Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 8

Jeremiah

Return to Index

Chapter 9

1

,,O! de mi-ar fi capul plin cu apq, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrqmi, aw plknge zi wi noapte pe moryii fiicei poporului meu!

2

O! dac`aw avea un han de cqlqtori kn pustie, aw pqrqsi pe poporul meu, wi m`aw depqrta de el! Cqci toyi sknt niwte preacurvari wi o ceatq de miwei.`` -

3

,,Au limba kntinsq ca un arc wi aruncq minciuna; wi nu prin adevqr sknt ei puternici kn yarq; cqci merg din rqutate kn rqutate, wi nu Mq cunosc, zice Domnul.``

4

,,Fiecare sq se pqzeascq de prietenul lui, wi sq nu se kncreadq kn niciunul din frayii sqi; cqci orice frate cautq sq knwele, wi orice prieten umblq cu bkrfeli.

5

Se trag pe sfoarq unii pe alyii, wi nu spun adevqrul; kwi deprind limba sq mintq, wi se trudesc sq facq rqu.`` -

6

,,Locuinya ta este kn mijlocul fqyqrniciei, wi, de fqyarnici ce sknt, nu vor sq Mq cunoascq, -zice Domnul.`` -

7

,,De aceea, awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, ki voi topi kn cuptor, wi ki voi kncerca. Cqci cum aw putea sq mq port altfel cu fiica poporului Meu?

8

Limba lor este o sqgeatq ucigqtoare, nu spun de ckt minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, wi kn fundul inimii ki kntind curse.

9

Sq nu -i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, sq nu-mi rqzbun Eu pe un asemenea popor?``

10

,,Munyii vreau sq -i plkng wi sq gem pentru ei, pentru ckmpiile pustiite vreau sq fac o jqlanie; cqci sknt arse de tot, wi nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude kn ele behqitul turmelor; pqsqrile cerului wi dobitoacele au fugit wi au pierit. -

11

Voi face wi Ierusalimul un morman de pietre, o vizuinq de wacali, wi cetqyile lui Iuda le voi preface kntr`un pustiu fqrq locuitori.

12

Unde este omul knyelept care sq knyeleagq aceste lucruri? Sq spunq acela, cqruia i -a vorbit gura Domnului, pentruce este nimicitq yara, arsq ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni?

13

Domnul zice: ,,Pentrucq au pqrqsit Legea Mea, pe care le -o pusesem knainte; pentrucq n`au ascultat glasul Meu, wi nu l-au urmat;

14

ci au umblat dupq aplecqrile inimii lor, wi au mers dupq Baali, cum i-au knvqyat pqrinyii lor.``

15

,,Deaceea, awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi hrqni poporul acesta cu pelin, wi -i voi da sq bea ape otrqvite.

16

Ki voi risipi printre niwte neamuri pe cari nu le-au cunoscut nici ei, nici pqrinyii lor, wi voi trimite sabia kn urma lor, pknq -i voi nimici.``

17

,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Cqutayi, wi chemayi plkngqtoarele sq vinq! Trimeteyi la femeile iscusite, ca sq vinq!

18

Sq se grqbeascq sq facq o ckntare de jale asupra noastrq ca sq ne curgq lacrqmile din ochi, wi sq curgq apa din pleoapele noastre!

19

Cqci strigqte de jale se aud din Sion: ,Ckt skntem de prqpqdiyi! Ckt de jalnic skntem acoperiyi de ruwine! Trebuie sq pqrqsim yara, cqci ne-au surpat locuinyele!`` -

20

,,Ascultayi, femeilor, cuvkntul Domnului, wi sq prindq urechea voastrq ce spune gura Lui! Knvqyayi pe copiii vowtri ckntece de jale, knvqyayi-vq plkngeri unele pe altele!

21

Cqci moartea s`a suit pe ferestrele noastre, a pqtruns kn casele noastre kmpqrqtewti; a nimicit pe copii pe uliyq, wi pe tineri kn pieye.``

22

,,Spune: ,Awa vorbewte Domnul: ,Trupurile moarte ale oamenilor vor cqdea ca gunoiul pe ckmpii, cum cade knapoia secerqtorului un snop, pe care nu -l strknge nimeni!``

23

,,Awa vorbewte Domnul: ,Knyeleptul sq nu se laude cu knyelepciunea lui, cel tare sq nu se laude cu tqria lui, bogatul sq nu se laude cu bogqyia lui.

24

Ci cel ce se laudq sq se laude cq are pricepere wi cq Mq cunoawte, cq wtie cq Eu sknt Domnul, care fac milq, judecatq wi dreptate pe pqmknt! Cqci kn acestea gqsesc plqcere Eu, zice Domnul.``

25

,,Iatq, vin zilele, zice Domnul, cknd voi pedepsi pe toyi cei tqiayi kmprejur, cari nu sknt tqiayi kmprejur cu inima,

26

pe Egipteni, pe Iudei, pe Edomiyi, pe Amoniyi, pe Moabiyi, pe toyi cei ce kwi rad colyurile bqrbii, pe cei ce locuiesc kn pustie; cqci toate neamurile sknt netqiate kmprejur, wi toatq casa lui Israel are inima netqiatq kmprejur.``

Jeremiah 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com