Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 28

Jeremiah

Return to Index

Chapter 29

1

Iatq cuprinsul epistolei, pe care a trimis -o proorocul Ieremia, din Ierusalim, cqtre rqmqwiya bqtrknilor din robie, preoyilor, proorocilor, wi kntregului popor, pe cari -i dusese kn robie Nebucadneyar, din Ierusalim la Babilon,

2

dupq ce kmpqratul Ieconia, kmpqrqteasa, famenii dregqtori, cqpeteniile lui Iuda wi ale Ierusalimului, lemnarii wi ferarii au pqrqsit Ierusalimul.

3

Le -a trimes -o prin Eleasa, fiul lui Wafan, wi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimewi la Babilon de Zedechia, kmpqratul lui Iuda, la Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului. Ea cuprindea urmqtoarele:

4

,,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, cqtre toyi prinwii de rqzboi, pe cari i-am dus din Ierusalim la Babilon:

5

,Zidiyi case, wi locuiyi-le; sqdiyi grqdini wi mkncayi din roadele lor!

6

Luayi-vq neveste, wi faceyi fii wi fiice; knsurayi-vq fiii, wi mqritayi-vq fetele, sq facq fii wi fiice, ca sq vq knmulyiyi acolo unde sknteyi, wi sq nu vq kmpuyinayi.

7

Urmqriyi binele cetqyii, kn care v`am dus kn robie, wi rugayi-vq Domnului pentru ea, pentrucq fericirea voastrq atkrnq de fericirea ei!

8

Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Nu vq lqsayi amqgiyi de proorocii vowtri, cari sknt kn mijlocul vostru, nici de ghicitorii vowtri; n`ascultayi nici de visqtorii vowtri, ale cqror visuri voi le pricinuiyi!

9

Cqci ei vq proorocesc minciuni kn Numele Meu. Eu nu i-am trimes, zice Domnul.``

10

Dar iatq ce zice Domnul: ,,De kndatq ce vor trece waptezeci de ani ai Babilonului, Kmi voi aduce aminte de voi, wi voi kmplini fayq de voi fqgqduinya Mea cea bunq, aduckndu-vq knapoi kn locul acesta.

11

Cqci Eu wtiu gkndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gknduri de pace wi nu de nenorocire, ca sq vq dau un viitor wi o nqdejde.

12

Voi Mq veyi chema, wi veyi pleca; Mq veyi ruga, wi vq voi asculta.

13

Mq veyi cquta, wi Mq veyi gqsi, dacq Mq veyi cquta cu toatq inima.

14

Mq voi lqsa sq fiu gqsit de voi, zice Domnul, wi voi aduce knapoi pe prinwii vowtri de rqzboi; vq voi strknge din toate neamurile wi din toate locurile, kn cari v`am izgonit, zice Domnul, wi vq voi aduce knapoi kn locul de unde v`am dus kn robie.``

15

,,Totuw voi ziceyi: ,Dumnezeu ne -a ridicat prooroci kn Babilon!``

16

,,Awa vorbewte Domnul asupra kmpqratului, care wade pe scaunul de domnie al lui David, asupra kntregului popor, care locuiewte kn cetatea aceasta, asupra frayilor vowtri, cari n`au mers cu voi kn robie:

17

awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, voi trimete kntre ei sabie, foamete wi ciumq, wi -i voi face ca niwte smochine grozave cari, de rele ce sknt, nu se pot mknca.

18

Ki voi urmqri cu sabie, cu foamete wi cu ciumq, ki voi face o pricinq de spaimq pentru toate kmpqrqyiile pqmkntului, de blestem, de pustiire, de batjocurq wi de ocarq printre toate neamurile pe unde ki voi izgoni,

19

pentru cq n`au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, ei, cqrora kn nenumqrate rknduri le-am trimes pe robii Mei proorocii; dar n`ayi vrut sq ascultayi, zice Domnul.``

20

,,Voi knsq, ascultayi Cuvkntul Domnului, voi toyi, prinwii de rqzboi, pe cari v`am trimes din Ierusalim kn Babilon!

21

Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, wi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, cari vq proorocesc minciuni kn Numele Meu: ,Iatq, ki dau kn mknile lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului; wi -i va omork supt ochii vowtri.

22

Vor sluji ca prilej de blestem, kntre toyi prinwii de rqzboi ai lui Iuda cari sknt la Babilon. Wi se va zice: ,Sq-yi facq Domnul ca lui Zedechia wi ca lui Ahab, pe cari kmpqratul Babilonului i -a fript kn foc!`

23

Wi lucrul acesta se va kntkmpla pentru cq au fqcut o miwelie kn Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, wi pentru cq au spus minciuni kn Numele Meu, cknd Eu nu le dqdusem nici o poruncq. Wtiu lucrul acesta, wi sknt martor, zice Domnul.``

24

,,Iar lui Wemaia, Nehelamitul, sq -i spui:

25

,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Tu ai trimes kn numele tqu kntregului popor din Ierusalim, lui Yefania, fiul lui Maaseia, preotul, wi tuturor preoyilor, o scrisoare cu urmqtorul cuprins:

26

,Domnul te -a pus preot kn locul preotului Iehoiada, ca sq priveghezi kn Casa Domnului peste toyi nebunii wi peste toyi cei ce se dau drept prooroci, cq sq -i arunci kn butuci wi kn fiare.

27

Acum, pentruce nu pedepsewti pe Ieremia din Anatot, care proorocewte printre voi?

28

Ba kncq a trimes chiar sq ne spunq kn Babilon: ,Robia va fi lungq; zidiyi case, wi locuiyi-le; sqdiyi grqdini, wi mkncayi din roadele lor!`` -

29

(Preotul Yefania citise kn adevqr scrisoarea aceasta kn faya proorocului Ieremia.) -

30

Wi Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:

31

,,Trimete sq spunq tuturor celor din robie: ,Awa vorbewte Domnul despre Wemaia, Nehelamitul: ,Pentrucq Wemaia vq proorocewte, fqrq sq -l fi trimes Eu, wi vq knsuflq o kncredere mincinoasq,

32

iatq ce zice Domnul: ,Voi pedepsi pe Wemaia, Nehelamitul, wi sqmknya lui: niciunul din ai lui nu va locui kn mijlocul poporului acestuia, wi nu va vedea binele pe care -l voi face poporului Meu, zice Domnul; cqci el a propovqduit rqzvrqtire kmpotriva Domnului.``

Jeremiah 30

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com