Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 44

Ezekiel

Return to Index

Chapter 45

1

,,Cknd veyi kmpqryi yara ca mowtenire prin sory, sq ridicayi ca dar sfknt pentru Domnul o bucatq din yarq, lungq de douqzeci wi cinci de mii de coyi wi latq de zece mii: aceasta va fi sfkntq kn toatq kntinderea ei.

2

Din bucata aceasta veyi lua pentru sfkntul Locaw cinci sute de coyi kn lung wi cinci sute de coyi kn lat, kn patru laturi; wi cinci zeci de coyi ca loc slobod de jur kmprejur.

3

Din aceastq kntindere sq mqsori o bucatq lungq de douqzeci wi cinci de mii wi latq de zece mii, pentru sfkntul Locaw, pentru Locul prea sfknt.

4

Aceasta este partea sfkntq din yarq: ea va fi a preoyilor cari fac slujba kn sfkntul Locaw, cari se apropie de Domnul sq -I slujeascq; acolo vor fi casele lor, wi acesta va fi un loc sfknt pentru Locawul cel sfknt.

5

Leviyilor, cari slujesc kn casq, sq li se dea kn stqpknire un yinut de douqzeci wi cinci de mii de coyi kn lung wi zece mii kn lat, pentru cetqyile kn cari vor locui kmpreunq cu douqzeci de odqi.

6

Sq dayi wi cetqyii o mowie de cinci mii de coyi kn lat wi douqzeci wi cinci de mii kn lung, lkngq partea cea sfkntq luatq pentru sfkntul Locaw; aceasta va fi pentru toatq casa lui Israel.

7

Pentru domnitor veyi osebi un loc lkngq cele douq laturi ale pqryii sfinte wi ale mowiei cetqyii, dealungul pqryii sfinte wi dealungul mowiei cetqyii, la apus de partea de apus wi la rqsqrit de partea de rqsqrit, pe o lungime ckt una din pqryi, dela hotarul de apus pknq la hotarul de rqsqrit.

8

Acesta va fi pqmkntul lui, mowia lui kn Israel; wi domnitorii Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor kmpqryi casei lui Israel cealaltq parte a yqrii, dupq seminyiile ei.

9

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Destul, domnitori ai lui Israel! Kncetayi cu sklnicia wi rqpirile, faceyi judecatq wi dreptate! Knlqturayi stoarcerile voastre dela poporul Meu, -zice Domnul Dumnezeu. -

10

Sq aveyi cumpene drepte, o efq dreaptq, wi un bat drept.

11

Efa wi batul sq aibq aceeaw mqsurq; batul sq cuprindq a zecea parte dintr`un omer, wi efa a zecea parte dintr`un omer; mqsura lor se va potrivi dupq omer.

12

Siclul sq fie de douqzeci de ghere. Cinci sicli sq fie cinci, zece sicli sq fie zece, iar mina sq fie de cincizeci de sicli!

13

Iatq darul de mkncare pe care -l veyi ridica: a wasea parte dintr`o efq la un omer de grku, wi a wasea parte din efq la un omer de orz.

14

Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veyi datora a zecea parte dintr`un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece bayi, cqci zece bayi fac un omer.

15

O oaie dintr`o turmq de douq sute de oi din toate seminyiile lui Israel, sq fie datq ca dar de mkncare, ardere de tot wi jertfq de mulyqmire, pentru ca sq slujeascq drept jertfq de ispqwire, -zice Domnul Dumnezeu. -

16

Tot poporul din yarq va trebui sq dea darul acesta de mkncare pentru domnitorul lui Israel.

17

Domnitorul va fi dator sq dea arderile de tot, darurile de mkncare wi jertfele de bquturq la sqrbqtori, la lunile noi, la Sabate, la toate adunqrile de sqrbqtoare ale casei lui Israel. El va kngriji de jertfa ispqwitoare, de darul de mkncare, de arderea de tot, wi de jerfa de mulyqmire, ca sq se facq ispqwire pentru casa lui Israel.``

18

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Kn cea dintki zi a lunii kntki, vei lua un viyel fqrq cusur, wi vei face ispqwire pentru sfkntul Locaw.

19

Preotul va lua din skngele jertfei ispqwitoare, wi va pune pe uwiorii casei, pe cele patru colyuri ale pervazului altarului, wi pe uwiorii poryii curyii dinlquntru.

20

Tot awa vei face wi kn ziua kntki a lunii a waptea, kn ziua kntki a lunii noi, pentru cei din popor cari pqcqtuiesc fqrq voie sau din nechibzuinyq; wi astfel veyi curqyi casa.

21

Kn ziua a patrusprezecea a lunii kntki, veyi prqznui Pawtele. Sqrbqtoarea va yinea wapte zile, kn care timp se vor mknca azimi.

22

Domnitorul va aduce kn ziua aceea, pentru el wi pentru tot poporul yqrii, un viyel ca jertfq de ispqwire.

23

Kn timpul celor wapte zile ale sqrbqtorii, va aduce ca ardere de tot Domnului, wapte viyei wi wapte berbeci fqrq cusur, kn fiecare din cele wapte zile, wi un yap ca jerfq de ispqwire kn fiecare zi.

24

Va adquga wi darul de mkncare: ckte o efq de fiecare viyel, wi o efq de fiecare berbece, cu ckte un hin de untdelemn de efq.

25

Kn ziua a cincisprezecea a lunii a waptea, la sqrbqtoare, va aduce timp de wapte zile aceleawi jertfe de ispqwire, aceleawi arderi de tot wi acelaw dar de mkncare kmpreunq cu untdelemnul.``

Ezekiel 46

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com