Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 12

Jeremiah

Return to Index

Chapter 13

1

,,Awa mi -a vorbit Domnul: ,Du-te de cumpqrq-yi un brku de in, wi pune -l kn jurul coapselor tale; dar sq nu -l moi kn apq!`

2

Am cumpqrat brkul, dupq porunca Domnului, wi l-am pus kn jurul coapselor mele.

3

Apoi Cuvkntul Domnului mi -a vorbit a doua oarq, astfel:

4

,Ia brkul, pe care l-ai cumpqrat, wi pe care l-ai pus kn jurul coapselor tale, scoalq-te, du-te la Eufrat, wi ascunde -l acolo kn crqpqtura unei stknci.`

5

M`am dus, wi l-am ascuns la Eufrat, cum kmi poruncise Domnul.

6

Dupq mai multe zile, Domnul mi -a zis: ,Scoalq-te, du-te la Eufrat, wi ia de acolo brkul, pe care-yi poruncisem sq -l ascunzi acolo!`

7

M`am dus la Eufrat, am sqpat, wi am luat brkul din locul kn care -l ascunsesem; dar iatq cq brkul era stricat wi nu mai era bun de nimic.

8

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

9

,Awa vorbewte Domnul: ,Awa voi nimici mkndria lui Iuda wi mkndria peste mqsurq de mare a Ierusalimului.

10

Poporul acesta este un popor rqu: nu vrea sq asculte cuvintele Mele, urmeazq pornirile inimii lui, wi merge dupq alyi dumnezei, ca sq le slujeascq wi sq se knchine knaintea lor; de aceea va ajunge kntocmai ca brkul acesta, care nu mai este bun de nimic!

11

Cqci, cum se lipewte brkul de coapsele unui om, awa Kmi lipisem Eu toatq casa lui Israel wi toatq casa lui Iuda, zice Domnul, ca sq fie poporul Meu, Numele Meu, lauda Mea wi slava Mea; dar nu M`au ascultat.

12

De aceea spune-le cuvintele acestea: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Toate vasele se vor umplea cu vin!` Wi ei kyi vor zice: ,Crezi cq noi nu wtim, cq toate vasele se vor umplea cu vin?`

13

Atunci spune-le: ,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, voi umplea pe toyi locuitorii yqrii acesteia, pe kmpqrayii cari stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoyi, pe prooroci, wi pe toyi locuitorii Ierusalimului, ki voi umplea de beyie.

14

Ki voi sfqrkma pe unii de alyii, pe pqrinyi wi pe fii laolaltq, zice Domnul. ,Nu -i voi cruya, nu voi avea milq de ei, nu Mq voi kndura de ei, nimic nu Mq va kmpedeca sq -i nimicesc.``

15

,,Ascultayi wi luayi aminte! Nu fiyi mkndri, cqci Domnul vorbewte!

16

Dayi slavq Domnului, Dumnezeului vostru, pknq nu vine kntunerecul, pknq nu vi se lovesc picioarele de munyii nopyii! Veyi awtepta lumina, dar El o va preface kn umbra moryii, wi o va preface kn negurq adkncq.

17

Iar dacq nu vreyi sq ascultayi, voi plknge kn ascuns, pentru mkndria voastrq; mi se vor topi ochii kn lacrqmi, pentrucq turma Domnului va fi dusq kn robie.

18

Spune kmpqratului wi kmpqrqtesei: ,Wedeyi pe pqmknt! Cqci v`a cqzut de pe cap cununa kmpqrqrteascq ce vq slujea ca podoabq.``

19

,,Cetqyile dela miazqzi sknt knchise, wi nu -i cine sq deschidq. Tot Iuda este dus kn robie, da, kn kntregime este dus kn robie.``

20

,,Ridicq-yi ochii wi privewte pe ceice vin dela miazqnoapte. Unde este turma care-yi fusese datq, turma de care erai awa de mkndru?

21

Ce vei zice cknd va pune mai mari peste tine pe strqinii aceia pe cari i-ai obicinuit sq-yi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile, cum apucq pe o femeie la nawtere?

22

Wi dacq vei zice kn inima ta: ,Pentruce mi se kntkmplq lucrul acesta?`` -,,Din pricina mulyimii nelegiuirilor tale, yi s`au ridicat poalele hainelor, wi yi se dezgolesc cqlckile cu sila.

23

Poate un Etiopian sq-wi schimbe pielea, sau un pardos sq-wi schimbe petele? Tot awa, ayi putea voi sq faceyi binele, voi, cari sknteyi deprinwi sq faceyi rqul?

24

De aceea, ki voi risipi, ca pleava luatq de vkntul pustiei.

25

Iatq-yi soarta, partea pe care yi -o mqsor, zice Domnul, pentrucq M`ai uitat, wi yi-ai pus kncrederea kn minciunq.

26

De aceea kyi voi ridica poalele wi yi le voi da peste cap, ca sq yi se vadq ruwinea.

27

Am vqzut preacurviile wi nechezqturile tale, curviile nelegiuite pe dealuri wi kn ogoare, yi-am vqzut urkciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu vrei sq te curqyi? Ckt vei mai zqbovi?``

Jeremiah 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com