Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 5

Jeremiah

Return to Index

Chapter 6

1

,Fugiyi, copii ai lui Beniamin, fugiyi din mijlocul Ierusalimului, sunayi din trkmbiyq la Tecoa, ridicayi un semn la Bet-Hacherem! Cqci dela miazq-noapte se vede venind o nenorocire wi un mare prqpqd.

2

Pe frumoasa wi supyirica fiicq a Sionului, o nimicesc!

3

La ea vin pqstorii cu turmele lor, kwi kntind corturile kn jurul ei, wi kwi pasc fiecare partea lui.` -

4

,Pregqtiyi-vq s`o bateyi! Haidem! Sq ne suim ziua nameaza mare!`... Vai de noi, cqci ziua scade, wi umbrele de searq se lungesc.``

5

Haidem sq ne suim noaptea! Wi sq -i dqrkmqm casele kmpqrqtewti!`` -

6

,,Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Tqiayi copaci, wi ridicayi wanyuri kmpotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsitq; cqci kn mijlocul ei este numai apqsare.

7

Cum ykwnesc apele dintr`o fkntknq, awa ykwnewte rqutatea ei din ea; nu se aude kn ea deckt sklnicie wi prqpqd; durerea wi rqnile Kmi izbesc fqrq curmare privirile.

8

Ia knvqyqturq, Ierusalime, ca nu cumva sq Mq depqrtez de tine, wi sq fac din tine un pustiu, o yarq nelocuitq!``

9

,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Vor culege rqmqwiyele lui Israel cum se culeg ciorchinile rqmase dintr`o vie. Puneyi din nou mkna pe ea, ca wi culegqtorul pe mlqdiye.` -

10

,Cui sq vorbesc, wi pe cine sq iau martor ca sq m`asculte?` Urechea lor este netqiatq kmprejur, wi nu sknt kn stare sq ia aminte. Iatq, Cuvkntul Domnului este o ocarq pentru ei, wi nu le place de el.

11

Eu sknt awa de plin de mknia Domnului, cq n`o pot opri.`` -,,Toarnq -o peste copilul de pe uliyq, wi peste adunqrile tinerilor. Cqci wi bqrbatul wi nevasta vor fi prinwi, wi bqtrknul wi cel kncqrcat de zile.

12

Casele lor vor trece kn stqpknirea altora, ogoarele wi nevestele lor deasemenea, cknd Kmi voi kntinde mkna asupra locuitorilor yqrii, zice Domnul.``

13

,,Cqci dela cel mai mic pknq la cel mai mare, toyi sknt lacomi de ckwtig; dela prooroc pknq la preot, toyi knwalq.

14

Leagq kn chip uwuratic rana fiicei poporului Meu, zicknd: ,Pace! Pace!` Wi totuw nu este pace!

15

Sknt dayi de ruwine, cqci sqvkrwesc urkciuni; wi totuw nu rowesc, wi nu wtiu de ruwine. De aceea vor cqdea kmpreunq cu ceice cad, vor fi rqsturnayi, cknd ki voi pedepsi, zice Domnul.``

16

Awa vorbewte Domnul: ,,Stayi kn drumuri, uitayi-vq, wi kntrebayi cari sknt cqrqrile cele vechi, care este calea cea bunq: umblayi pe ea, wi veyi gqsi odihnq pentru sufletele voastre!`` Dar ei rqspund: ,,Nu vrem sq umblqm pe ele!``

17

,,Am pus niwte strqjeri peste voi: ,Fiyi cu luare aminte la sunetul trkmbiyei!`` Dar ei rqspund: ,,Nu vrem sq fim cu luare aminte!``

18

,,Deaceea, ascultayi, neamuri, wi luayi seama la ce li se va kntkmpla, adunare a poporelor!

19

Ascultq wi tu, pqmkntule! Iatq, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire, care va fi rodul gkndurilor lui; cqci n`au luat aminte la Cuvintele Mele, wi au nesocotit Legea Mea.

20

Ce nevoie am Eu de tqmkia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr`o yarq depqrtatq? Arderile voastre de tot nu-Mi plac, wi jertfele voastre nu-Mi sknt plqcute.``

21

Deaceea, awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, voi pune knaintea poporului acestuia niwte pietre de poticnire, de cari se vor lovi kmpreunq pqrinyi wi fii, vecini wi prieteni, wi vor pieri.``

22

,,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq cq vine un popor din yara dela miazq-noapte, un neam mare se ridicq dela marginile pqmkntului.

23

Ei poartq arc wi suliyq; sknt cumpliyi wi fqrq milq; glasul lor urlq ca marea; sknt cqlqri pe cai, wi gata de luptq ca un om pregqtit de rqzboi, kmpotriva ta, fiicq a Sionului!`

24

La vuietul apropierii lor, mkinile ni se slqbesc, ne apucq groaza, ca durerea unei femei care nawte.``

25

,,Nu iewiyi kn ogoare, wi nu mergeyi pe drumuri! Cqci acolo este sabia vrqjmawului, rqspkndind spaima de jur kmprejur!

26

Fiica poporului meu, acopere-te cu un sac wi tqvqlewte-te kn cenuwq, jqlewte-te ca dupq singurul tqu fiu, varsq lacrqmi, lacrqmi amare! Cqci pe neawteptate vine pustiitorul peste noi.``

27

,,Te pusesem de pazq peste poporul Meu, ca o cetqyuie, ca sq le cunowti wi sq le cercetezi calea.

28

Toyi sknt niwte rqzvrqtiyi, niwte bkrfitori, aramq wi fer, toyi sknt niwte stricayi.

29

Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curqyesc, cqci zgura nu se deslipewte.``

30

,,De aceea se vor numi argint lepqdat, cqci Domnul i -a lepqdat.``

Jeremiah 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com