Rumanian Bible Cornilescu Version

Matthew 3

Matthew

Return to Index

Chapter 4

1

Atunci Isus a fost dus de Duhul kn pustie, ca sq fie ispitit de diavolul.

2

Acolo a postit patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi; la urmq a flqmknzit.

3

Ispititorul s`a apropiat de El, wi i -a zis: ,,Dacq ewti Fiul lui Dumnezeu, poruncewte ca pietrele acestea sq se facq pkni.``

4

Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trqiewte numai cu pkne, ci cu orice cuvknt care iese din gura lui Dumnezeu.``

5

Atunci diavolul L -a dus kn sfknta cetate, L -a pus pe strawina Templului,

6

wi I -a zis: ,,Dacq ewti Fiul lui Dumnezeu, aruncq-Te jos; cqci este scris: ,El va porunci kngerilor Sqi sq vegheze asupra Ta; wi ei Te vor lua pe mkni, ca nu cumva sq Te lovewti cu piciorul de vreo piatrq.``

7

,,De asemenea este scris``, a zis Iisus: ,,Sq nu ispitewti pe Domnul, Dumnezeul tqu.``

8

Diavolul L -a dus apoi pe un munte foarte knalt, I -a arqtat toate kmpqrqyiile lumii wi strqlucirea lor, wi I -a zis:

9

,,Toate aceste lucruri Yi le voi da Yie, dacq Te vei arunca cu faya la pqmknt wi Te vei knchina mie.``

10

,,Pleacq, Satano``, i -a rqspuns Isus. ,,Cqci este scris: ,Domnului, Dumnezeului tqu sq te knchini wi numai Lui sq -I slujewti.``

11

Atunci diavolul L -a lqsat. Wi deodatq au venit la Isus niwte kngeri, wi au knceput sq -I slujeascq.

12

Cknd a auzit Isus cq Ioan fusese knchis, a plecat kn Galilea.

13

A pqrqsit Nazaretul, wi a venit de a locuit kn Capernaum, lkngq mare, kn yinutul lui Zabulon wi Neftali,

14

ca sq se kmplineascq ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:

15

,,Yara lui Zabulon wi yara lui Neftali, knspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor,

16

Norodul acesta, care zqcea kn kntunerec, a vqzut o mare luminq; wi peste cei ce zqceau kn yinutul wi kn umbra moryii, a rqsqrit lumina.``

17

De atunci kncolo, Isus a knceput sq propovqduiascq, wi sq zicq: ,,Pocqiyi-vq, cqci Kmpqrqyia cerurilor este aproape.``

18

Pe cknd trecea pe lkngq marea Galileii, Isus a vqzut doi frayi: pe Simon, zis Petru, wi pe fratele squ Andrei, cari aruncau o mreajq kn mare; cqci erau pescari.

19

El le -a zis: ,,Veniyi dupq Mine, wi vq voi face pescari de oameni.``

20

Kndatq ei au lqsat mrejile, wi au mers dupq El.

21

Deacolo a mers mai departe, wi a vqzut pe alyi doi frayi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, wi pe Ioan, fratele lui, cari erau kntr`o corabie cu tatql lor Zebedei, wi kwi ckrpeau mrejile. El i -a chemat.

22

Wi kndatq, ei au lqsat corabia wi pe tatql lor, wi au mers dupq El.

23

Isus strqbqtea toatq Galilea, knvqyknd pe norod kn sinagogi, propovqduind Evanghelia Kmpqrqyiei, wi tqmqduind orice boalq wi orice neputinyq care era kn norod.

24

I s`a dus vestea kn toatq Siria; wi aduceau la El pe toyi ceice sufereau de felurite boale wi chinuri: pe cei kndrqciyi, pe cei lunatici wi pe cei slqbqnogi; wi El ki vindeca.

25

Dupq El au mers multe noroade din Galilea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea wi de dincolo de Iordan.

Matthew 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com