Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 45

Isaiah

Return to Index

Chapter 46

1

,,Bel se prqbuwewte, Nebo cade; idolii lor sknt puwi pe vite wi dobitoace; idolii pe cari -i purtayi voi au ajuns o sarcinq, o povarq pentru vita obositq!

2

Au cqzut, s`au prqbuwit kmpreunq, nu pot sq scape povara; ei knwiwi se duc kn robie.

3

Ascultayi-Mq, casa lui Iacov, wi toatq rqmqwiya casei lui Israel, voi, pe cari v`am luat kn spinare dela obkrwia voastrq, pe cari v`am purtat pe umqr dela nawterea voastrq:

4

pknq la bqtrkneya voastrq Eu voi fi Acelaw, pknq la cqrunteyele voastre vq voi sprijini. V`am purtat, wi tot vreau sq vq mai port, sq vq sprijinesc wi sq vq mkntuiesc.

5

Cu cine Mq veyi pune alqturi, ca sq Mq asemqnayi? Cu cine Mq veyi asemqna, wi mq veyi potrivi?

6

Ei varsq aurul din pungq, wi ckntqresc argintul kn cumpqnq; tocmesc un arginatar sq facq un dumnezeu din ele, wi se knchinq wi kngenunche knaintea lui.

7

Kl poartq, kl iau pe umqr, kl pun la locul lui; acolo rqmkne, wi nu se miwcq din locul lui. Apoi strigq la el, dar nu rqspunde, nici nu -i scapq din nevoie.

8

Yineyi minte aceste lucruri, wi fiyi oameni! Veniyi-vq kn fire, pqcqtowilor.``

9

,,Aduceyi-vq aminte de cele petrecute kn vremile strqbune; cqci Eu sknt Dumnezeu, wi nu este altul, Eu sknt Dumnezeu, wi nu este niciunul ca Mine.

10

Eu am vestit dela knceput ce are sq se kntkmple wi cu mult knainte ce nu este kncq kmplinit. Eu zic: ,Hotqrkrile Mele vor rqmknea kn picioare, wi Kmi voi aduce la kndeplinire toatq voia Mea.

11

Eu chem dela rqsqrit o pasqre de pradq, dintr`o yarq depqrtatq, un om ca sq kmplineascq planurile Mele: da, Eu am spus, wi Eu voi kmplini; Eu am plqnuit wi Eu voi knfqptui.

12

Ascultayi-Mq, oameni cu inima kmpietritq, vrqjmawi ai neprihqnirii!

13

Eu Kmi apropii neprihqnirea: nu este departe; wi mkntuirea Mea nu va zqbovi. Eu voi pune mkntuirea Mea kn Sion wi slava Mea peste Israel.``

Isaiah 47

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com