Rumanian Bible Cornilescu Version

Amos 1

Amos

Return to Index

Chapter 2

1

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea: pentrucq a ars, a ars pknq le -a fqcut var, oasele kmpqratului Edomului,

2

de aceea voi trimete foc kn Moab, wi va mistui palatele Cheriotului; wi Moabul va pieri kn mijlocul zarvei, kn mijlocul strigqtelor de rqzboi wi sunetul trkmbiyei:

3

Voi nimici cu desqvkrwire pe judecqtor din mijlocul lui, wi voi ucide pe toate cqpeteniile lui kmpreunq cu el, zice Domnul.``

4

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentrucq au nesocotit Legea Domnului wi n`au pqzit poruncile Lui, ci s`au lqsat duwi kn rqtqcire de idolii cei mincinowi dupq cari au umblat wi pqrinyii lor;

5

de aceea, voi trimete foc kn Iuda, wi va mistui palatele Ierusalimului.``

6

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentrucq au vkndut pe cel neprihqnit pe bani, wi pe sqrac pe o pqreche de kncqlyqminte.

7

Ei doresc sq vadq yqrkna pqmkntului pe capul celor sqrmani, wi calcq kn picioare dreptul celor nenorociyi. Fiul wi tatql se duc la aceeaw fatq, ca sq pkngqreascq Numele Meu cel sfknt.

8

Se kntind lkngq fiecare altar pe haine luate ca zqlog, wi beau kn casa dumnezeilor lor amenda celor oskndiyi de ei.

9

Wi totuw Eu am nimicit dinaintea lor pe Amoriyi, cari erau ckt cedrii de knalyi, wi tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vkrf pknq kn rqdqcini.

10

Wi Eu v`am scos din yara Egiptului, wi v`am povqyuit patruzeci de ani kn pustie, ca sq vq dau kn stqpknire yara Amoriyilor.

11

Am ridicat prooroci dintre fiii vowtri, wi Nazirei dintre tinerii vowtri. Nu este awa, copii ai lui Israel? zice Domnul...

12

Iar voi ayi dat Nazireilor sq bea vin, wi proorocilor le-ayi poruncit: ,Nu proorociyi!`

13

Iatq, vq voi stropwi cum stropwewte pqmkntul carul kncqrcat cu snopi,

14

awa cq cel iute nu va putea sq fugq, iar cel tare nu se va putea sluji de tqria lui, wi omul viteaz nu-wi va scqpa viaya.

15

Cel ce mknuiewte arcul nu va putea sq yinq piept, cel iute de picioare nu va scqpa, wi cqlqreyul nu-wi va scqpa viaya;

16

iar cel mai inimos dintre rqzboinici, va fugi kn pielea goalq kn ziua aceea, zice Domnul.``

Amos 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com