Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 36

Jeremiah

Return to Index

Chapter 37

1

Kn locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim a knceput sq domneascq Zedechia, fiul lui Iosia. El a fost pus kmpqrat kn yara lui Iuda de Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului.

2

Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din yarq, n`au ascultat cuvintele, pe cari le -a rostit Domnul prin proorocul Ieremia.

3

Kmpqratul Zedechia a trimes pe Iucal, fiul lui Welemia, wi pe Yefania, fiul lui Maaseia, preotul, la proorocul Ieremia, sq -i spunq; ,,Mijlocewte pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru.``

4

Pe atunci Ieremia umbla slobod prin popor: nu -l aruncaserq kncq kn temniyq.

5

Oastea lui Faraon iewise din Egipt; wi Haldeii, cari kmpresurau Ierusalimul, cknd auziserq vestea aceasta, plecaserq din Ierusalim.

6

Atunci cuvkntul Domnului a vorbit proorocului Ieremia astfel:

7

,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq ce sq spuneyi kmpqratului lui Iuda, care v`a trimes la Mine sq Mq kntrebayi: ,Iatq cq oastea lui Faraon, care pornise sq vq ajute, se kntoarce kn yara ei, kn Egipt;

8

iar Haldeii se vor kntoarce, vor bate iarqw cetatea aceasta, o vor lua, wi o vor arde cu foc.``

9

,,Awa vorbewte Domnul: ,Nu vq knwelayi, zicknd: ,Haldeii se vor depqrta dela noi!` Cqci nu se vor depqrta!

10

Wi chiar dacq ayi bate toatq oastea Haldeilor, cari se rqzboiesc cu voi, chiar dacq n`ar mai rqmknea din ei deckt vreo ckyiva oameni rqniyi, tot s`ar ridica fiecare din cortul lui, wi ar arde cetatea aceasta cu foc.``

11

Pe cknd se depqrtase oastea Haldeilor de Ierusalim, de frica oastei lui Faraon,

12

Ieremia a vrut sq iasq din Ierusalim, ca sq se ducq kn yara lui Beniamin, wi sq scape din mijlocul poporului.

13

Cknd a ajuns knsq la poarta lui Beniamin, cqpitanul strqjerilor, numit Ireia, fiul lui Welemia, fiul lui Hanania, era acolo, wi a pus mkna pe proorocul Ieremia, zicknd: ,,Tu vrei sq treci la Haldei!``

14

Ieremia a rqspuns: ,,Nu este adevqrat! Nu vreau sq trec la Haldei!`` Dar Ireia n`a vrut sq -l creadq, ci a apucat pe Ieremia wi l -a dus knaintea cqpeteniilor.

15

Cqpeteniile, mkniate pe Ieremia, l-au lovit, wi l-au aruncat kn temniyq kn casa logofqtului Ionatan, cqci o prefqcuserq kn temniyq.

16

Awa a intrat Ieremia kn temniyq wi kn gherlq, unde a stat multq vreme.

17

Kmpqratul Zedechia a trimes sq -l aducq, wi l -a kntrebat kn tainq la el acasq. El a zis: ,,Ai vreun cuvknt din partea Domnului?`` Ieremia a rqspuns: ,,Da``. Wi a a dqugat: ,,Vei fi dat kn mkinile kmpqratului Babilonului!``

18

Ieremia a mai spus kmpqratului Zedechia: ,,Cu ce am pqcqtuit eu kmpotriva ta, kmpotriva slujitorilor tqi, wi kmpotriva poporului acestuia, de m`ayi aruncat kn temniyq?

19

Wi unde sknt proorocii vowtri, cari vq prooroceau, wi ziceau: ,Kmpqratul Babilonului nu va veni kmpotriva voastrq, nici kmpotriva yqrii acesteia?`

20

Acum ascultq, te rog, kmpqrate, domnul meu! Fie bine primite knaintea ta rugqminyile mele! Nu mq trimete iarqw kn casa logofqtului Ionatan, ca nu cumva sq mor acolo!``

21

Kmpqratul Zedechia a poruncit sq pqzeascq pe Ieremia kn curtea temniyei, wi sq -i dea kn fiecare zi o pkne din uliya brutarilor, pknq s`a sfkrwit toatq pknea din cetate. Astfel Ieremia a rqmas kn curtea temniyei.

Jeremiah 38

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com