Rumanian Bible Cornilescu Version

Matthew 11

Matthew

Return to Index

Chapter 12

1

Kn vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grku, kntr`o zi de Sabat. Ucenicii Lui, cari erau flqmknzi, au knceput sq smulgq spice de grku wi sq le mqnknce.

2

Fariseii, cknd au vqzut lucrul acesta, I-au zis: ,,Uite cq ucenicii Tqi fac ce nu este kngqduit sq facq kn ziua Sabatului.``

3

Dar Isus le -a rqspuns: ,,Oare n`ayi citit ce a fqcut David, cknd a flqmknzit, el wi ceice erau kmpreunq cu el?

4

Cum a intrat kn Casa lui Dumnezeu, wi a mkncat pknile pentru punerea knaintea Domnului, pe cari nu -i era kngqduit sq le mqnknce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoyilor?

5

Sau n`ayi citit kn Lege cq, kn zilele de Sabat, preoyii calcq Sabatul kn Templu, wi totuw sknt nevinovayi?

6

Dar Eu vq spun cq aici este Unul mai mare deckt Templul.

7

Dacq ayi fi wtiut ce knsemneazq: ,Milq voiesc, iar nu jertfe,` n`ayi fi oskndit pe niwte nevinovayi.

8

Cqci Fiul omului este Domn wi al Sabatului.``

9

Isus a plecat de acolo, wi a intrat kn sinagogq.

10

Wi iatq cq kn sinagogq era un om care avea o mknq uscatq. Ei, ca sq poatq knvinui pe Isus, L-au kntrebat: ,,Este kngqduit a vindeca kn zilele de Sabat?``

11

El le -a rqspuns: ,,Cine este omul acela dintre voi care, dacq are o oaie, wi -i cade kntr`o groapq, kn ziua Sabatului, sq n`o apuce wi s`o scoatq afarq?

12

Cu ckt mai de prey este deci un om deckt o oaie? De aceea este kngqduit a face bine kn zilele de Sabat.``

13

Atunci a zis omului aceluia: ,,Kntinde-yi mkna!`` El a kntins -o, wi mkna s`a fqcut sqnqtoasq ca wi cealaltq.

14

Fariseii au iewit afarq, wi s`au sfqtuit cum sq omoare pe Isus.

15

Dar Isus, ca unul care wtia lucrul acesta, a plecat de acolo. Dupq El au mers multe noroade. El a tqmqduit pe toyi bolnavii,

16

wi le -a poruncit cu totdinadinsul sq nu -L facq cunoscut;

17

ca sq se kmplineascq ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:

18

,,Iatq Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, kn care sufletul Meu kwi gqsewte plqcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, wi va vesti Neamurilor judecata.

19

El nu Se va lua la ceartq, nici nu va striga. Wi nimeni nu -I va auzi glasul pe uliye.

20

Nu va frknge o trestie ruptq, wi nici nu va stinge un fitil care fumegq, pknq va face sq biruie judecata.

21

Wi Neamurile vor nqdqjdui kn Numele Lui.``

22

Atunci I-au adus un kndrqcit orb wi mut; wi Isus l -a tqmqduit, awa cq mutul vorbea wi vedea.

23

Toate noroadele, mirate, ziceau: ,,Nu cumva este acesta Fiul lui David?``

24

Cknd au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis: ,,Omul acesta nu scoate dracii deckt cu Beelzebul, domnul dracilor!``

25

Isus, care le cunowtea gkndurile, le -a zis: ,,Orice kmpqrqyie desbinatq kmpotriva ei knsqw, este pustiitq; wi orice cetate sau casq, desbinatq kmpotriva ei knsqw, nu poate dqinui.

26

Dacq Satana scoate afarq pe Satana, este desbinat; deci, cum poate dqinui kmpqrqyia lui?

27

Wi dacq Eu scot afarq dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii vowtri cu cine -i scot? De aceea ei vor fi judecqtorii vowtri.

28

Dar dacq Eu scot afarq dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Kmpqrqyia lui Dumnezeu a venit peste voi.

29

Sau, cum poate cineva sq intre kn casa celui tare, wi sq -i jqfuiascq gospodqria, dacq n`a legat mai kntki pe cel tare? Numai atunci ki va jqfui casa.

30

Cine nu este cu Mine, este kmpotriva Mea, wi cine nu strknge cu Mine, risipewte.

31

De aceea vq spun: Orice pqcat wi orice hulq vor fi iertate oamenilor; dar hula kmpotriva Duhului Sfknt nu le va fi iertatq.

32

Oricine va vorbi kmpotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi kmpotriva Duhului Sfknt, nu va fi iertat nici kn veacul acesta, nici kn cel viitor.

33

Ori faceyi pomul bun wi rodul lui bun, ori faceyi pomul rqu wi rodul lui rqu: cqci pomul se cunoawte dupq rodul lui.

34

Pui de nqpkrci, cum ayi putea voi sq spuneyi lucruri bune, cknd voi sknteyi rqi? Cqci din prisosul inimii vorbewte gura.

35

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bunq a inimii lui; dar omul rqu scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

36

Vq spun cq, kn ziua judecqyii, oamenii vor da socotealq de orice cuvknt nefolositor, pe care -l vor fi rostit.

37

Cqci din cuvintele tale vei fi scos fqrq vinq, wi din cuvintele tale vei fi oskndit.``

38

Atunci unii din cqrturari wi din Farisei au luat cuvkntul, wi I-au zis: ,,Knvqyqtorule, am vrea sq vedem un semn dela Tine!``

39

Drept rqspuns, El le -a zis: ,,Un neam viclean wi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, deckt semnul proorocului Iona.

40

Cqci, dupq cum Iona a stat trei zile wi trei nopyi kn pkntecele chitului, tot awa wi Fiul omului va sta trei zile wi trei nopyi kn inima pqmkntului.

41

Bqrbayii din Ninive se vor scula alqturi de neamul acesta, kn ziua judecqyii, wi -l vor oskndi, pentru cq ei s`au pocqit la propovqduirea lui Iona; wi iatq cq aici este Unul mai mare deckt Iona.

42

Kmpqrqteasa dela Miazqzi se va scula alqturi de neamul acesta, kn ziua judecqyii, wi -l va oskndi, pentru cq ea a venit dela marginile pqmkntului, ca sq audq knyelepciunea lui Solomon; wi iatq cq aici este Unul mai mare deckt Solomon.

43

Duhul necurat, cknd a iewit dintr`un om, umblq prin locuri fqrq apq, cqutknd odihnq, wi n`o gqsewte.

44

Atunci zice: ,,Mq voi kntoarce kn casa mea, de unde am iewit. Wi, cknd vine kn ea, o gqsewte goalq, mqturatq wi kmpodobitq.

45

Atunci se duce wi ia cu el alte wapte duhuri mai rele deckt el: intrq kn casq, locuiesc acolo, wi starea din urmq a omului acestuia ajunge mai rea deckt cea dintki. Tocmai awa se va kntkmpla wi cu acest neam viclean.``

46

Pe cknd vorbea kncq Isus noroadelor, iatq cq mama wi frayii Lui stqteau afarq wi cqutau sq vorbeascq cu El.

47

Atunci cineva I -a zis: ,,Iatq, mama Ta wi frayii Tqi stau afarq, wi cautq sq vorbeascq cu Tine.``

48

Dar Isus a rqspuns celui ce -I adusese wtirea aceasta: ,,Cine este mama Mea, wi cari sknt frayii Mei?``

49

Apoi Wi -a kntins mkna spre ucenicii Sqi wi a zis: ,,Iatq mama Mea wi frayii Mei!

50

Cqci oricine face voia Tatqlui Meu care este kn ceruri, acela Kmi este frate, sorq wi mamq.``

Matthew 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com