piatrq pe piatrq, care sq nu fie dqrkmatq.``

3

El a wezut jos pe muntele Mqslinilor. Wi ucenicii Lui au venit la El la o parte, wi I-au zis: ,,Spune-ne, cknd se vor kntkmpla aceste lucruri? Wi care va fi semnul venirii Tale wi al sfkrwitului veacului acestuia?``

4

Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Bqgayi de seamq sq nu vq knwele cineva.

5

Fiindcq vor veni mulyi kn Numele Meu, wi vor zice: ,Eu sknt Hristosul!` Wi vor knwela pe mulyi.

6

Veyi auzi de rqzboaie wi vewti de rqzboaie: vedeyi sq nu vq spqimkntayi, cqci toate aceste lucruri trebuie sq se kntkmple. Dar sfkrwitul tot nu va fi atunci.

7

Un neam se va scula kmpotriva altui neam, wi o kmpqrqyie kmpotriva altei kmpqrqyii; wi, pe alocurea, vor fi cutremure de pqmknt, foamete wi ciumi.

8

Dar toate aceste lucruri nu vor fi deckt knceputul durerilor.

9

Atunci vq vor da sq fiyi chinuiyi, wi vq vor omork; wi veyi fi urkyi de toate neamurile pentru Numele Meu.

10

Atunci mulyi vor cqdea, se vor vinde unii pe alyii, wi se vor urk unii pe alyii.

11

Se vor scula mulyi prooroci mincinowi, wi vor knwela pe mulyi.

12

Wi, din pricina knmulyirii fqrqdelegii, dragostea celor mai mulyi se va rqci.

13

Dar cine va rqbda pknq la sfkrwit, va fi mkntuit.

14

Evanghelia aceasta a Kmpqrqyiei va fi propovqduitq kn toatq lumea, ca sq slujeascq de mqrturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfkrwitul.

15

De aceea, cknd veyi vedea ,urkciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,awezatq kn locul sfknt` -cine citewte sq knyeleagq! -

16

atunci, cei ce vor fi kn Iudea, sq fugq la munyi;

17

cine va fi pe acoperiwul casei, sq nu se pogoare sq-wi ia lucrurile din casq;

18

wi cine va fi la ckmp, sq nu se kntoarcq sq-wi ia haina.

19

Vai de femeile, cari vor fi knsqrcinate wi de cele ce vor da ykyq kn zilele acelea!

20

Rugayi-vq ca fuga voastrq sq nu fie iarna, nici kntr`o zi de Sabat.

21

Pentrucq atunci va fi un necaz awa de mare, cum n`a fost niciodatq dela knceputul lumii pknq acum, wi nici nu va mai fi.

22

Wi dacq zilele acelea n`ar fi fost scurtate, nimeni n`ar scqpa; dar, din pricina celor alewi, zilele acelea vor fi scurtate.

23

Atunci dacq vq va spune cineva: ,Iatq, Hristosul este aici, sau acolo`, sq nu -l credeyi.

24

Cqci se vor scula Hristowi mincinowi wi prooroci mincinowi; vor face semne mari wi minuni, pknq acolo knckt sq knwele, dacq va fi cu putinyq, chiar wi pe cei alewi.

25

Iatq, cq v`am spus mai dinainte.

26

Deci, dacq vq vor zice: ,Iatq -L kn pustie`, sq nu vq duceyi acolo! ,Iatq -L kn odqiye ascunse`, sq nu credeyi.

27

Cqci, cum iese fulgerul dela rqsqrit wi se vede pknq la apus, awa va fi wi venirea Fiului omului.

28

Oriunde va fi stkrvul (Sau: hoit, mortqciune.), acolo se vor aduna vulturii.

29

Kndatq dupq acele zile de necaz, ,soarele se va kntuneca, luna nu-wi va mai da lumina ei, stelele vor cqdea din cer, wi puterile cerurilor vor fi clqtinate.`

30

Atunci se va arqta kn cer semnul Fiului omului, toate seminyiile pqmkntului se vor boci, wi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere wi cu o mare slavq.

31

El va trimete pe kngerii Sqi cu trkmbiya rqsunqtoare, wi vor aduna pe alewii Lui din cele patru vknturi, dela o margine a cerurilor pknq la cealaltq.

32

Dela smochin knvqyayi pilda lui: Cknd ki frqgezewte wi knfrunzewte mlqdiyia, wtiyi cq vara este aproape.

33

Tot awa, wi voi, cknd veyi vedea toate aceste lucruri, sq wtiyi cq Fiul omului este aproape, este chiar la uwi.

34

Adevqrat vq spun cq, nu va trece neamul acesta pknq se vor kntkmpla toate aceste lucruri.

35

Cerul wi pqmkntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

36

Despre ziua aceea wi despre ceasul acela, nu wtie nimeni: nici kngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatql.

37

Cum s`a kntkmplat kn zilele lui Noe, aidoma se va kntkmpla wi la venirea Fiului omului.

38

Kn adevqr, cum era kn zilele dinainte de potop, cknd mkncau wi beau, se knsurau wi se mqritau, pknq kn ziua cknd a intrat Noe kn corabie,

39

wi n`au wtiut nimic, pknq cknd a venit potopul wi i -a luat pe toyi, tot awa va fi wi la venirea Fiului omului.

40

Atunci, din doi bqrbayi cari vor fi la ckmp, unul va fi luat wi altul va fi lqsat.

41

Din douq femei cari vor mqcina la moarq, una va fi luatq wi alta va fi lqsatq.

42

Vegheayi dar, pentru cq nu wtiyi kn ce zi va veni Domnul vostru.

43

Sq wtiyi cq, dacq ar wti stqpknul casei la ce strajq din noapte va veni hoyul, ar veghea wi n`ar lqsa sq -i spargq casa.

44

Deaceea, wi voi fiyi gata; cqci Fiul omului va veni kn ceasul kn care nu vq gkndiyi.

45

Care este deci robul credincios wi knyelept, pe care l -a pus stqpknul squ peste ceata slugilor sale, ca sq le dea hrana la vremea hotqrktq?

46

Ferice de robul acela, pe care stqpknul squ, la venirea lui, kl va gqsi fqcknd awa!

47

Adevqrat vq spun cq kl va pune peste toate averile sale.

48

Dar dacq este un rob rqu, care zice kn inima lui: ,Stqpknul meu zqbovewte sq vinq!`

49

Dacq va kncepe sq batq pe tovarqwii lui de slujbq, wi sq mqnknce wi sq bea cu beyivii,

50

stqpknul robului aceluia va veni kn ziua kn care el nu se awteaptq, wi kn ceasul pe care nu -l wtie,

51

kl va tqia kn douq, wi soarta lui va fi soarta fqyarnicilor; acolo va fi plknsul wi scrkwnirea dinyilor.

Matthew 25

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com