Rumanian Bible Cornilescu Version

Daniel 2

Daniel

Return to Index

Chapter 3

1

Kmpqratul Nebucadneyar a fqcut un chip de aur, knalt de wase zeci de coyi wi lat de wase coyi. L -a ridicat kn valea Dura, kn yinutul Babilonului.

2

Kmpqratul Nebucadneyar a poruncit sq cheme pe dregqtori, pe kngrijitori wi pe ckrmuitori, pe judecqtorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecqtori, wi pe toate cqpeteniile yinuturilor, ca sq vinq la sfinyirea chipului, pe care -l knqlyase kmpqratul Nebucadneyar.

3

Atunci dregqtorii, kngrijitorii wi ckrmuitorii, judecqtorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecqtorii, wi toate cqpeteniile yinuturilor, s`au strkns la sfinyirea chipului pe care -l knqlyase kmpqratul Nebucadneyar. S`au awezat knaintea chipului pe care -l knqlyase Nebucadneyar.

4

Iar un crainic a strigat cu glas tare: ,,Iatq ce vi se poruncewte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile!

5

Kn clipa cknd veyi auzi sunetul trkmbiyei, cavalului, chitarei, alqutei, psaltirii, cimpoiului, wi a tot felul de instrumente de muzicq, sq vq aruncayi cu faya la pqmknt, wi sq vq knchinayi chipului de aur, pe care l -a knqlyat kmpqratul Nebucadneyar.

6

Oricine nu se va arunca cu faya la pqmknt wi nu se va knchina, va fi aruncat chiar kn clipa aceea kn mijlocul unui cuptor aprins.`` -

7

De aceea, kn clipa cknd au auzit toate popoarele sunetul trkmbiyei, cavalului, chitarei, alqutei, psaltirii, wi a tot felul de instrumente de muzicq, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s`au aruncat cu faya la pqmknt wi s`au knchinat chipului de aur pe care -l knqlyase kmpqratul Nebucadneyar.

8

Cu prilejul acesta, wi kn aceeaw vreme, ckyiva Haldei s`au apropiat wi au pkrkt pe Iudei.

9

Ei au luat cuvkntul wi au zis kmpqratului Nebucadneyar: ,,Sq trqiewti vecinic kmpqrate!

10

Ai dat o poruncq, dupq care toyi cei ce vor auzi sunetul trkmbiyei, cavalului, chitarei, alqutei, psaltirii, cimpoiului wi a tot felul de instrumente de muzicq, vor trebui sq se arunce cu faya la pqmknt, wi sq se knchine chipului de aur;

11

wi dupq care, oricine nu se va arunca cu faya la pqmknt, wi nu se va knchina, va fi aruncat kn mijlocul unui cuptor aprins.

12

Dar, sknt niwte Iudei, cqrora le-ai dat kn grijq trebile yinutului Babilonului, wi anume Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, oameni cari nu yin seama deloc de tine, kmpqrate. Ei nu slujesc dumnezeilor tqi, wi nu se knchinq chipului de aur pe care l-ai knqlyat tu!``

13

Atunci Nebucadneyar, mkniat wi plin de urgie, a dat poruncq sq aducq pe Wadrac, Mewac wi Abed-Nego. Wi oamenii acewtia au fost aduwi kndatq knaintea kmpqratului.

14

Nebucadneyar a luat cuvkntul, wi le -a zis: ,,Knadins oare, Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, nu slujiyi voi dumnezeilor mei, wi nu vq knchinayi chipului de aur, pe care l-am knqlyat?

15

Acum fiyi gata, wi kn clipa cknd veyi auzi sunetul trkmbiyei, cavalului, chitarei, alqutei, psaltirii, cimpoiului wi a tot felul de instrumente, sq vq aruncayi cu faya la pqmknt, wi sq vq knchinayi chipului pe care l-am fqcut; dacq nu vq veyi knchina lui, veyi fi aruncayi pe datq kn mijlocul unui cuptor aprins! Wi care este dumnezeul acela, care vq va scoate din mkna mea?``

16

Wadrac, Mewac wi Abed-Nego au rqspuns kmpqratului Nebucadneyar: ,,Noi n`avem nevoie sq-yi rqspundem la cele de mai sus.

17

Iatq, Dumnezeul nostru, cqruia ki slujim, poate sq ne scoatq din cuptorul aprins, wi ne va scoate din mkna ta, kmpqrate.

18

Wi chiar de nu ne va scoate, sq wtii, kmpqrate, cq nu vom sluji dumnezeilor tqi, wi nici nu ne vom knchina chipului de aur, pe care l-ai knqlyat!``

19

La auzul acestor cuvinte, Nebucadneyar s`a umplut de mknie, wi wi -a schimbat faya, kntorckndu-wi privirile kmpotriva lui Wadrac, Mewac wi Abed-Nego. A luat din nou cuvkntul wi a poruncit sq kncqlzeascq de wapte ori mai mult cuptorul, de cum se cqdea sq -l kncqlzeascq.

20

Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostawi din owtirea lui sq lege pe Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, wi sq -i arunce kn cuptorul aprins.

21

Oamenii acewtia au fost legayi cu ismenele, cqmqwile, mantalele wi celelalte haine ale lor, wi aruncayi kn mijlocul cuptorului aprins.

22

Fiindcq porunca kmpqratului era asprq wi cuptorul era neobicinuit de kncqlzit, flacqra a ucis pe toyi oamenii, cari aruncaserq kn el pe Wadrac, Mewac wi Abed-Nego.

23

Dar acewti trei oameni: Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, au cqzut legayi kn mijlocul cuptorului aprins.

24

Atunci kmpqratul Nebucadneyar s`a knspqimkntat, wi s`a sculat repede. A luat cuvkntul, wi a zis sfetnicilor sqi: ,,N`am aruncat noi kn mijlocul focului trei oameni legayi?`` Ei au rqspuns kmpqratului: ,,Negrewit, kmpqrate!``

25

El a luat iarqw cuvkntul wi a zis: ,,Ei bine, eu vqd patru oameni umblknd slobozi kn mijlocul focului, wi nevqtqmayi; wi chipul celui de al patrulea seamqnq cu al unui fiu de dumnezei!``

26

Apoi Nebucadneyar s`a apropiat de gura cuptorului aprins, wi, luknd cuvkntul, a zis: ,,Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Prea Knalt, iewiyi afarq wi veniyi kncoace!`` Wi Wadrac, Mewac wi Abed-Nego au iewit din mijlocul focului.

27

Dregqtorii, kngrijitorii, ckrmuitorii, wi sfetnicii kmpqratului s`au strkns wi au vqzut cq focul n`avusese nici o putere asupra trupului acestor oameni, cq nici perii capului lor nu se pkrliserq, hainele le rqmqseserq neschimbate, wi nici mqcar miros de foc nu se prinsese de ei.

28

Nebucadneyar a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Dumnezeul lui Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, care a trimes pe kngerul Squ wi a izbqvit pe slujitorii Sqi cari s`au kncrezut kn El, au cqlcat porunca kmpqratului wi wi-au dat mai degrabq trupurile lor de ckt sq slujeascq wi sq se knchine altui dumnezeu de ckt Dumnezeului lor!

29

Iatq acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limbq ar fi, care va vorbi rqu de Dumnezeul lui Wadrac, Mewac wi Abed-Nego, va fi fqcut bucqyi wi casa lui va fi prefqcutq kntr`un morman de murdqrii, pentrucq... nu este niciun alt dumnezeu, care sq poatq izbqvi ca El.``

30

Dupq aceea, kmpqratul a knqlyat pe Wadrac, Mewac wi Abed-Nego la mare cinste, kn yinutul Babilonului.

Daniel 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com