Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 35

Jeremiah

Return to Index

Chapter 36

1

Kn al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, urmqtorul cuvknt a fost rostit cqtre Ieremia din partea Domnului:

2

,,Ia un sul de carte, wi scrie kn ea toate cuvintele, pe cari yi le-am spus cu privire la Israel wi cu privire la Iuda, wi cu privire la toate neamurile, din ziua cknd yi-am vorbit, pe vremea lui Iosia, pknq kn ziua de azi!

3

Poate cq dacq va auzi casa lui Iuda tot rqul pe care am de gknd sq i -l fac, se vor kntoarce fiecare dela calea lor cea rea, wi le voi ierta astfel nelegiuirea wi pqcatul.``

4

Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neriia; wi Baruc a scris kntr`o carte dupqcum spunea Ieremia, toate cuvintele pe cari le spusese lui Ieremia Domnul.

5

Apoi Ieremia a dat urmqtoarea poruncq lui Baruc: ,,Eu sknt knchis, wi nu pot sq merg la Casa Domnului.

6

De aceea, du-te tu knsuyi, wi citewte din carte ce ai scris kn ea dupq spusele mele, wi anume, cuvintele Domnului, citewte-le kn auzul poporului, kn Casa Domnului, kn ziua postului: sq le citewti wi kn auzul tuturor acelora din Iuda, cari vor veni din cetqyile lor.

7

Poate cq se vor smeri cu rugqciuni knaintea Domnului, wi se vor kntoarce fiecare dela calea sa cea rea. Cqci mare este mknia wi urgia, cu care a ameninyat Domnul pe poporul acesta!``

8

Baruc, fiul lui Neriia, a fqcut tot ce -i poruncise proorocul Ieremia, wi a citit din carte cuvintele Domnului, kn Casa Domnului.

9

Kn al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, kn luna a noua, au chemat la un post knaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului wi pe tot poporul venit din cetqyile lui Iuda la Ierusalim.

10

Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia, kn auzul kntregului popor, kn Casa Domnului, kn chilia lui Ghemaria, fiul lui Wafan, logofqtul, kn curtea de sus, la intrarea poryii celei noi a Casei Domnului.

11

Knsq Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Wafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse kn carte,

12

s`a pogorkt la casa kmpqratului, kn odaia de scris a logofqtului, unde stqteau toate cqpeteniile, logofqtul Eliwama, Delaia, fiul lui Wemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Wafan, Zedechia, fiul lui Hanania, wi toate celelalte cqpetenii.

13

Wi Mica le -a spus toate cuvintele pe cari le auzise, cknd citea Baruc kn carte, kn auzul poporului.

14

Atunci toate cqpeteniile au trimes la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Welemia, fiul lui Cuwi, sq -i spunq: ,,Ia kn mknq cartea din care ai citit, kn auzul poporului, wi vino!`` Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea kn mknq, wi s`a dus la ei.

15

Ei i-au zis: ,,Wezi wi citewte -o kn auzul nostru.`` Astfel Baruc a citit -o kn auzul lor.

16

Cknd au auzit ei toate cuvintele, s`au uitat cu groazq unii la alyii, wi au zis lui Baruc: ,,Vom spune kmpqratului toate cuvintele acestea.``

17

Wi au mai pus lui Baruc urmqtoarea kntrebare: ,,Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea dupq spusele lui!``

18

Baruc le -a rqspuns: ,,El kmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, wi eu le-am scris kn cartea aceasta cu cernealq.``

19

Cqpeteniile au zis lui Baruc: ,,Du-te de te ascunde, tu wi Ieremia, ca sq nu wtie nimeni unde sknteyi.``

20

Ei s`au dus apoi la kmpqratul kn curte, lqsknd cartea kn odaia de scris a logofqtului Eliwama, wi au spus toate cuvintele din ea kn auzul kmpqratului.

21

Kmpqratul a trimes pe Iehudi sq ia cartea, Iehudi a luat -o din odaia logofqtului Eliwama, wi a citit -o kn auzul kmpqratului wi kn auzul tuturor cqpeteniilor cari stqteau kmprejurul kmpqratului.

22

Kmpqratul wedea kn casa de iarnq, -cqci era kn luna a noua-wi knaintea lui era un foc de cqrbuni aprinwi.

23

Dupq ce Iehudi a citit trei sau patru foi, kmpqratul a tqiat cartea cu briceagul logofqtului, wi a aruncat -o kn jqratecul de cqrbuni, unde a fost arsq de tot.

24

Kmpqratul wi toyi slujitorii lui, cari au auzit toate cuvintele acelea, nu s`au spqimkntat wi nu wi-au sfkwiat hainele.

25

Elnatan, Delaia wi Ghemaria stqruiserq de kmpqrat sq nu ardq cartea; dar el nu i -a ascultat.

26

Ci kmpqratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul kmpqratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, wi lui Welemia, fiul lui Abdel, sq punq mkna pe logofqtul Baruc wi pe proorocul Ieremia. Dar Domnul i -a ascuns.

27

Dupqce a ars kmpqratul cartea, care cuprindea cuvintele, pe cari le scrisese Baruc dupq spusele lui Ieremia, cuvkntul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia:

28

,,Ia din nou o altq carte, wi scrie kn ea toate cuvintele, cari erau kn cea dintki carte, pe care a ars -o Ioiachim, kmpqratul lui Iuda.

29

Wi despre Ioiachim, kmpqratul lui Iuda, spune: ,Awa vorbewte Domnul: ,Tu ai ars cartea aceasta, zicknd: ,Pentruce ai scris kn ea cuvintele acestea: ,Kmpqratul Babilonului va veni, va nimici yara aceasta, wi va nimici din ea oamenii wi dobitoacele?`

30

Deaceea, awa vorbewte Domnul despre Ioiachim, kmpqratul lui Iuda: ,Nici unul din ai lui nu va wedea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lqsat la cqldurq ziua wi la frig noaptea.

31

Kl voi pedepsi, pe el, sqmknya lui, wi pe slujitorii lui, pentru nelegiuirea lor, wi voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului wi peste oamenii lui Iuda, toate nenorocirile cu cari i-am ameninyat, fqrq ca ei sq fi vrut sq Mq asculte!``

32

Ieremia a luat o altq carte wi a dat -o lui Baruc, fiul lui Neriia, logofqtul. Baruc a scris kn ea, dupq spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese kn foc Ioiachim, kmpqratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adqugate la ea.

Jeremiah 37

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com