Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 47

Isaiah

Return to Index

Chapter 48

1

,,Ascultayi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, cari purtayi numele lui Israel, wi cari ayi iewit din apele lui Iuda; voi, cari ayi jurat pe Numele Domnului, wi cari chemayi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu kn adevqr, nici cu neprihqnire!

2

Cqci ei kwi trag numele dela cetatea sfkntq, wi se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cqrui Nume este Domnul owtirilor.

3

De multq vreme am fqcut cele dintki proorocii, din gura Mea au iewit, wi Eu le-am vestit: deodatq am lucrat, wi s`au kmplinit.

4

Wtiind cq ewti kmpietrit, cq grumazul kyi este un drug de fier, wi cq ai o frunte de aramq,

5

yi-am vestit de mult aceste lucruri, yi le-am spus mai knainte ca sq se kntkmple, ca sq nu poyi sq zici: ,Idolul meu le -a fqcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le -a poruncit!`

6

Ai auzit toate aceste lucruri pe cari le vezi acum! Wi nu vreyi sq le mqrturisiyi acum?... De acum, kyi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.

7

Ele se fac kn timpul de fayq, wi nu fac parte din trecut; pknq kn ziua de azi n`aveai nicio cunowtinyq despre ele, ca sq nu poyi zice: ,Iatq, cq le wtiam.`

8

Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai wtiut, wi nici nu-yi era deschisq odinioarq urechea la ele: cqci wtiam cq ai sq fii necredincios, wi cq din nawtere ai fost numit rqzvrqtit.

9

Din pricina Numelui Meu, sknt kndelung rqbdqtor, pentru slava Mea Mq opresc fayq de tine, ca sq nu te nimicesc.

10

Iatq, te-am pus kn cuptor, dar nu te-am gqsit argint; te-am lqmurit kn cuptorul urgiei.

11

Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau sq lucrez! Cqci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.

12

,,Ascultq-Mq, Iacove! Wi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sknt Cel dintki, wi tot Eu sknt wi Cel din urmq.

13

Mkna Mea a kntemeiat pqmkntul, wi dreapta Mea a kntins cerurile: cum le-am chemat, s`au wi knfqyiwat kndatq.

14

Strkngeyi-vq cu toyii wi ascultayi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care -l iubewte Domnul va kmplini voia Lui kmpotriva Babilonului, wi brayul lui va apqsa asupra Haldeilor.

15

Eu am vorbit, wi Eu l-am wi chemat; Eu l-am adus, wi lucrarea lui va izbuti.

16

Apropiayi-vq de Mine, wi ascultayi! Dela knceput, n`am vorbit kn ascuns, dela obkrwia acestor lucruri, am fost de fayq. Wi acum, Domnul Dumnezeu m`a trimes cu Duhul Squ.

17

Awa vorbewte Domnul, Rqscumpqrqtorul tqu, Sfkntul lui Israel: ,Eu, Domnul, Dumnezeul tqu, te knvqy ce este de folos, wi te cqlquzesc pe calea pe care trebuie sq mergi!

18

O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un rku, wi fericirea ta ca valurile mqrii.

19

Sqmknya ta ar fi fost ca nisipul, wi roadele pkntecelui tqu ca boabele de nisip; numele tqu n`ar fi fost wters wi nimicit knaintea Mea.

20

Iewiyi din Babilon, fugiyi din mijlocul Haldeilor! Vestiyi, trkmbiyayi cu glas de veselie, dayi de wtire pknq la capqtul pqmkntului, spuneyi: ,Domnul a rqscumpqrat pe robul Squ Iacov!

21

Wi nu vor suferi de sete kn pustiurile kn cari -i va duce: ci va face sq curgq pentru ei apq din stkncq, va despica stknca, wi va curge apa.

22

Cei rqi n`au pace, zice Domnul.

Isaiah 49

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com