Rumanian Bible Cornilescu Version

Daniel 7

Daniel

Return to Index

Chapter 8

1

Kn anul al treilea al domniei kmpqratului Belwayar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afarq de cea pe care o avusesem mai knainte.

2

Cknd am avut vedenia aceasta, mi s`a pqrut cq eram la capitala Susa, kn yinutul Elam; wi kn timpul vedeniei mele, mq aflam lkngq rkul Ulai.

3

Am ridicat ochii, m`am uitat, wi iatq cq kntr`un rku stqtea un berbece, wi avea douq coarne; coarnele acestea erau knalte, dar unul era mai knalt deckt celqlalt, wi cel mai knalt a crescut cel din urmq.

4

Am vqzut cum berbecele kmpungea cu coarnele spre apus, spre miazqnoapte wi spre miazqzi; nici o fiarq nu putea sq -i stea kmpotrivq wi nimeni nu putea sq scape pe cine -i cqdea kn mknq; ci el fqcea ce voia, wi a ajuns puternic.

5

Pe cknd mq uitam cu bqgare de seamq, iatq cq a venit un yap dela apus, wi a cutreierat toatq faya pqmkntului, fqrq sq se atingq de el; yapul acesta knsq avea un corn mare kntre ochi.

6

A venit pknq la berbecele care avea coarne, wi pe care -l vqzusem stknd kn rku, wi s`a repezit asupra lui cu toatq puterea lui.

7

L-am vqzut cum s`a apropiat de berbece, s`a arunct kncruntat asupra lui, a izbit pe berbece, wi i -a frknt amkndouq coarnele, fqrq ca berbecele sq i se fi putut kmpotrivi; l -a trkntit la pqmknt, wi l -a cqlcat kn picioare, wi nimeni n -a scqpat pe berbece din mkna lui.

8

Yapul knsq a ajuns foarte puternic; dar cknd a fost puternic de tot i s`a frknt cornul cel mare. Kn locul lui au crescut patru coarne mari, kn cele patru vknturi ale cerurilor.

9

Dintr`unul din ele a crescut un corn mic, care s`a mqrit nespus de mult spre miazqzi, spre rqsqrit, wi spre yara cea minunatq.

10

S`a knqlyat pknq la owtirea cerurilor, a doborkt la pqmknt o parte din owtirea aceasta wi din stele, wi le -a cqlcat kn picioare.

11

S`a knqlyat pknq la cqpetenia owtirii, i -a smuls jertfa necurmatq, wi i -a surpat locul locawului squ celui sfknt.

12

Oastea a fost pedepsitq din pricina pqcatului sqvkrwit kmpotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevqrul la pqmknt, wi a izbutit kn ce a knceput.

13

Am auzit pe un sfknt vorbind; wi un alt sfknt a kntrebat pe celce vorbea: ,,Kn cktq vreme se va kmplini vedenia despre desfiinyarea jertfei necurmate wi despre urkciunea pustiirii? Pknq cknd va fi cqlcat kn picioare sfkntul Locaw wi owtirea?``

14

Wi el mi -a zis: ,,Pknq vor trece douq mii trei sute de seri wi dimineyi; apoi sfkntul Locaw va fi curqyit!``

15

Pe cknd eu, Daniel, aveam vedenia aceasta, wi cqutam s`o pricep, iatq cq knaintea mea stqtea cineva, care avea knfqyiwarea unui om.

16

Wi am auzit un glas de om kn mijlocul rkului Ulai, care a strigat wi a zis: ,,Gavrile, tklcuiewte -i vedenia aceasta.``

17

El a venit atunci lkngq locul unde eram; wi la apropierea lui, m`am knspqimkntat, wi am cqzut cu faya la pqmknt. El mi -a zis: ,,Fii cu luare aminte, fiul omului, cqci vedenia privewte vremea sfkrwitului!``

18

Pe cknd kmi vorbea el, am cqzut cu faya la pqmknt lewinat. El m`a atins, wi m`a awezat iarqw kn picioare kn locul kn care mq aflam.

19

Apoi mi -a zis: ,,Iatq, kyi arqt ce se va kntkmpla la vremea de apoi a mkniei, cqci vedenia aceasta privewte vremea sfkrwitului.

20

Berbecele, pe care l-ai vqzut, cu cele douq coarne, sknt kmpqrayii Mezilor wi Perwilor.

21

Yapul knsq este kmpqrqyia Greciei, wi cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintki kmpqrat.

22

Cele patru coarne cari au crescut kn locul acestui corn frknt, sknt patru kmpqrqyii, cari se vor ridica din neamul acesta, dar cari nu vor avea atkta putere.

23

La sfkrwitul stqpknirii lor, cknd pqcqtowii vor fi umplut mqsura nelegiuirilor, se va ridica un kmpqrat fqrq ruwine wi viclean.

24

El va fi tare, dar nu prin puterea lui knsuw; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti kn tot ce va kncepe, va nimici pe cei puternici wi chiar pe poporul sfinyilor.

25

Din pricina propqwirii lui wi izbkndirii vicleniilor lui, inima i se va kngkmfa, va pierde pe mulyi oameni cari trqiau liniwtiyi, wi se va ridica kmpotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fqrq ajutorul vreunei mkni omenewti.

26

Iar vedenia cu serile wi dimineyile, de cari a fost vorba, este adevqratq. Tu, pecetluiewte vedenia aceasta, cqci este cu privire la niwte vremi kndepqrtate.``

27

Eu, Daniel, am stat lewinat wi bolnav mai multe zile; apoi m`am sculat wi mi-am vqzut de treburile kmpqratului. Eram uimit de vedenia aceasta, wi nimeni nu wtia.

Daniel 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com